``မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအမ်ဳိးသမီးေရးရာအဖြဲ႕ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔အခမ္းအနား က်င္းပ´´

မေကြးၿမိဳ႕၊ ရန္မ်ဳိးလုံရပ္ကြက္၊ ေတာင္တြင္းႀကီးလမ္း၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအမ်ဳိးသမီးေရးရာအဖြဲ႕ရုံး အစည္းအေ၀းခမ္းမတြင္ အမ်ဳိးသမီးေရးရာအဖြဲ႕ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔အခမ္းအနား က်င္းပေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ မေကြး တိုင္းေဒသႀကီး အမ်ဳိးသမီးေရးရာအဖြဲ႔ နာယက ေဒၚစမ္းစမ္းျမင့္ က အမ်ဳိးသမီးေရးရာ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားေၾကာင္း၊ ဥကၠ႒ ေဒၚသင္းသင္းေထြး၊ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚခင္ခင္ျမင့္ ႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွ ခရိုင္(၅)ခရိုင္ႏွင့္ (၂၅)ၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ဳိးသမီး ေရးရာ အဖြဲ႔၀င္အင္အား(၇၀)ခန္႔တက္ေရာက္ၾက၍ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွေသာ မိခင္ႏွင့္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ သက္ႀကီးရြယ္အို ဘိုးဘြားမ်ားေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္း၊ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပညာဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးကူညီေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္း တင္ျပျခင္း၊ လိုအပ္သည္မ်ားကို အျပန္အလွန္ေမးျမန္း၍ ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
 

0 comments: