``သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆုံးရႈံးႏိုင္ေျခေလ်ာ့ပါးေရးဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ မေကြးၿမိဳ႕တြင္က်င္းပ´´

ဒီဇင္ဘာ(၁၉)ရက္ နံနက္(၉ မွ ညေန ၄း၃၀)နာရီအခ်ိန္ထိ မေကြးၿမိဳ႕ ဆားေရႊကင္းရပ္ ကမ္းနားလမ္ နန္းထိုက္သူေဟာ္တယ္၌ UN + Habitat မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ ဆုံးရႈံးႏိုင္ေျခေလ်ာ့ပါးေရးဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္အလုပ္ ရုံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လူမႈေရး၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ေက်ာ္မင္း က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကား၍ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဟန္ေမာင္၊ တိုင္းေဒသႀကီးကယ္ ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထား ေရးဦးစီးဌာနမွဴး ဦးရဲမင္းသန္းႏွင့္ ဒုတိယညြန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ခိုင္၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ျမန္မာ့ရပ္ရြာလူထုေဘး အႏၱရာယ္ခံႏိုင္စြမ္းတိုးျမွင့္ပူးေပါင္းေရးအဖြဲ႔ UN + Habitat မွ အစီအစဥ္ အရာရိွ ေဒၚနီနီ၀င္းႏွင့္အဖြဲ႔ အင္အား(၄၅) ဦးခန္႔တက္ေရာက္ေၾကာင္းသိရသည္။ အဆိုပါအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဒုတိယညြန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ခိုင္ က သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ ႀကဳံေတြ႔ရမႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆုံးရႈံးမႈမ်ားအေၾကာင္း ရွင္းလင္းေၾကာင္း၊ အစီအစဥ္အရာရိွ ေဒၚနီနီ၀င္းက သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆုံးရႈံးႏိုင္ေျခေလ်ာ့ပါးေရးသည္ ေရရွည္တည္တန္႔ၿပီး ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းရိွေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတြင္ အေရးႀကီးေသာအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း စသည္တို႔ကို အေသးစိတ္ရွင္းလင္းေၾကာင္း၊ နည္းပညာအရာရိွ ဦးျမတ္လင္းေသြး၊ တြဲဘက္အရာရိွ ေဒၚေအးသိမ္႔သူ တို႔မွလည္း တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံခ်က္မ်ားတြင္ ေပါင္းစပ္ေဖာ္ေဆာင္လုပ္ကိုင္ေနေသာ အေျခအေနမ်ား၊ အေဆာက္အဦဆိုင္ရာ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားအေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ၎တို႔လုပ္ငန္းမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ရွင္းလင္းေၾကာင္း၊ တက္ေရာက္လာသူမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေမးျမန္ေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း၊ ဆက္လက္၍ ထိခိုက္ ဆုံးရႈံးႏိုင္ေျခေလ်ာ့ပါးေရးတြင္ ေဒသႏၱရအစိုးရႏွင့္ ရပ္ရြာလူထု၏ အခန္းက႑တို႔အားရွင္းလင္းရာ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆုံးရႈံးႏိုင္ေျခေလ်ာ့နည္းရန္ ရပ္ရြာလူထုပါ၀င္ၿပီး ထပ္ဆင့္၍ အမ်ားျပည္သူ လူထုသို႔ အသိပညာေပးေရးအေၾကာင္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြး ၾကသည္။ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးမွဴး ဦးရဲမင္းသန္းက တိုင္းေဒသႀကီအတြင္း ေဘးအႏၱရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရးအတြက္ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးစနစ္မ်ား ပိုမိုေကာင္းေစရန္အခ်က္ မ်ားကို အေသးစိတ္ ရွင္းလင္း၍ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြး၍ မွတ္တမ္းတင္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
 

0 comments: