``သရက္ၿမိဳ႕နယ္ သီးကုန္းေက်းရြာအနီးရိွ တူရကီစစ္သခ်ၤဳိင္းအား ျပင္ဆင္ရန္ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္´´

ဒီဇင္ဘာ(၂၄)ရက္ ညေန(၄)နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ သရက္ၿမိဳ႕ သရက္ခရိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံး အစည္းအေ၀းခမ္း၌ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးလွေ၀၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးညြန္႔လႈိင္တို႔ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာတူ ရကီသံရုံး၊ ျမန္မာညွိႏႈိင္းေရးမွဴး Mr.Mikil Tasdemir တုိ႔သည္ သရက္ၿမိဳ႕နယ္၊ စမ္းအိုင့္ေက်းရြာအုပ္စု၊ သီးကုန္းေက်းရြာအနီးရိွ တူရကီစစ္သခ်ၤဳိင္းအား ျပင္ဆင္ရန္ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေဆြးေႏြးေၾကာင္း သတင္း ရရိွသည္။ အဆိုပါကိစၥအတြက္ တူရကီစစ္သခ်ၤဳိင္းအား ျပင္ဆင္ရန္ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့ေၾကာင္း၊ ေျမေနရာမ်ားအား ၾကည့္ရႈၿပီး မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပုံရိုက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ စမ္းအိုင့္-သီးကုန္းလမ္းဆက္သြယ္ေရးလမ္းအားလည္း ၾကည့္ရႈ မွတ္တမ္းတင္ၿပီးယူလာေၾကာင္း၊ ၎စစ္သခၤ်ဳိင္းေတာင္ဘက္ရိွ ေျမေနရာသည္ အမွတ္(၄၄)ေခ်လ်င္ တပ္ရင္းေျမ ႏွင့္ဆက္စပ္ေန၍ လက္ရိွစစ္သခၤ်ဳိင္းေျမဧရိယာမွ သုံးေပခန္႔ေလ်ာ့ကာ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္သခၤ်ဳိင္း၏ေျမာက္ဘက္ရိွေျမေနရာအား ၀ယ္ယူခ်င္ေၾကာင္း ေျမာက္ဘက္တြင္ေခ်ာင္းရိွေနျခင္းေၾကာင့္ တံတား ထိုးၿပီး ၀င္ေပါက္၊ထြက္ေပါက္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ သေဘာဆႏၵႏွင့္အညီ ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အထိမ္းအမွတ္ေက်ာက္တိုင္အျမင့္အား(၇)မီတာႏွင့္ အလံတိုင္အား (၈)မီတာ ျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာတူရကီသံရုံး၊ ျမန္မာညွိႏႈိင္းေရးမွဴး Mr.Mikil Tasdemir က ေျပာၾကားသည္။ သရက္ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးလွေ၀ က ၿခံစည္းရိုးေၾကြျပားကပ္ျခင္းေဆာင္ရြက္ရာ၌ ေရႊအိုေရာင္၊ ေရႊေရာင္၊ အ၀ါေရာင္တို႔ကို အသုံးမျပဳပါရန္ ႏွင့္ မည္သည့္အထိမ္းအမွတ္ အမွတ္အသားမ်ား မပါရိွေစလိုေၾကာင္း၊ ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုလုံးတြင္ အ၀ါေရာင္အား လုံး၀ အသုံးျပဳခြင့္မျပဳေၾကာင္း ဦးလွေ၀က ညိွႏႈိင္းေျပာၾကား ၍ ႏွစ္ဘက္သေဘာတူညီမႈရယူၾကေၾကာင္းသိရသည္။ ထို႔ေနာက္ သရက္ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္း (၁၀)မ်ဳိးတို႔အား ျမန္မာညွိႏႈိင္းေရးမွဴး Mr.Mikil Tasdemir က လွဴဒါန္း၍ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးညြန္လႈိင္ မွ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးက ေျပာ၍ သတင္းရရိွသည္။
 

0 comments: