ငဖဲၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ေပၚေဒသ စိမ့္စမ္းေရသြယ္စနစ္ျဖင့္ ေသာက္သုံးေရဖူလုံလ်က္ရွိ

မင္းဘူး ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ငဖဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားသည္ ေတာင္ကုန္း ေတာင္တန္းမ်ား အေပၚ မီွတင္းေနထုိင္ၾကသည့္အားေလွ်ာ္စြာ သန္႔ရွင္းေသာ ေသာက္သုံးေရ ဖူလုံစြာရရွိေစေရးအတြက္ ေက်းလက္ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး စိမ္စမ္းေရ သြယ္တန္းျခင္းလုပ္ငန္းကုိ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေက်းလက္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း ခြင့္ျပဳေငြ က်ပ္(၃၀)သိန္းႏွင့္ေဒသခံျပည္သူမ်ားထည့္၀င္ေငြမ်ားျဖင့္ လင္းတဲေက်းရြာ တြင္ အရွည္ (၁၃၀၀၀)ေပ၊(၂)လကၼ ေရပုိက္ျဖင့္ ေက်းရြာအေရာက္ ေရသြယ္တန္းျခင္း လုပ္ငန္းကုိ ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ယခင္က ၀ါးလုံးမ်ားျဖင့္ ေရကုိ ခက္ခဲစြာ သြယ္တန္းရယူရာမွ ယခုအခါ အိမ္ေထာင္တစ္စုခ်င္းအလုိက္ (၀.၅)လကၼ ပုိက္ေပ်ာ့မ်ားျဖင့္ ေနအိမ္ေပၚအေရာက္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္၍ လင္းတဲေက်းရြာသူ/ရြာသားမ်ား ၀မ္းေျမာက္ေပ်ာ္ရႊင္လွ်က္ရွိၾကသည္။ တင္ထြန္းဦး(IPRD) သတင္းေပးပုိ႔သူ - ဦးတင္ထြန္းဦး
 

0 comments: