``ေျမအသုံးခ်မႈဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆပ္ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးႏွင့္ ဆပ္ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ား မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးသုိ႔ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္´´

ဇန္န၀ါရီ(၇)ရက္၊ ေန႔လည္(၂ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီ)အခ်ိန္႔ခန္႔တြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ေျမအသုံးခ်မႈဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆပ္ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ဇံျမင့္ ႏွင့္ ဆပ္ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ မေကြးတိုင္ ေဒသႀကီး အတြင္းရိွ တိုင္းေဒသႀကီး/ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္ ေျမအသုံးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲမႈဆပ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ စီမံကိ္န္းေရး ဆြဲေရးဦးစီးမွဴး မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္မွ ေပးပုိ႔သည့္အစီရင္ခံစာ အပိုင္း(၁)(၂)(၃)ႏွင့္ အပိုင္း(၃)ေနာက္ဆက္တြဲပါ ေျမသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဌာန၊စက္ရုံ၊ ကုမၸဏီမ်ားမွ တာ၀န္ရိွသူမ်ား စုစုေပါင္းအင္အား (၁၂၀)ဦးခန္႔ တက္ေရာက္၍ ေတြ႔ဆုံညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ၾကေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ ေျမအသုံးခ်မႈဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆပ္ေကာ္မတီသုိ႔ ျမန္မာျပည္တစ္လုံးမွ ေရာက္ရိွေနေသာ တိုင္ၾကား စာေပါင္း(၃၃၇၈)ေစာင္ရိွေၾကာင္း၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွ တိုင္ၾကားစာ(၂၇၅)ဦးရိွေၾကာင္း သိရသည္။ ေျမအသုံးခ်မႈဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆပ္ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ မွ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး၊ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ေျမအသုံးခ်မႈဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆပ္ေကာ္မတီရုံးမ်ားကို သီးျခားရုံးဖြင့္လွစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္အစည္းအေ၀းထိုင္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္မွ ေပးပုိ႔သည့္အစီရင္ခံစာ အပိုင္း(၁)(၂)(၃)ႏွင့္ အပိုင္း(၃)ေနာက္ဆက္တြဲပါ ေျမသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဌာန၊စက္ရုံ၊ ကုမၸဏီမ်ားမွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားႏွင့္ တိုင္ၾကားေသာ ေတာင္သူမ်ားကို ေခၚယူရွင္းလင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေတာင္သူမ်ား ဘက္မွ လိုအပ္တဲ့ ျဖည့္စြက္ရန္ပုံစံမ်ားကို ရုံံးမွာတစ္ထိုင္တည္းျဖည့္စြက္ လက္မွတ္ထိုးခိုင္းရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ရုံးဆန္ဆန္ ေတာင္သူမ်ားထံ ပုံစံစာရြက္ေတြေပးထားၿပီး ျပန္မေရာက္ေသးလို႔ဆိုတာ မျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း၊မလာေရာက္ေသး ေသာ ေတာင္သူမ်ားထံ ရုံးအဖြဲ႔မွသြားေရာက္ၿပီး ေခၚေဆာင္ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ဇံျမင့္ က ေျပာၾကားသည္။ ``ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီအစိုးရလက္ထက္မွာ ေျမယာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့မႈခင္းကိစၥမ်ားကို ၿပီးျပတ္ေအာင္ လက္ရိွေျမ အသုံးခ်ထားတဲ့သူေတြကလဲ တရား၀င္ ေျမလႊဲမိတၱဴေတြနဲ႔ျပည့္စုံေအာင္လုပ္ထားရမယ္၊ ျပန္ေပးမယ္ ဆိုတဲ့ေျမမ်ား ကိုလဲ မူလပိုင္ရွင္မ်ားထံ အမည္ေပါက္ေအာင္လုပ္ေပးရမယ္၊ အဲလိုမွ ျပတ္ေအာင္မလုပ္ခဲ့ရင္ ေနာက္တစ္ခါ ဒီကိစၥေတြကို ျပန္လည္ေျဖရွင္းေနရအုံးမယ္၊ ဒါေၾကာင့္လုပ္ငန္းေတြကို ၿပီးျပတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုပါတယ္´´။ ဟု ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ဇံျမင့္ က ေျပာၾကားသည္။
 

0 comments: