``မန္းေခ်ာင္းေရေ၀လဲေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ဇိ၀မ်ဳိးစုံမ်ဳိးကြဲထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ မေကြးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပ´´

ဒီဇင္ဘာ(၁၉)ရက္ နံနက္(၉)မွ ညေန(၅)နာရီအခ်ိန္ခန္႔အထိ မေကြးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ Fauna and Flora International (FFI) တို႔ပူးေပါင္းစီစဥ္ေသာ မန္းေခ်ာင္းေရေ၀လဲေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ဇိ၀မ်ဳိးစုံမ်ဳိးကြဲထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ အလုပ္ ရုံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ သစ္ေတာ၊ သတၱဳႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးသိန္းထြန္း၊ ခ်င္းတိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ဦးဆလိုင္းလွထြန္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ား၊ တိုင္းေဒႀကီး/ခရိုင္/ၿမိဳနယ္မ်ားမွဌာနဆိုင္ရာ တာ၀န္ရိွသူမ်ား၊ တကၠသိုလ္အသီးသီးမွ ဆရာ ဆရာမမ်ား၊ NGOအဖြဲ႔မ်ား ႏွင့္ ငဖဲၿမိဳ႕နယ္မွ ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား စုစုေပါင္းအင္အား(၁၅၀)ဦးခန္႔တက္ေရာက္ေၾကာင္း၊ သစ္ေတာ၊ သတၱဳႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးသိန္းထြန္းက အဖြင့္အမွာစကားေျပာ၍ဖြင့္လွစ္ေပးေၾကာင္း၊ FFI စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ ဦးေငြလြင္က အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲေဆာင္ရြက္ရျခင္းအား ရွင္းလင္းေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ FFI Country Director ဒတ္ခ်္ႏိုင္ငံသား Mr.Frank Momberg က အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း၊ အဓိက သူတို႔ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းမွာ ကမၻာမွာ ရွားပါးမ်ဳိးတုန္းေပ်ာက္ကြယ္စျပဳေနေသာ မ်က္ခုံးျဖဴ ေမ်ာက္လႊဲေက်ာ္သည္ ျမန္မာျပည္၌သာ မ်ားမ်ားက်န္ရိွေနပါေၾကာင္း၊ ၎ မ်က္ခုံးျဖဴ ေမ်ာက္လႊဲေက်ာ္ မ်ားႏွင့္အတူ အျခားတိရိစ ၧာန္မ်ားႏွင့္ ဇိ၀မ်ဳိးစုံမ်ဳိးကြဲမ်ားကိုလည္း စနစ္တစ္က် အဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႔စည္းၿပီး သုေတသနျပဳၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း၊ ၎တို႔လက္ရိွစာရင္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မ်က္ခုံးျဖဴ ေမ်ာက္လႊဲေက်ာ္မ်ား အေကာင္(၃၀၀)ခန္႔ရိွေနေၾကာင္း၊ ယခု မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ မန္းေခ်ာင္းေရေ၀လဲေဒသဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ ေရးႏွင့္ ဇိ၀မ်ဳိးစုံမ်ဳိးကြဲထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ သြားၾကမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဒတ္ခ်္ႏိုင္ငံသား Mr.Frank Momberg ကအေသးစိတ္ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။ သစ္ေတာဦးစီးဌာန ညြန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျမင့္သိ္န္းက ငဖဲၿမိဳ႕နယ္ မန္းေခ်ာင္းဖ်ား၊ နတ္ေရကန္ေတာ္ႏွင့္ ေပါက္စေတာင္ေဒသမ်ား၏ မန္းသစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းအေၾကာင္းေျပာၾကား၍ ေရႊစက္ေတာ္ေဘးမဲ႔ေတာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴး လက္ေထာက္ညြန္ၾကားေရးမွဴး ဦးရိွန္းေဂငုိင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရိွ ဇိ၀မ်ဳိးစုံမ်ဳိးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ မႈ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာၾကားေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ ေတာရိုင္းတိရစၧာန္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕(WCS)မွ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးႏိုင္လင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေတြ႔ရိွေသာ ရွားပါးတိရစၧာန္ျဖစ္ သည့္ အေနာက္ပိုင္း မ်က္ခုံးျဖဴေမ်ာက္လႊဲေက်ာ္မ်ား၏ ျပန္႔ႏွံတည္ရိွမႈႏွင့္ ထိ္န္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ မႈအတြက္ မန္းသစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းအနီး၀န္းက်င္ရိွ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈအေျခအေနမ်ားကို FFI စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ ဦးျမင့္စိုးက ေဆာင္ရြက္ရန္ကိစၥအား ေဆြးေႏြးေျပာၾကားေၾကာင္းသိရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ အဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔ခြဲကာ မန္းေခ်ာင္းဖ်ား နတ္ေရကန္ေတာင္ႏွင့္ ေပါက္စေတာင္ ေဒသရိွ ဇိ၀မ်ဳိးကြဲမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပန္႔၀န္းက်င္ပ်က္စီးယို႔ယြင္းမႈမ်ားအေၾကာင္း၊ အဓိက ၿခိ္မ္းေျခာက္ေနေသာ အခ်က္မ်ားကို ရွာေဖႊေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ သဘာပန္႔၀န္းက်င္ေရရွည္တည္တန္႔ေရးႏွင့္ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေသာအခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ၎အဖြဲ႔မ်ားမွ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားအား စုစည္းကာ ေဆြးေႏြးပြဲ၏ ရလဒ္မ်ားကို ၿခဳံငုံသုံးသပ္၍ မွတ္တမ္းတင္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
 

0 comments: