`` လက္ေတြ႔က်ေသာ ပညာေရးျမွင့္တင္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲသုို႔ မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ားကို ပညာေရးဌာနက မသိမ္းသင့္ေၾကာင္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လူမႈ၀န္ထမ္းတိုင္းဦးစီးမွဴး တင္ျပ ´´

ၿပီးခဲ့ေသာ ဒီဇင္ဘာ(၃၁)ရက္ေန႔ နံနက္(၉)နာရီမွ ည(၇)နာရီအခ်ိန္ထိ မေကြးတကၠသိုလ္ ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္ခမ္းမ၌ ပညာေရးျမွင့္တင္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ဘက္စုံလႊမ္းၿခဳံ ႏိုင္ေသာ ပညာေရး႑ ေလ႔လာသုံးသပ္မႈ ရွင္းလင္းေဆြေႏြးပြဲ အခမ္းအနားျပဳလုပ္ေၾကာင္းသတင္း ရရိွသည္။ အဆုိပါေဆြးေႏြးပြဲသို႔ အဖြဲ႕(၁၁)ဦးပါ၀င္ေသာ အုပ္စု(၈)ဖြဲ႔ခြဲ၍ ေဆြးေႏြးေၾကာင္း၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ တကၠသိုလ္အသီးသီးမွ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ား၊ ကထိကမ်ား၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး မ်ား၊ ပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကုန္သည္/စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္အသင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ား စုစုေပါင္း(၁၂၀)ခန္႔တက္ေရာက္ေဆြး ေႏြးၾကေၾကာင္းသိရသည္။ လက္ေတြ႔က်ေသာ ပညာေရးျမွင့္တင္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးတြင္ မူႀကိဳပညာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔၏ မူ၀ါဒအက်ဥ္း၌ ေရွ႕ဦးကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈ မ်ားကို စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ တာ၀န္ခံျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ သုံးသပ္အကဲခပ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ ပညာေရးဌာနခြဲမ်ားကို ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၊ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးရုံးမ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ ဟု စီမံခ်က္က တင္သြင္းထားသည္။ ``ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန ဟာ လုပ္ငန္းႀကီး(၈)ရပ္ထဲက လူသားအရင္းအျမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေရးအႀကီးျဖစ္တဲ့ ေရွးဦးကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးလုပ္ငန္းကို အဓိကဦးစားေပးၿပီးေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္က တာ၀န္အပ္ႏွင္းထားတဲ့ ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာဗဟိုခ်က္ဌာနအျဖစ္ တာ၀န္နဲ႔အညီ ေရွးဦးကေလးသူငယ္ျပဳစုေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း (မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ား)ကို ၁၉၅၃ ခုႏွစ္မွ စတင္ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ပါတယ္။ ယခုဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ ျပည္တြင္း ျပည္ပအစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့လို႔ ယူနီဆက္၏ ပံ႔ပိုးကူညီမႈနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေရွးဦးကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္းေရးမူ၀ါဒဆိုင္ရာေရးဆြဲခဲ့တာ မူၾကမ္းထြက္ရိွေနၿပီးျဖစ္လို႔ မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကိုလည္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ဒီအတြက္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွတဲ့လုပ္ငန္းေတြ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖုိ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ အဓိက၀န္ႀကီးဌာနမ်ားျဖစ္ေသာ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔နဲ႔ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္တဲ့အျပင္ ကုလသမၼဂအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေနလို႔ လုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္လို႔ အရွိန္ေတာ္ေတာ္ရေနပါၿပီ၊ ဒီလိုေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္မွာ (မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ား)ကို ပညာေရးဌာနက လႊဲေျပာင္းေဆာင္ရြက္မယ္္ဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔မ်ားစြာ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေနၾကရပါတယ္ ခင္ဗ်ာ..။ အထူးေမတၱာရပ္ခံတင္ျပခ်င္တာကေတာ့ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ အေျခခံအဆင့္၊ အထက္တန္း အဆင့္နဲ႔ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဆိုတဲ့ ႀကီးမားေသာတာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ေနရတာပါ၊ လက္ရိွ တာ၀န္မ်ားဟာ အလြန္ႀကီးမားလွတာေၾကာင့္ လူမႈ၀မ္းထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ေဆာင္ ရြက္ဆဲျဖစ္တဲ့ မူလတန္းႀကိဳပညာေရးကိုပါ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုလွ်င္ လက္ရိွ အေရးႀကီးပညာေရးတာ၀န္ မ်ား လစ္ဟာခ်ဳိ႕ယြင္းမႈျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန မွ ေဆာင္ရြက္ဆဲ မူလတန္းႀကိဳပညာေရးအား မသိမ္းဆည္းဘဲ၊ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ာအတြက္ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးမ်ား ပိုမိုခြဲေ၀ပံ႔ပိုးေပးမည္ဆိုပါက ပိုမိုသင့္ေတာ္မည္ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ…။´´ ဟု မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လူမႈ၀န္ထမ္းတိုင္းဦးစီးမွဴး ဦေဇာ္မင္း က ျမန္မာပို႔စ္ ကိုေျပာသည္။ လက္ရိွ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း၌ မူႀကိဳေက်ာင္းေပါင္း(၁၃၀)၊ မူႀကိဳကေလးငယ္ေက်ာင္းသားေပါင္း (၆၀၅၅) ႏွင့္ ဆရာမ(၇၈၇)ဦးရိွေၾကာင္း၊ ၎စာရင္းထဲမွ ဌာနပိုင္မူႀကိဳ(၄)ေက်ာင္းသာရိွေၾကာင္း၊ အျခားမူႀကိဳ ေက်ာင္းမ်ားမွာ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ ကူညီပံ႔ပိုးေပးေသာေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကမူႀကိဳ(၅)ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ထား ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
 

0 comments: