တုိင္းေဒသႀကီးလုံးကၽြတ္ လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ပုံစံ(၇)မ်ား ထုတ္ေပး

မေကြး ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ႏွင့္ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးစနစ္အရ ၂၀၀၈-ခုႏွစ္၊ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္ ေျမလြတ္၊ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရုိင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒတုိ႔ကုိ ၂၀၁၂-ခုႏွစ္၊မတ္လ(၃၀)ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးက အတည္ျပဳျပဌာန္းေၾကျငားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ လယ္ယာေျမဥပေဒ၊နည္းဥပေဒတုိ႔ႏွင့္ အညီ ေတာင္သူလယ္သမားမိသားစု၏ သားစဥ္ေျမးဆက္ အဆက္ဆက္လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ဘ၀ အာမခံခ်က္ ခုိင္ခုိင္မာမာ ရရွိေစရန္ လယ္ယာေျမမွတ္ပုံတင္ျခင္းႏွင့္ လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအား (၁-၁-၂၀၁၃)ရက္ေန႔မွစ၍ ႏုိင္ငံႏွင့္ အ၀န္း ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။ ယင္းသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ရဲ႔လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ျပဳ လက္မွတ္ပုံစံ(၇) ရရွိေရးအတြက္ ဥပေဒႏွင့္ အညီ ေလွ်ာက္ထားရာမွာ တရား၀င္သတ္မွတ္ထားေသာ လယ္ယာေျမ ဦးပုိင္ လုပ္ကြက္(၁)ခုလ်င္ မွတ္ပုံတင္ေၾကး ၅၀၀ိ/-(က်ပ္ငါးရာ)တိတိ ေပးသြင္းၿပီး အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ပုံစံ(၇)မ်ားကုိ ထုတ္ေပးလ်က္ရွိသည္။ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းတြင္ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ပခုကၠဴခရုိင္မွ ဦးပုိင္ေပါင္း (၄၀၀၇၉၄)၊ ဂန္႔ေဂါခရုိင္မွဦးပုိင္ေပါင္း (၁၂၁၅၅၇)၊မေကြးခရုိင္မွ ဦးပုိင္ေပါင္း (၅၄၁၁၆၀)၊ မင္းဘူးခရုိင္မွ ဦးပုိင္ေပါင္း (၂၂၈၈၈၁)၊ သရက္ခရုိင္မွဦးပုိင္ေပါင္း (၂၂၁၆၂၄) ဦးပုိင္စုစုေပါင္း (၁၅၁၄၀၁၆) အားလည္းေကာင္း ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္ ဂန္႔ေဂါခရုိင္မွ ဦးပုိင္ေပါင္း(၉၀၅၆)၊ မင္းဘူးခရုိင္မွ ဦးပုိင္ေပါင္း(၆၈၉၁)၊ သရက္ခရုိင္မွ ဦးပုိင္ေပါင္း(၆၀၇၇၃) ဦးပုိင္စုစုေပါင္း (၇၆၇၂၀)အားလည္းေကာင္း ပထမအဆင့္ႏွင့္ ဒုတိယအဆင့္ ဦးပုိင္စုစုေပါင္း (၁၅၉၀၇၃၆)မ်ားမွ ဧကေပါင္း (၂၇၉၉၂၂၆)ဧကရွိ ေတာင္သူေပါင္း (၈၆၆၀၈၃)ဦး တုိ႔အား ဇန္န၀ါရီလ (၃၀)ရက္ေန႔အၿပီး လယ္ယာေျမ လုပ္ပုိင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ပုံစံ(၇) မ်ား ထုတ္ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ မင္းဘူးခရုိင္၊မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္တြင္ မန္းေရနံေျမႏွင့္ ေထာက္ရွာပင္ေရနံေျမနယ္နိမိတ္မွ ေတာင္သူလုပ္ကြက္ ဦးပုိင္ေပါင္း(၁၃၀၆၀)မွာလက္ရွိ အေျခအေနတြင္ ပုံစံ(၇)ထုတ္ေပးျခင္း မရွိေသး ဘဲ ဗဟုိလယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔သုိ႔ တင္ျပထားဆဲ ျဖစ္ၿပီး က်န္လုပ္ကြက္ႏွင့္ ဦးပုိင္အားလုံးတုိ႔အား တုိင္းေဒသႀကီးလုံးကၽြတ္ ပုံစံ(၇)မ်ား ထုတ္ေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔ရုံးမွ သတင္းရရွိသည္။ တင္ထြန္းဦး(IPRD) သတင္းေပးပုိ႔သူ- ဦးတင္ထြန္းဦး
 

0 comments: