``ဗမာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ေျမလတ္ေဒသ) မွ ကူညီ၍ ျပည္ၿမိဳ႕နည္းပညာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢအဖြဲ႔ကို ေအာင္ျမင္စြာ ဖြဲ႔စည္းၿပီး´´ၾသဂုတ္ ၂၅၊ မေကြး ။
          
 ျပည္ၿမိဳ႕၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္ မွ ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္ ဗမာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ေျမလတ္ေဒသ) တို႔မွ ေပါင္းစည္းကူညီၿပီး ၾသဂုတ္ ၂၃ ရက္၊ နံနက္ ၁၀နာရီမွ ေန႔လည္ ၁ နာရီအခ်ိန္အထိ ျပည္ၿမိဳ႕၊ CPRCG (Cvil & Pulitical Right Campaigm Group) ရုံးခန္းတြင္ ျပည္နည္းပညာ
တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢကို ေကာ္မတီ၀င္(၉)ဦးေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းၿပီးေၾကာင္း၊ ဥကၠ႒ ကိုသန္႔တင္ထြန္း ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး ကိုေအာင္ေကာင္းျမတ္ ႏွင့္ ေကာ္မတီ၀င္ (၇)ဦး တို႔ေရြးခ်ယ္ေၾကာင္း၊  ဗမာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ေျမလတ္ေဒသ) ေကာ္မတီ၀င္မ်ားမွ ျပည္နည္းပညာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢအဖြဲ႔ သို႔ ေက်ာင္းသားသမဂၢ၏ ခြပ္ေဒါင္းအလံ အား လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ေၾကာင္း ကိုမင္းမင္းဦး ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ေျမလတ္ေဒသ)က ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ေန႔မွာ ေျမလတ္မီယာကို သတင္းေပးသည္။

သတင္းစဥ္
ေျမလတ္မီဒီယာ
 

0 comments: