``မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ စဥ့္ကူးၿမိဳနယ္၊ ေရွာက္ပင္ရိုးအုပ္စု၊ ႏြယ္ရုံေဒသရိွ လယ္သမားမ်ား၏ လယ္ေျမဧကေပါင္း(၂၁၀၅)ဧကကို ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ေျမစာရင္းမွဴး တုိ႔က ပုံစံ(၇)ထုတ္မေပး´´

ေဖေဖာ္၀ါရီ(၁၄)ရက္၊ ညေန(၄)နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္ က်ဥ္ေထာက္ေပါက္ေက်းရြာ၊ တံခြန္ေရႊမိုင္း(၁)အေျခခံအလုပ္သမားရုံး၌ ေလွ်ာက္ပင္ရိုးေက်းရြာ၊ ၿမိဳ႕ပင္ေက်းရြာမ်ားမွ လယ္သမားမ်ားမွ မီဒီယာအဖြဲ႕သို႔ ေရွာက္ပင္ရိုးအုပ္စု၊ ႏြယ္ရုံေဒသရိွ လယ္သမားမ်ား၏ လယ္ေျမဧကေပါင္း(၂၁၀၅)ဧကကို ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ေျမစာရင္းမွဴး တုိ႔က ပုံစံ(၇)ထုတ္မေပး၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ ျဖစ္စဥ္မွာ ေလွ်ာက္ပင္ရိုးေက်းရြာအုပ္စု၊ ႏြယ္ရုံေဒသရိွ ငပ်င္းအင္း၊ ေရမ်က္အပေတာအစရိွေသာ လယ္ေျမ (၂၁၀၅)ဧကကို သက္ဆိုင္ရာမွ ႀကံစိုက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ဟုု (၁၉၉၈)ခုႏွစ္က (၁၂၁)ေထာက္ပံ႔ေရးတပ္က သိမ္းဆည္းခဲ့ေၾကာင္း၊သို႔ေသာ္ ၎တပ္မွ အသုံးျပဳျခင္း ယေန႔အထိ အသုံးမျပဳေၾကာင္း၊ မႈလပိုင္ရွင္လယ္သမား မ်ားသာ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေနခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေျမယာမွတ္ပုံတင္ျပဳလုပ္ရာ (၁၉၉၈)ခုႏွစ္က (၁၂၁)ေထာက္ပံ႔ေရးတပ္က သိမ္းဆည္းခဲ့၍ လန(၃၉)ထုတ္ယူၿပီးဟုဆိုကာ ၿမိဳ႕နယ္္ေျမစာရင္းရုံးမွ ပုံစံ(၇)အား ထုတ္မေပးေၾကာင္း၊ လယ္သမားမ်ားမွ (၁၂၁)ေထာက္ပံ႔ေရးတပ္က မသိမ္းယူခဲ့ေၾကာင္း၊ လန(၃၉)အား ပယ္ဖ်က္ေပးရန္(၂၀၁၄၊ဇန္န၀ါရီ(၂)ရက္ေန႔စြဲစာအမွတ္-၂၂၃၁/မသ/၁၂၁/ေထာက္၄)စာျဖင့္ တပ္ရင္းမွဴးကိုယ္စား ဗိုလ္ႀကီးမ်ဳိးမင္းသိန္း(ၾကည္း-၃၀၁၉၇)မွ လက္မွတ္ထိုးၿပီး စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနသို႔ ေပးပို႔ထားခဲ့ ေၾကာင္း ၎ေျမ(၂၁၀၅)မွာ စစ္တပ္မွ သိမ္းဆည္းစာရင္း၌မပါေသာေၾကာင့္(အလယ္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၊ မႏၱေလး) တိုင္းမွဴး၏အမိန္႔စာ အမွတ္(၃၀၀၀/၁၆/ေထာက္၄ မ၊ ၂၀၁၃၊ဧၿပီလ(၃၀)ရက္ေန႔စြဲအရ (၁၂၁)ေထာက္ပို႔ စစ္တပ္မွေထာက္ခံခ်က္စာ မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းဌာနသု႔ိေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎စစ္တပ္က ေပးေသာ အေထာက္အထားစာမ်ားကို လုံး၀ အသိအမွတ္မျပဳဘဲ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ေျမစာရင္းမွဴး တုိ႔က လယ္ယာေျမ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ပုံစံ(၇)ထုတ္မေပး၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအထက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အသီးသီးထံသုိ႔ ယခုေဖေဖာ္၀ါရီလဆန္းမွာ တိုင္ ၾကားထားေၾကာင္း ေလွ်ာက္ပင္ရိုးရြာ လယ္သမား ဦးေမာင္ဦးက ေျပာသည္။ `` ကၽြန္ေတာ္တို႔ပိုင္တဲ့ ဒီေျမ(၂၁၀၅)ဧကကို ၁၂၁ ေထာက္ပို႔တပ္ရင္းမွဴးစာနဲ႔ တိုင္းမွဴးစာေတြ မိတၱဴျပတာကို ေျမစာရင္းနဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔က လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ပုံစံ(၇)မေပးတဲ့အျပင္ စတင္ေလွ်ာက္ထားတဲ့ ပုံစံ(၁)ကိုေတာင္ ထုတ္မေပးဘူးဗ်ာ..၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေတာင္သူေတြရဲ႕ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ပုံစံ(၇)ကို အျမန္ထုတ္ ေပးရန္ညြန္ၾကားထားေပမယ့္ ေအာက္ေျခၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းဌာနနဲ႔ ၿမိဳနယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ႏွစ္ဦးတို႔က အခ်ိန္ အၾကာႀကီးဆြဲထားၿပီး လုပ္မေပးဘူး ျဖစ္ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတာင္သူေတြမွာ အားကိုးစရာမဲ႔ေနလို႔ ယေန႔ မီဒီယာမ်ားကို စာရြက္စာတမ္းေတြ အျပည့္အစုံနဲ႔ တင္ျပရွင္းလင္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္။´´ဟု ေလွ်ာက္ပင္ရိုးရြာ လယ္သမား ဦးခင္ေမာင္ညြန္႔က ေျပာသည္။
 

0 comments: