``မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မေကြးၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း သိရ´´

၂၀၁၄၊ ဇန္န၀ါရီ(၂)ရက္ေန႔မွစတင္၍ မေကြးၿမိဳ႕သတင္းတပ္ဖြဲ႔မွဴးရုံံးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း၊ အလားတူအျခားျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္လည္း တစ္ၿပိဳင္တည္း စတင္ဖြင့္လွစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ မေကြးၿမိဳ႕ ရြာသစ္ရပ္ကြက္၊ တိုင္းေဆးရုံလမ္း၊ သတင္းတပ္ဖြဲ႔မွဴးရုံးတြင္ ၂၀၁၄၊ ဇန္န၀ါရီ(၂)ရက္ ေန႔မွစတင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း၊ ယခင္က ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရးရုံးကို ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးရုံးခြဲမွထုတ္ေပးရာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား စရိတ္အကုန္အက် သက္သာ၍ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔စြာ ေလွ်ာက္ထားထုတ္ယူႏိုင္ရန္ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ား(၇)မ်ဳိးရိွေၾကာင္း၊ အလည္ခရီးသြားေရာက္လိုသူမ်ား(PV)၊ အလုပ္အကိုင္ျဖင့္သြားေရာက္လို သူမ်ား(PJ)၊ ပညာသင္သြား ေရာက္မည့္သူမ်ား(PE)၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား(PB)၊ ဘာသာေရးကိစၥ(PR)၊ မွီခိုလိုက္ပါမည့္သူမ်ား(PD) ႏွင့္ သေဘၤာသားမ်ား(PS) စသည္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး သတင္း တပ္ဖြဲ႔မွဴးရုံး မွ ဒု ရဲမွဴး ခင္ေမာင္၀င္း က ေျပာသည္။ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားစီစစ္ေရးကတ္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း(မူရင္း) မ်ားကို ယူေဆာင္လာရမည္။ သက္တမ္းတိုးမည့္သူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္(အေဟာင္း) ယူေဆာင္လာ ရမည္။ ပုံမွန္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ေန႔မွစ၍(၁၀)ရက္ျပည့္လွ်င္ ထုတ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခားသို႔ ေဆးကုသသြားမည့္သူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းမ်ားအား(၅)ရက္ခန္႔ျဖင့္ထုတ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေလွ်ာက္ ထားသူမ်ားကုန္က်မည့္ေငြစုစုေပါင္း ႏွစ္ေသာင္းငါးေထာင္က်ပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မနလစာအုပ္ဖိုး(ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဘဏ္သြင္း)၁၉၀၀၀ က်ပ္၊ Online ၀န္ေဆာင္ခ ၁၀၀၀ က်ပ္၊ ဓာတ္ပုံဖိုး ၂၀၀၀ က်ပ္၊ ေဆးမင္ဖိုး ႏွင့္ျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္းခ ၁၀၀၀ က်ပ္၊ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံဖိုး ၂၀၀ က်ပ္၊ စက္ပစၥည္းႏွင့္၀န္ေဆာင္ခ ၁၈၀၀ က်ပ္ တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
 

0 comments: