``မင္းလွၿမိဳ႕ရိွ ပုဂၢလိက ေရနံစိမ္းသိုေလွာင္ၿခံ(၂၅)ၿခံအား မီးေဘးအႏၱရာယ္စိုးရိမ္ရ၍ ဒီဇင္ဘာ(၃၀)ရက္ေန႔အတြင္း ေျပာင္းေရႊ႕ၾကရန္ သက္ဆိုင္ရာမွ အမိန္႔စာထုတ္´´

ဒီဇင္ဘာ(၂၅)ရက္ေန႔တြင္ မင္းလွၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္ရိွ ေရနံစိမ္းသိုေလွာင္ကန္(၂၀)ၿခံ ႏွင့္ မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ ပန္းေတာ္ျပင္ေက်းရြာအနီးရိွ ေရနံစိမ္းသိုေလွာင္ကန္(၅)ၿခံတို႔အား မီးေဘးအႏၱရာယ္စိုးရိမ္ရ၍ ဒီဇင္ဘာ(၃၀)ရက္ အတြင္း ေျပာင္းေရႊ႕ၾကရန္ မင္းလွၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေပါက္ေက်ာ္ က ဒီဇင္ဘာ(၂၅)ရက္၊ စာအမွတ္ ၅/၄၁၀၅/ဦး ၆ ျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာဆီၿခံပိုင္ရွင္တစ္ဦးျခင္းထံသို႔ ဒီဇင္ဘာ(၂၆)ရက္ေန႔က အေၾကာင္းၾကား စာမ်ားေပးပို႔ထားေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဆိုုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ မီးေဘးႀကိဳတင္တားဆီးကာကြယ္ေရးအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ၊ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနဆိုင္ရာမ်ားပါ၀င္သည့္ အထူးအစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎အစည္းအေ၀း ဆုံးျဖတ္ ခ်က္အရ ေရနံစိမ္းသိုေလွာင္ကန္ၿခံ(၂၅)ၿခံအား ဒီဇင္ဘာ(၃၀)ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား၍ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးၾကရန္ အမိန္႔ထုတ္အေၾကာင္းၾကားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆီၿခံပိုင္ရွင္မ်ားမွ သင့္ေတာ္ေသာေနရာမ်ားရွာေဖႊေနပါေၾကာင္း၊ သင့္ေတာ္ေသာေနရာရိွပါက ဆီၿခံမ်ား တစ္စုတစ္စည္းတည္း တည္ေဆာက္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါ ေရနံစိမ္းသိုေလွာင္ကန္မ်ား မေျပာင္းေရႊခင္ကာလတြင္ ထန္းကိုင္းေရနံေမွာ္၊ ဒဟတ္ပင္ေရနံေမွာ္ မ်ားမွ ေရနံစိမ္းမ်ားလာေရာက္ေရာင္ခ်ခြင့္မျပဳေၾကာင္း၊ လာေရာက္ေရာင္းခ်ေသာ ဆီေဘာက္ဆာကားမ်ားကို တားဆီးႏိုင္ရန္အတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳနယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႔၀င္မ်ား မွ ပန္းေတာ္ျပင္လမ္းဆုံထိပ္ႏွင့္ မင္းလွၿမိဳ႕အ၀င္ ဘူတာလမ္းတို႔တြင္ ေန႔စဥ္(၂၄)နာရီ ေစာင့္ဆိုင္း တားဆီးစစ္ေဆးလွ်က္ရိွေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရိွသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။
 

0 comments: