သတင္းစာဆရာၾကီး ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္ကြယ္လြန္ျခင္းအတြက္ MJA မွ အထူး၀မ္းနည္းေၾကကြဲေၾကာင္း သ၀ဏ္လႊာ

သတင္းစာဆရာၾကီး ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္ကြယ္လြန္ျခင္းအတြက္ MJA မွ အထူး၀မ္းနည္းေၾကကြဲေၾကာင္း သ၀ဏ္လႊာ

 

0 comments: