``မေကြးၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး မွ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း(မေကြး) သုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခြင့္ကို ျငင္းပယ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးထံသို႔ ထပ္မံတင္ ´´

ဒီဇင္ဘာ(၂၈)ရက္ ေန႔လည္(၂)နာရီခန္႔တြင္ မေကြးၿမိဳ႕ ရြာသစ္ရပ္ကြက္၊ ၁၅လမ္း၊ အမွတ္(၁၄၈)ရိွ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း(မေကြး) မွ ၂၀၁၄၊ ဇန္န၀ါရီ(၄)ရက္၊ လြတ္လပ္ေရးေန႔မွာ ပုဒ္မ(၁၈)အား ဖ်က္သိမ္းေပးေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ျခြင္းခ်က္မရိွလႊတ္ေပးေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ စုေ၀းဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခြင့္အား မေကြးၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲမွဴးရုံးသို႔ ဒီဇင္ဘာ(၂၇)ရက္ေန႔က တင္ထား ခဲ့ေသာ ေလွ်ာက္လႊာအား မေကြးၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး မွ ဒီဇင္ဘာ(၂၈)ရက္ေန႔တြင္ ျငင္းပယ္သည့္အမိန္႔(၁/၂၀၁၃)၊ စာအမွတ္၁၀၀၂(၀၁)/၁၀၃ ဦး၁ ျဖင့္ ျငင္းပယ္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားသူ ဦးေဌး၀င္းက ေျပာသည္။ `` ၿမိဳ႕နယ္က ျငင္းပယ္ေသာ္လည္း ဒီေန႔ပဲ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရုံးသို႔ ထပ္မံ အယူခံေလွ်ာက္ထား မွာပါ။ ဒီေန႔ ေန႔လည္(၃)နာရီမွာ မေကြးၿမဳိ႕ေပၚရိွ လူမႈကြန္ယက္ေတြနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရုံးကို အစည္းအေ၀း လုပ္ၾကမွာပါ။ အဲဒီအစည္းအေ၀းဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ၾကမွာပါ..။´´ဟု ဦးေဌး၀င္း(၈၈ မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း(မေကြး) ကုေျပာသည္။
 

0 comments: