မင္းဘူးခရုိင္အတြင္းရွိ အသက္ေသြးေၾကာပမာ ဆည္တမံႏွင့္ေျမာင္းမႀကီးမ်ား

မင္းဘူး ဇန္န၀ါရီ ၃၁ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ မင္းဘူးခရုိင္သည္ ၿမိဳ႕နယ္ (၅)ၿမိဳ႕နယ္ပါ၀င္ၿပီး၊ယင္းၿမိဳ႕နယ္ မ်ားသည္ ေရ၊ေျမ၊ရာသီဥတု အေနအထားမ်ားအရ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကုိသာ အဓိကထား လုပ္ကုိင္ လ်က္ရွိၾကသည္။ မင္းဘူးခရုိင္၏ အေနာက္ဘက္တြင္ ရွိေသာ ရခုိင္ရုိးမေတာင္တန္းႀကီးမွ စတင္စီးဆင္းလာ ေသာ မန္းေခ်ာင္းႏွင့္မုန္းေခ်ာင္းမ်ားသည္ စုိက္ပ်ိဳးေရေပးေ၀ႏုိင္ေရးအတြက္ အဓိကအားထားရာမ်ား ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ဆည္၊တမံႏွင့္ ေျမာင္းမႀကီးမ်ား အဆင့္ဆင့္ တည္ေဆာက္ေဖာက္လုပ္ေပး ထားသည့္အတြက္ ခရုိင္၏အားကုိး အားထားရာ အသက္ေသြးေၾကာပမာ ေျမာင္းမႀကီးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေပသည္။ မင္းဘူး(စကု)ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မန္းစက္ေတာ္ရာဘုရားသုိ႔ ဦးခုိက္စီးဆင္းလ်က္ရွိေသာ မန္းေခ်ာင္းမွာ ငဖဲၿမိဳ႔နယ္အနီး မန္းေခ်ာင္းေရေလွာင္တမံျဖင့္ သုိေလွာင္ထားရွိၿပီး ၊မင္းဘူး (စကု)ၿမိဳ႔နယ္၊အုိင္းမရြာအနီွးတြင္တည္ရွိေသာ အုိင္းမေရလႊဲဆည္ မွ ေတာင္မန္းေျမာင္းမႀကီးႏွင့္ ေျမာက္မန္း ေျမာင္းမႀကီးတုိ႔မွတစ္ဆင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရျဖန္႔ျဖဴးေပးလ်က္ရွိသည္။ အုိင္းမေရလႊဲဆည္သည္ သက္တမ္းအားျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း(၈၀)ေက်ာ္ ၾကာျမင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် ေရလႊဲဆည္အထက္ပုိင္းတြင္ သဲႏုံးပုိ႔ခ်မႈမ်ားျပားေန၍ ၂၀၁၃-ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ(၁၄)ရက္ေန႔မွစတင္ကာ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ေငြက်ပ္(၁၅၁.၁၀)သန္း အကုန္အက်ခံ တူးေဖာ္ေပးျခင္းျဖင့္ ေရစီးေရလာ ေကာင္းမြန္လာၿပီး စုိက္ပ်ိဳးေျမ (၃၆၁၈၉)ဧကကုိ ေျမာင္းဖ်ားအထိ စုိက္ပ်ိဳးေရအျပည့္အ၀ ေပးေ၀ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ အုိင္းမေရလႊဲဆည္၏ ေတာင္မန္းေျမာင္းမႀကီးႏွင့္ ေျမာက္မန္းေျမာင္းမႀကီးတုိ႔၏ ေျမာင္းလက္တံမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ ဆည္ေရေပးေ၀ေနရသျဖင့္ ေျမာင္းေဘာင္ေဘးဆလံမ်ားႏွင့္ ၾကမ္းခင္းတုိ႔တြင္ ေရတုိက္စားပ်က္စီးေန၍ ေျမထိန္းနံရံတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေျမကာနံရံ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ေျမာင္းပုံစံက် ျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ၂၀၁၃-ခုႏွစ္တြင္ အၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရ အျပည့္အ၀ေပးေ၀ႏုိင္ၿပီး ေဒသသီးႏွံထြက္ႏႈန္းမ်ားလည္း သိသာစြာ တုိးျမွင့္လာခဲ့သည္။၄င္းအျပင္ ေျမာင္းေဘာင္အနီးရွိေက်းရြာေနျပည္သူမ်ား ရာသီမေရြးသြားလာႏုိင္ရန္ႏွင့္ ေျမာင္းမႀကီးမ်ား ေရစီးေရလာ ေကာင္းမြန္ေရး ေျမာင္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ေျမာင္းေဘာင္းလမ္း ေျမနီေက်ာက္စရစ္ခင္းျခင္း၊သံကူကြန္ကရစ္တံတားမ်ား တည္ေဆာက္ေပးျခင္းမ်ားလည္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။ ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္၏ အေနာက္ဘက္မွ စတင္စီးဆင္းလာေသာ မုန္းေခ်ာင္းအား ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ မဲဇလီေက်းရြာအနီးတြင္ ႏွစ္ေပါင္း(၁၀၀)ေက်ာ္ခန္႔မွစ၍ ေရလႊဲဆည္တည္ေဆာက္ကာ ေတာင္မုန္းေျမာင္းမႀကီးႏွင့္ ေျမာက္မုန္းေျမာင္းမႀကီးတုိ႔မွတစ္ဆင့္ စုိက္ပ်ိဳးေျမ(၇၂၁၅၆)ဧကအား ဆည္ေရေပးေ၀ႏုိင္ခဲ့သည္။ မဲဇလီေရလႊဲဆည္၏ အထက္ပုိင္းတြင္ သဲႏုံးပုိ႔ခ်မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနၿပီး ေျမာင္းမႀကီးမ်ားအတြင္း သဲႏုံး၀င္ေရာက္ကာ ေျမာင္းေရစီးေရလာ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသျဖင့္ သဲႏုံးမ်ားတူးေဖာ္ျခင္း၊ အုတ္ရုိးေျမကာနံရံတည္ေဆာက္ျခင္း၊ေျမထိန္းနံရံတည္ေဆာက္ျခင္း၊အုတ္လုိင္နင္စီျခင္း လုပ္ငန္း မ်ားကုိ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္မွ ေငြက်ပ္(၈၈၂၉.၂၄)သန္း အကုန္အက်ခံေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သျဖင့္ ယခင္ကထက္ စုိက္ပ်ိဳးေရ အျပည့္ အ၀ ေပးေ၀ႏိုင္ခဲ့သည္။ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္သည္ မဲဇလီေရလႊဲဆည္၏ ပင္မေျမာင္းမႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ေတာင္မုန္း ေျမာင္းမႀကီးႏွင့္ ေျမာက္မုန္းေျမာင္းမႀကီး (၂)ခုအၾကားႏွင့္ မုန္းေခ်ာင္းအနီး ၿမိဳ႕တည္ရွိေန၍ စုိက္ပ်ိဳးေရ အျပည့္အ၀ရရွိသျဖင့္ လယ္၊ယာ၊ကုိင္းႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ၿခံလုပ္ငန္းမ်ား အဓိကထားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၾကပါသည္။စပါးသီးႏွံအေနျဖင့္ မုိးစပါး၊ေႏြစပါးကုိ ႏွစ္စဥ္ ပုံမွန္စုိက္ပ်ိဳးႏုိင္၍ ေဒသ၀မ္းစာ ဖူလုံသည့္အျပင္ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၏ အားထားရာ စပါးက်ီ တစ္ခုသဖြယ္လည္း ျဖစ္ေပသည္။မုန္းေခ်ာင္းအနီး ႏွစ္စဥ္သဲႏုံးႏုမ်ား ေသာင္းထြန္းျဖစ္ေပၚရာမွ ကုိင္းေျမမ်ားရရွိၿပီး၊ယင္းေျမအေပၚ ပဲမ်ိဳးစုံ၊ဟင္းသီး၊ဟင္းရြက္ႏွင့္ ငွက္ေပ်ာစုိက္ခင္းမ်ား စုိက္ပ်ိဳး ႏုိင္သျဖင့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား အပုိ၀င္ေငြ တုိးပြားရရွိၾကပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသစ္လက္ထက္ ၂၀၁၂-ခုႏွစ္၊မတ္လ(၃၁)ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ ႀကီးအုံ-ႀကီး၀ ဘက္စုံ ေရေလွာင္တမံ သည္ ကန္ေရျပည့္ ေရေလွာင္ပမာဏ(၄၆၃၀၀၀)ဧက ရွိၿပီး၊စုိက္ပ်ိဳးေျမ(၉၆၇၇၇)ဧကအား ဆည္ေရေပးေ၀ ႏုိင္ရန္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားထုတ္ယူရရွိႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ မုန္းေခ်ာင္းမွ စီးဆင္းလာေသာေရမ်ားအား ႀကီးအုံ-ႀကီး၀ေရေလွာင္တမံမွ သုိေလွာင္းထိန္းထားကာ ေရအား လွ်ပ္စစ္ (၃၇)မဂၢါ၀ပ္ထုတ္လႊတ္ႏုိင္ေသာ စက္ႏွစ္လုံးမွ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား(၇၄)မဂၢါ၀ပ္ထြက္ရွိ၍ ရခုိင္ျပည္နယ္၏ လုိအပ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္သည့္အျပင္ မဲဇလီေရလႊဲဆည္သုိ႔ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး စုိက္ပ်ိဳးေရ အျပည့္အ၀ေပးပုိ႔ႏုိင္ခဲ့သည္။ယခုအခါ မုိးတြင္းကာလသာမက ၊ေႏြစပါးစုိက္ပ်ိဳးရာသီပါ စုိက္ပ်ိဳးေရ လုံေလာက္စြာ ေပးေ၀ႏုိင္သျဖင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးကုိ အဓိကထား လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိေသာ ေတာင္သူမ်ား ေအာင္ေရျပည့္၀စြာ ရရွိသျဖင့္ စီးပြားေရး ေကာင္းမြန္တုိးတက္လာခဲ့ေပသည္။ စလင္းၿမိဳ႕နယ္မွ လင္းဇင္းေရလႊဲဆည္သည္ သက္တမ္းအားျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း(၈၀)ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး ေရလႊဲဆည္အထက္ပုိင္းတြင္ သဲႏုံးပုိ႔ခ်ေန၍ ေျမာင္းမႀကီးမ်ားအတြင္း သဲႏုံးမ်ား၀င္ေရာက္ကာ ေျမာင္းေရစီးေရလာအဟန္႔အထားျဖစ္ေစသျဖင့္ ဆည္အထက္ပုိင္းရွိ လက္၀ဲ/လက္ယာသဲႏုံးမ်ားတူးေဖာ္ျခင္း၊ေျမာင္းမႀကီးမ်ားအတြင္း သဲႏုံးမ်ားတူးေဖာ္ေပးျခင္း ၊ေျမာင္းပုံစံက် ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ားေျဖာင့္ေပးျခင္း၊ေျမကာနံရံႏွင့္ ေျမထိန္းနံရံမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ကြန္ကရစ္လုိင္နင္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ေျမာင္းေရသြယ္ေလွ်ာက္မ်ား ျပဳျပင္ျခင္း ၊ေရတံခါးမ်ား ျပဳျပင္ျခင္း၊ေရဆုိးထုတ္ေခ်ာင္းရုိးမ်ား ျပန္လည္းေဖာ္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ၂၀၁၃-ခုႏွစ္၊ဇန္န၀ါရီလမွစတင္ကာ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ေငြက်ပ္(၆၂၀၅.၄၁)သန္း အကုန္အက်ခံေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့သျဖင့္ စုိက္ပ်ိဳးေျမ(၃၂၉၈၀)ဧကအား စုိက္ပ်ိဳးေရ ျပည့္၀စြာေပးေ၀ႏုိင္၍ ေဒသအတြင္း ဆန္စပါးအပါအ၀င္ ပဲမ်ိဳးစုံ ထြက္ႏႈန္းမ်ား သိသာစြာ တုိးတက္ရရွိခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြာတုိးတက္ျမင့္မားလာေစေရးအတြက္ ေရတုိ ေရရွည္ ဘက္စုံစီမံကိန္းမ်ားခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သျဖင့္ ယခင္ကာလ မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္ယွဥ္ပါ က တုိးတက္ေျပာင္းလဲေနမႈမ်ားကုိ ေတြ႔ရွိေနရသည္။ မင္းဘူးခရုိင္သည္ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၏ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အဓိကအားထားရာ ခရုိင္ျဖစ္သည့္ေလွ်ာ္ညီစြာ စုိက္ပ်ိဳးေရေပးေ၀ႏုိင္သည့္ ဆည္တမံႏွင့္ ေရေပးေျမာင္းမႀကီးမ်ား ေရရွည္ႀကံခုိင္ ေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ေငြေၾကးအေျမာက္အမ်ား အကုန္အက်ခံ တည္ေဆာက္ျပဳျပင္ေပးခဲ့သျဖင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားလည္း ယခင္ႏွစ္မ်ားကထက္ သိသိသာသာ တုိးတက္ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းလာခဲ့သည္။ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းလာရာမွ ေဒသခံ လူတစ္ဦးခ်င္၀င္ေငြမ်ား တုိးတက္ရရွိကာ လူေနမႈစီးပြားဘ၀ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာခဲ့သည္။ မန္းေခ်ာင္းႏွင့္မုန္းေခ်ာင္းမွ အေျခခံျဖစ္ေပၚလာေသာ အုိင္းမေရလႊဲဆည္ႏွင့္ မဲဇလီေရလႊဲဆည္တုိ႔အျပင္ စလင္းတမံမွတဆင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရေပးေ၀ေနသည့္ လင္းဇင္းဆည္တုိ႔သည္ ခရုိင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အားထားရာ အသက္ေသြးေၾကာပမာ ေျမာင္းမႀကီးမ်ားျဖင့္ အစဥ္အၿမဲ ယွက္ႏြယ္ စီးဆင္းေနလ်က္ ရွိေနေပေတာ့သည္။ တင္ထြန္းဦး (IPRD)

Penulis : shwelannwelanwinkyi ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi

 

0 comments: