``မေကြးၿမိဳ႕ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းအေၾကာင္း ေဟာေျပာပြဲ´´

ဒီဇင္ဘာ(၁)ရက္ နံနက္(၁၁)နာရီမွ (၁၂း၃၀)နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနမွဴးရုံံး အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းအေၾကာင္း ေဟာေျပာပြဲ ကို မေကြးခရိုင္လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦး၀င္းျမင့္ မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းအေၾကာင္း ေဟာေျပာေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ မေကြးၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးဥာဏ္မ်ဳိး ႏွင့္ ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ စာေရးမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္(လ.၀.က)ဦးစီးမွဴး ဦးလွျမင့္ႏွင့္ ရုံးအဖြဲ႕မ်ား စုုစုေပါင္းအင္အား (၁၇၀)ဦီးခန္႔တက္ေရာက္သည္။ မေကြးခရိုင္လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ဦးစီးဌာန ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦး၀င္းျမင့္ မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းကို မတ္လ(၃၀) ရက္ေန႔မွ ဧၿပီလ(၁၀)ရက္ေန႔အထိ (၁၂)ရက္ၾကာေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုတက္ေရာက္ သူ ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ စာေရးမ်ားသည္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မတီတြင္ ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာ ဥကၠ႒ မ်ား အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မတီမွ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား ၊ စာရင္းစစ္၊ စာရင္းေကာက္ဆရာ ဆရာမမ်ားခန္႔ထားႏိုင္ေရး၊ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူ ရာတြင္ ျပည္သူမ်ားအား ေမးျမန္းရန္ ေမးခြန္းေပါင္း(၄၁)ခ်က္ပါရိွေၾကာင္း၊ ၎ ေမးခြန္းမ်ားအား ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ မွန္မွန္ကန္ကန္ေျဖဆိုေပးျခင္းျဖင့္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါရန္ ႀကိဳတင္ပန္ၾကားေၾကာင္း၊ သန္ေခါင္ စာရင္းေကာက္ယူေနျခင္းသည္ ျပည္သူလူထု၏ လိုအပ္ေနေသာ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ သာျဖစ္ပါေၾကာင္းစသည္တို႔ကို ေဟာေျပာသည္။ ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္သူမ်ားမွ မရွင္းလင္းေသာ အခ်က္မ်ား အား ေမးျမန္းျခင္း၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦး၀င္းျမင့္ မွ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ေျဖၾကားေၾကာင္း သတင္း ရရိွသည္။
 

0 comments: