``ေသာက္သုံးေရဖူလုံစြာရရိွေရးႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းေရး အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မေကြးၿမိဳ႕တြင္က်င္းပ´´

ဇန္န၀ါရီ(၁၀)ရက္၊ နံနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၄)နာရီအထိ မေကြးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ ေသာက္သုံးေရ ဖူလုံစြာရရိွေရးႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းေရး အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ (Workshap on Regional WASH Plainning ) က်င္းပေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကို တိုင္းေဒသႀကီးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ တိုင္းေဒ သႀကီးက်န္းမာေရးဦးစီးဌာန ႏွင့္ ေသာက္သုံးေရဖူလုံစြာရရိွေရးႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းေရးဌာန (ယူနီဆက္) တို႔ ပူးေပါင္းက်င္းပေၾကာင္း၊ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွာ ၿမိဳ႕နယ္ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန မွ အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦး၊ ၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန မွ တစ္ဦး၊ၿမိဳ႕နယ္ဖြံေရးအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔မွ တစ္ဦး တစ္ၿမိဳ႕နယ္ လွ်င္ စုစုေပါင္း(၃)ဦးႏႈန္းျဖင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ ၿမိဳ႕နယ္(၂၅)ၿမိဳ႕နယ္မွ စုစုေပါင္း(၇၅)ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ေၾကာင္း၊ နံနက္ပိုင္း အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကို ေသာက္သုံးေရဖူလုံစြာရရိွေရးႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရး(ယူနီဆက္)အဖြဲ႔မွ ဦးစီးအရာရိွ ဦးခင္ေအာင္သိ္န္း က ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးၿပီး အုပ္စု(၅)ဖြဲ႕ခြဲ၍ အေသးစိတ္ျပန္လွန္ေဆြးေႏြးတင္ျပေၾကာင္း သိရသည္။ ဒုတိယပိုင္း(ေန႔လည္)အခ်ိန္အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲသို႔ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊ၊ လုံၿခဳံေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္လင္းေအာင္ ႏွင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ႏိုင္ တို႔ မွ လာေရာက္ေလ႔လာ ႏႈတ္ဆက္အားေပးေၾကာင္း သိရသည္။ ဒုတိယပိုင္းအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးက်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွဴး ေဒါက္တာေဇာ္ေဌး ႏွင့္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဦးစီးမွဴး ဦးေနထက္ရိွန္ တို႔တက္ေရာက္၍ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေျဖၾကားေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
 

0 comments: