``မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ပုဂၢလိကပိုင္လုပ္ငန္းသုံး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လိုင္းမ်ား စနစ္တက် ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႔သစ္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ၿပီး´´

ေဖေဖာ္၀ါရီ(၈)ရက္၊ နံနက္(၉း၃၀)နာရီမွ(၁၂း၃၀)နာရီအခ်ိန္္အထိ မေကြးၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ပုဂၢလိကပိုင္လုပ္ငန္းသုံး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လိုင္းမ်ား စနစ္တက် ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ(မ.စ.က)အဖြဲ႔သစ္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ေၾကာင္း၊ ယခင္နာမည္(မ.ထ.သ)နာမည္အား နာမည္ အသစ္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲေခၚဆိုရန္ တင္ျပထားေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ မေကြးေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ ကုန္းလမ္းသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီး ဦး၀င္းေဖ တက္ေရာက္၍ အမွာစကားေျပာၾကား ေၾကာင္း၊ မေကြးတိုင္းကုန္းလမ္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အတြင္းေရးမွဴး၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရးစီမံကိန္းဦးစီးဌာန၊ တိုင္းေဒသ ႀကီးဦးစီးမွဴး ဦးခင္သန္းမွ ေရြးခ်ယ္ေရးစနစ္အား ရွင္းလင္းေၾကာင္း၊ ေရြးခ်ယ္ပြဲအဖြဲ႔၀င္မ်ားမွာ ဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ ဦးသိန္းထြဋ္ (ညြန္ၾကားေရးမွဴး မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး က.ည.န)၊ ဦးတင္ညြန္႔ ဒု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး (မေကြးခရိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံး)၊ ဒုရဲမွဴးႀကီး ေက်ာ္ၿငိမ္း(ခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရုံး)၊ ဦးျမင့္ျမတ္(စည္ပင္သာယာဌာန ဦးစီးအရာရိွ) ႏွင့္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးဉာဏ္မ်ဳိး တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မေကြးၿမိဳ႕ရိွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လိုင္းေပါင္း (၅၇)ဂိတ္မွ အေျခစိုက္(၁၈)သင္း၏ ဂိတ္ပိုင္ မ်ား(၄၈)ဦးတက္ေရာက္၍ ေရြးခ်ယ္ခံရန္(၄၇)ဦးအမည္စာရင္းတင္သြင္းေၾကာင္း၊ ယခင္သက္တမ္း(မထသ) ဥကၠ႒ ေဟာင္း၊ လက္ရိွအမႈေဆာင္ ဦးေအးကိုမွာ ႀကိဳတင္ေရြးခ်ယ္ရန္စာရင္းမတင္သြင္းသည့္အျပင္ ေရြးခ်ယ္ပြဲ အခမ္းအနားက်င္းပေနစဥ္ မဲမေပးဘဲ ျပန္သြားေၾကာင္း၊ လက္ရိွအမႈေဆာင္(၇)ဦးထဲမွ အမႈေဆာင္(၂)ဦးသည္ (မထသ)ရုံးသို႔ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရန္ လုံး၀လာေရာက္ျခင္းမျပဳဘဲ ၀န္ထမ္းလစာမ်ားကို ထုတ္ယူေၾကာင္း ဥကၠ႒ ဦးျမင့္စိုး က ေျပာသည္။ အေရြးခ်ယ္ခံရန္(၄၇)ဦးတို႔ကို လွ်ိဳ႕၀ွက္မဲစနစ္ျဖင့္ေရြးခ်ယ္ရာ ဦးျမင့္စိုး ဥကၠ႒ ေထာက္ခံ(၄၂)မဲ၊ ကန္႔ကြက္ (၅)မဲ ၊ ဦးမိုးခိုင္စိုး အတြင္းေရးမွဴး၊ ေထာက္ခံ(၃၈)မဲ၊ ကန္႔ကြက္(၉)မဲ၊ ဦး၀င္းထြန္း ဘ႑ာ ေရးမွဴး၊ ေထာက္ခံ (၃၅)မဲ၊ ကန္႔ကြက္(၁၂)မဲျဖင့္၊ ဦးေအးကိုကို စာရင္းစစ္၊ ေထာက္ခံ(၃၀)မဲ၊ ကန္႔ကြက္(၁၇)မဲျဖင့္ အသီးသီး ေရြးခ်ယ္ေၾကာင္း၊ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕မွ ဦးေက်ာ္ဆန္းဦး၊ ေထာ္လာဂ်ီပို႔ေဆာင္ ေရးအဖြဲ႔မွ ဦးသိန္းထြန္း၊ သုံးဘီးယာဥ္လိုင္း အဖြဲ႕မွ ဦးဟန္ထြန္း တို႔ျဖင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔(၇)ဦးတို႔အား ေရြးခ်ယ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ပုဂၢလိကပိုင္လုပ္ငန္းသုံး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လိုင္းမ်ား စနစ္တက်ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႔၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားထမ္းေဆာင္ရန္ (၁-၄-၂၀၁၄)ေန႔ ၂၀၁၄/၁၅ ဘတ္ဂ်က္မွ စတင္အတည္ျပဳေၾကာင္း၊ သက္တမ္းကာလ ေလးႏွစ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားအားလုံးသည္ လခမ်ားျဖင့္ အသီးသီးခံစားခြင့္ယူထားသူမ်ားျဖစ္၍ ေန႔စဥ္ရုံးတက္ရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ (၃)ရက္ဆက္တိုက္ (တာ၀န္မဲ႔)ရုံးတက္ရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့လွ်င္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕မွ ထုတ္ပယ္မည္ဟု ၎ေရြးခ်ယ္ပြဲ ဥပေဒ/ နည္းဥပေဒတြင္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားပါရိွေၾကာင္း ဥကၠ႒ ဦးျမင့္စိုး က ေျပာသည္။ `` ယခုေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ကေတာ့ အမွန္တကယ္လုပ္ႏိုင္သူမ်ားကိုသာ ဒီမိုကေရစီနည္း စနစ္က် ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ မ.ထ.သ မွာ ယခင္က ဥပေဒ/နည္းဥပေဒမ်ားမရိွဘဲ ေကာင္းႏိုးရာရာေတြကို ေပါင္းစပ္ ညိွႏႈိင္းလုပ္ကိုင္လာခဲ့ရတာပါ။ ယခုေတာ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔(မထသ) အဖြဲ႔နဲ႔ စုေပါင္းေရးဆြဲတင္ျပထားတဲ့ ဥပေဒ ကို ၂၀၁၃ ဧၿပီ(၂၃)ရက္က လႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳေပးခဲ့ပါတယ္။ နည္းဥပေဒကို ၂၀၁၄ ဇန္န၀ါရီ(၄)ရက္ေန႔က အတည္ျပဳထုတ္ျပန္ေပးခဲ့ပါၿပီ၊ ဥပေဒ/နည္းဥပေဒေတြနဲ႔ လုပ္ကိုင္ ရမွာဆိုေတာ့ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ပုဂၢလိကပိုင္လုပ္ငန္းသုံး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လိုင္းမ်ား စနစ္တက် ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ကၽြန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕က သက္တမ္း(၄)ႏွစ္ကာလအတြင္းမွာ ယခင္သက္တမ္းကာလထက္ ပိုမိုၿပီးေအာင္ျမင္ေအာင္ အမႈေဆာင္လူငယ္ေတြကို လက္ဆင့္ကမ္းေနရာေပးၿပီး စုေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားၾကမွာပါ ။´´ ဟု ဥကၠ႒ ဦးျမင့္စိုး က ေျပာသည္။
 

0 comments: