``ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖဳိးေရးတြင္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ မေကြးၿမိဳ႕၌ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔ေပါင္း(၂၀)ျဖင့္က်င္းပေၾကာင္း သိရ´´ (မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕တံခါးဖြင့္ၿပီ..)

ဒီဇင္ဘာ(၇)ရက္ေန႔ နံနက္(၉း၃၀)နာရီမွ ညေန(၄း၃၀)နာရီအခ်ိန္ခန္႔ထိ မေကြးၿမိဳ႕ စိုးေကာမင္းရပ္ကြက္ ကမ္းနားလမ္း နန္းထိုက္သူဟိုတယ္၌ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖဳိးေရးတြင္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲသည္ CSO (Civil Society Organization) လူထုလူတန္းစားအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီး တြင္ ပါ၀င္ေသာအဖြဲ႕ေပါင္း(၂၀)ႏွင့္အတူ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ NLDပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္သိန္း၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးရဲျမင့္၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ စိုက္ပ်ဳိးေရးနွင့္ ေမြးျမဴေရးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ႏိုင္၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဌာန တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး ဦးေနထက္ရိွန္၊ တိုင္းေဒသႀကီးေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာနမွဴး ေဒါက္တာ၀င္းေမာင္ စုစုေပါင္းအင္အား (၁၀၀)ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ေၾကာင္းသိရိွသည္။ အခမ္းအနားပထမပိုင္းတြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ စိုက္ပ်ဳိးေရးနွင့္ေမြးျမဴေရးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ႏိုင္မွ အမွာစကားေျပာၾကားေၾကာင္း၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဌာန တိုင္းေဒသ ႀကီးဦးစီးမွဴး ဦးေနထက္ရိွန္မွ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း၌ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအားေဆြးေႏြးေၾကာင္း၊ ေလာကအလင္းတာ၀န္ခံ ဦးရဲထြဋ္မွ လူထု အေျချပဳဖြံ႔ၿဖိဳးေရး သေဘာတရားမ်ားအေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးၿပီး တက္ေရာက္လာသူမ်ားက သိရိွလိုေသာ အခ်က္မ်ားအား အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္းသိရိွသည္။ ထို႔ေနာက္ ဒုတိယပိုင္းတြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးရဲျမင့္ မွ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳး ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဘတ္ဂ်က္ရံပုံေငြမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တစ္ၿမိဳ႕နယ္ တြင္ ေငြက်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္ သုံးစြဲေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား အဆင့္ဆင့္ကိုရွင္းလင္းၿပီး ယခုတက္ေရာက္ လာၾကေသာ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွလည္း ပါ၀င္ပူးေပါင္းကူညီေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။ တက္ေရာက္လာေသာ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက မရွင္းလင္းေသာအခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ေမးျမန္း ေဆြးေႏြး ၾကသည္။ ဆက္လက္၍ ေလာကအလင္းတာ၀န္ခံ ဦးရဲထြဋ္မွ တစ္ေန႔တာ၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္သုံးသပ္ရွင္းလင္းၿပီး တက္ေရာက္လာၾကေသာ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ေဆြးေႏြး မွတ္တမ္းတင္ေၾကာင္း သိရိွရသည္။ ၎ေဆြးေႏြးပြဲႀကီး ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္စီစဥ္ေပးေသာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ ဦးရဲထြဋ္ ႏွင့္အဖြဲ႔ပါ၀င္ေသာ ေလာကအလင္းအဖြဲ႔(ရန္ကုန္)၊ ညိွႏႈိင္းေရးမွဴး ေဒၚဇာနည္၀င္းႏွင့္အဖြဲ႔ ME Center အဂၤလိပ္စာႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးမွဴး ေက်ာင္း(မေကြး)၊ တာ၀န္ခံ ဦးေအာင္လင္းၾကည္ႏွင့္အဖြဲ႔ SCVG (Social Care Volunteer Group)၊ ဦးစိုးႏိုင္၀င္း ႏွင့္ဆရာ၊ဆရာမ်ား၏ ပညာဥယ်ာဥ္အဖြဲ႔၊ ဦးအိုလာႏွင့္အဖြဲ႔ (Green Network)၊ ျမစ္ေကြ႔ဧရာလူမႈကြန္ယက္ မွ မုန္းအားမာန္ႏွင့္အဖြဲ႔ႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္းတြဲလက္မ်ားအဖြဲ႔(မေကြး)မွ ေမာင္မိုးသူႏွင့္အဖြဲ႔ တို႔မွ ဤအခမ္းအနားအား ပူးေပါင္း စီစဥ္ၾကေၾကာင္း သတင္းရရိွ၏။ အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွလာေရာက္၍ တက္ေရာက္ေသာအဖြဲ႕မ်ားမွာ က်ားစုေ၀း (လူေနမႈျမင့္မားေရး) သံဘိုေလးေက်းရြာ မေကြးၿမိဳ႕နယ္၊ လူထုအေျချပဳဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႔ (မင္းတဲေက်းရြာ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္)၊ အလွဴေတာ္မဂၤလာ ပညာဥယ်ာဥ္ေစတနာ့၀န္ထမ္းေက်ာင္း(ရန္မ်ဳိးႏိုင္ရပ္ကြက္ မေကြးၿမိဳ႕)၊ အလင္းသစ္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္း(ခ်မ္းေျမ႕သာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး)၊ ေရႊညာေမာင္မယ္ HIV/AIDS ကာကြယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕(ေခ်ာက္ၿမိဳ႕)၊ ဥတၱရလူငယ္လူမႈကူညီေရး သာေရးနာေရး ကူညီေထာက္ပံ႔ေရးအသင္း(ေခ်ာက္ၿမိဳ႕)၊ ပန္းပ်ဳိးလက္-ပညာေရးက်န္းမာေရး ေပၚေပါက္ေရးအဖြဲ႕ (ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္)၊ အားမာန္အဖြဲ႕(ရွမ္းကေလးေက်းရြာ ကၽြန္း/စံျပ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕)၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာကေလးမ်ား၏ အေျခခံပညာ အရည္အေသြးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႔(ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္)၊ ဧရာ၀တီျမစ္အေနာက္ဘက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕ (မင္းဘူးၿမိဳ႕)၊ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းၾကယ္ပြင့္မ်ားအဖြဲ႔(HIV ကူးစက္ခံရသူမ်ားဘ၀တိုးတက္ေရး)(စစ္ကိုင္းတိုင္း)၊ ဟိတသုခအဖြဲ႕ (သံဘိုေလးေက်းရြာ မေကြးၿမိဳ႕နယ္) ႏွင့္ အလင္းသစ္အဖြဲ႔(၀ါးေတာေခ်ာင္းေက်းရြာ မေကြးၿမိဳ႕နယ္) တို႔မွ စုေပါင္း၍တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
 

0 comments: