တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာ ျပည္သူ႔အသံမွ တဆင့္ ျမန္မာျပည္ရိွ ပင္စင္စားအား လုံး၏ ကုိယ္စား ရင္ဖြင့္ၿပီး ေတာင္းဆိုပါရေစ။

သို႔/ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးမ်ား သူရဦးေရႊမန္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္နာယကႀကီး ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေနျပည္ေတာ္။ ေန႔စြဲ ၂၀၁၄၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ(၁၇)ရက္။ တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာ ျပည္သူ႔အသံမွ တဆင့္ ျမန္မာျပည္ရိွ ပင္စင္စားအား လုံး၏ ကုိယ္စား ရင္ဖြင့္ၿပီး ေတာင္းဆိုပါရေစ။ ကၽြန္ေတာ္သည္ တပ္ၾကပ္ႀကီးအျငိမ္းစား ေက်ာ္ေအာင္၊ ကို္ယ္ပိုင္နံပါတ္(၂၆၀၁၀၃)၊ ႏိုင္ငံသားအမွတ္ ၈/မနသ(ႏိုင္) ၀၃၅၇၄၄၊ ေညာင္ကုန္းေလးေက်းရြာ၊ မႀကီးထူးအုပ္စု၊ ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မွာေနထိုင္သူ ပင္စင္စားတစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ပင္စင္စား(နယ္ဘက္/စစ္ဘက္) အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ပင္စင္လစာ ရခဲ့တာနည္းပါးၾကလို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ပင္စင္ဌာနသို႔ အခ်ဳိး၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အခ်ဳိး ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔ျဖင့္ တစ္လုံးတစ္ေပါင္းတည္းလဲလွယ္ခဲ့ၾက ပါတယ္။ အရပ္ေျပာေျပာရရင္ ပင္စင္တစ္၀က္ကို အျပတ္ေရာင္းခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္အခါက ပင္စင္စားေရာ ပင္စင္ဌာနပါ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ဳိးရိွၿပီး ေက်နပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ယခုႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသစ္ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္မွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နာယကႀကီး သူရေရႊမန္းက ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပင္စင္စားမ်ားကို လခ ႏွင့္ ပင္စင္မ်ားကို တစ္ႏွစ္ခ်င္း တိုး၍ တိုး၍ ေပးေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူအိုး လူမြဲ အိုမင္းမစြမ္း ပင္စင္စားမ်ားအတြက္ တိုးေပးတဲ့ ပင္စင္လစာရဲ႕ တစ္၀က္(၅၀)ရာခိုင္ႏႈန္းကို ပင္စင္ဌာနက ျဖတ္ေတာက္ယူေနတာ လုံး၀ သဘာ၀မက်ပါဘူး။ ယခင္ပင္စင္တစ္၀က္ေရာင္းတုန္းက ပင္စင္လစားရဲ႕ တစ္၀က္ကိုသာ အဲဒီတုန္းက ပင္စင္လဲလွည္တြက္ခ်က္ခဲ့တဲ့ ႏႈန္းထား စာခ်ဳပ္အတိုင္းသာ ျဖတ္ေတာက္ယူသင့္ပါတယ္။ ယခုအစုိးရအသစ္ လက္ထက္မွာ တိုးေပးတဲ့ ပင္စင္ေငြထဲက လုံး၀ မျဖတ္သင့္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္က ပင္စင္စားမ်ားကို ေစတနာမွန္ျဖင့္ တိုးေပးထားတဲ့ ပင္စင္လစာအတိုင္း တစ္၀က္ျဖတ္ေနျခင္းအတြက္ ပင္စင္စားမ်ား အလြန္နစ္နာဆုံးရႈံးေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူအို လူမြဲ အိုမင္းမစြမ္း ပင္စင္စားမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအသစ္က ေစတနာ အျပည့္အ၀နဲ႔ ပင္စင္လစာ မ်ားတိုးေပးခဲ့ေပမဲ႕၊ ေပးကားေပးေသာ္လည္း အျပည့္မရၾကပါ၊ ေၾကြးကား ေၾကြးေသာ္လည္း မ၀ျဖစ္ေနၾကရပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ သက္ျပည့္၊ ႏွစ္ျပည့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို ေက်ပြန္စြာနဲ႔ ထမ္းေဆာင္လာခဲ့ၾကတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူအို လူမြဲ ပင္စင္စားမ်ားကို ထပ္တိုးေပးတဲ့ ပင္စင္လစာ ေငြမ်ားကို အျပည့္အ၀ မျဖတ္မေတာက္ဘဲ ထုတ္ေပးၾကပါရန္ ေလးစားစြာနဲ႔ ပင္စင္စားမ်ားရဲ႕ကိုယ္စား အသနားခံေတာင္းဆိုအပ္ပါ တယ္ခင္ဗ်ာ..။ ေက်ာ္ေအာင္ တပ္ၾကပ္ႀကီးအၿငိမ္းစား၊ ကို္ယ္ပိုင္နံပါတ္(၂၆၀၁၀၃)၊ ႏိုင္ငံသားအမွတ္ ၈/မနသ(ႏိုင္) ၀၃၅၇၄၄၊ ေညာင္ကုန္းေက်းရြာ၊ မႀကီးထူးေက်းရြာအုပ္စု ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း ၀၉-၂၅၆၀၉၃၃၁၈
 

0 comments: