``ျပည္လုံးကၽြတ္သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ား မေကြးခရိုင္အတြင္းရိွ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေမးခြန္္း(၄၁)ခ်က္ကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး´´

ဒီဇင္ဘာ(၁၅/၁၆/၁၇)ရက္ေန႔မ်ားမွာ သုံးရက္ဆက္တိုက္ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕၊ေတာင္တြင္းႀကီး ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ မေကြးခရိုင္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး၊ ခရုိင္လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသား မွတ္ပုံတင္ေရး ဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦး၀င္းျမင့္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ျပည္သူမ်ားလိုက္တာရမည့္တာ၀န္၀တၱရားမ်ား၊ ရပ္/ေက်းသန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မတီမွ ေဆာင္ရြက္ ေပးရမည့္အခ်က္အလက္မ်ား၊ သန္းေခါင္စာရင္းထည့္ေကာက္ယူရမည့္သူမ်ား၊ ထည့္ေကာက္ယူရမည့္သူမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားအား ေမးျမန္းမည့္ေမးခြန္း(၄၁)ခ်က္တို႔ကို မွန္ကန္တိက်စြာ ေျဖဆိုေရးတို႔ကို အေသးစိတ္ အက်ယ္ တ၀င့္ရွင္းလင္းေၾကာင္း၊ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ တက္ေရာက္သူျပည္သူလူထုအင္အား (၂၅၀)ေက်ာ္ခန္႔၊ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ျပည္သူလူထုအင္အား(၃၅၀)ေက်ာ္ခန္႔ႏွင့္အတူ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ညြန္႔၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသန္း၀င္းႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကို္ယ္စားလွယ္ ဦးၾကည္သိန္းတို႔လည္း တက္ေရာက္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ ``ျပည္သူမ်ားကို ေမးျမန္းမဲ႔အခ်က္(၄၁)ခ်က္ကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ၿပီးအမ်ားနားလည္ေအာင္ရွင္းပါရေစ၊ နံပါတ္တစ္က အမွတ္စဥ္ပါ တကယ္ေမးမဲ႔ေမးခြန္းက(၄၀)ပါ၊ ၂/ေမးခြန္း အမည္(၂၉-၃-၂၀၁၄ ရက္ညတြင္အိမ္ေထာင္စု၌ ညအိပ္ သူအားလုံးေမးရန္)၊ ၃/ေမးခြန္းက အိမ္ေထာင္ဦးစီးႏွင့္ေတာ္စပ္ပုံ၊ ၄/ေမးခြန္းက က်ား/မ ပါ၊ ၅/ျပည့္ၿပီးအသက္၊ ၆/ အိမ္ေထာင္ေရးအေျခအေန၊ ၇/ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ ၈/လူမ်ဳိး၊ ၉/မသန္းစြမ္းသူ၏အေျခေန၊ ၁၀/ကိုင္ေဆာင္ သည့္လက္မွတ္အမ်ဳိးအစား၊ ၁၁/ေမြးဖြားရာဇာတိ၊ ၁၂/ၿမိဳ႔/ေက်းရြာ၊ ၁၃/ေနၿမဲအရပ္၊ ၁၄/ၿမိဳ႕/ေက်းရြာ၊ ၁၅/ေနၿမဲအရပ္၌ေနေသာႏွစ္၊ ၁၆/ေနၿမဲအရပ္မွဘာေၾကာင့္ေျပာင္းရသလဲ၊ ၁၇/ယခုေနၿမဲအရပ္သို႔ ေျပာင္းမလာခင္ ဘယ္မွာ ေနသလဲ၊ ၁၈/ၿမိဳ႕/ေက်းရြာ၊ ၁၉/သူသည္ဘာသာတစ္ခုခု ေရးတတ္ဖတ္တတ္ပါသလား၊ ၂၀/သူသည္ ေက်ာင္းေန မေန၊လုံး၀မေနဘူးလား၊ ၂၁/ပညာေရးအျမင့္ဆုံးအတန္း၊ ၂၂/လြန္ခဲ့ေသာတစ္ႏွစ္ကလုပ္ငန္း၊ ၂၃/လြန္ခဲ့ေသာတစ္ႏွစ္ကလုပ္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းအမည္ႏွင့္ရာထူးအေသးစိတ္၊ ၂၄/လြန္ခဲ့ေသာလုပ္ငန္း၏ဌာန လုပ္ငန္းအမည္အျပည့္အစုံ၊ ၂၅/သင့္ဘ၀မွာ အရွင္ေမြးကေလးအေရအတြက္၊ ၂၆/သင္ႏွင့္ အတူေနကေလး မ်ားအေရအတြက္၊ ၂၇/သင္ႏွင့္ခြဲခြါေနေသာကေလးမ်ာအေရအတြက္၊ ၂၈/ေမြးဖြားၿပီးမွ ေသဆုံးသြားေသာ ကေလးအေရအတြက္၊ ၂၉/ေနာက္ဆုံးအရွင္ေမြးကေလး၏ ေမြးသကၠရာစ္၊ ၃၀/၎ကေလးမွာ က်ား/မ၊ ၃၁/ေနာက္ဆုံးေမြးဖြားေသာ ကေလးအသက္ရွင္လွ်က္ရိွပါသလား၊ ၃၂/အိမ္ေထာင္စု၏ ေနအိမ္အမ်ဳိးအစား၊ ၃၃/ေနအိမ္ပိုင္ဆိုင္မႈအမ်ဳိးအစား၊ ၃၄/သင့္အိမ္တြင္ အသုံးျပဳေသာ မီးအမ်ဳိးအစား၊ ၃၅/သင့္အိမ္ရိွ ေသာက္သုံးေရ ဘယ္ကရရိွပါသလဲ၊ ၃၆/မီးဖိုးေခ်ာင္၌အသုံးျပဳေသာ ေလာင္စာအမ်ိုးအမည္၊ ၃၇/အိမ္ေထာင္စုတြင္ အသုံးျပဳေသာ အိမ္သာအမ်ိုးအစား၊ ၃၈/ေနအိမ္အေဆာက္အအုံ၏ အဓိကအသုံးျပဳေသာပစၥည္းမ်ား၊ ၃၉/ သင့္အိမ္ေထာင္စုတြင္ အသုံးျပဳေသာပစၥည္းအမ်ိဳးအမည္မ်ား ယာဥ္မ်ား၊ ၄၀/အိမ္ေထာင္စုသားမ်ားထဲမွ ႏိုင္ငံျခားသို႔ေရာက္ရိွေန သူအေရအတြက္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ..၊ ယခုေမးခြန္းအေသးစိတ္ေတြကို နားမလည္တာရိွရင္ေမးျမန္းေဆြးေႏြး ႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ..၊ မိဘျပည္သူမ်ားက ဒီေမးခြန္း(၄၀)ကို နားလည္ထားမွသာ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္နဲ႔ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေျဖဆိုေပးႏိုင္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ မိသားစုတစ္စုခ်င္းက မွန္မွန္ကန္ကန္ေျဖဆိုေပးမွသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွာလိုအပ္ေနတဲ့ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးစတဲ့ လူေနမႈအဆင့္အတန္းအတြက္ လိုအပ္ေနတဲ့အခ်က္အလက္ေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ..။´´ဟု ဒုတိယညႊန္ၾကား ေရးမွဴး ဦး၀င္းျမင့္က အဆိုပါအခမ္းအနားမ်ားတြင္ ရွင္းလင္းေျပာၾကား၍ သတင္းရရိွသည္။
 

0 comments: