ႀကီးအုံ-ႀကီး၀ တမံအတြင္း ေက်းလက္ေဒသမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္ပြင့္ျဖဴ        စက္တင္ဘာ      ၂၄
          မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊မင္းဘူးခရုိင္၊ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ရွိ ႀကီးအုံ-ႀကီး၀ ဘက္စုံေရေလွာင္တမံအတြင္းရွိ ေက်းလက္ေနေဒသခံျပည္သူမ်ား လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ တမံအတြင္းရွိ ငါးသယံဇာတ ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ စက္တင္ဘာလ(၂၁)ရက္ေန႕ နံနက္ပုိင္းက ေမြးျမဴးေရး၊ ေရလုပ္ငန္း ႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ေအးႏွင့္ အဖြဲ႔သည္ တမံအတြင္း လွည့္လည္ ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆး၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။


          ေရွးဦးစြာ ေမြးျမဴးေရး၊ ေရလုပ္ငန္း ႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ေအးႏွင့္ အဖြဲ႔သည္ ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနရုံး အစည္းအေ၀းခန္းမသုိ႔ ေရာက္ရွိၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအေထက္အကူျပဳေကာ္မတီ၊ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၀င္မ်ား ႏွင့္ ၿမိဳ႕မိ/ၿမိဳ႕ဖမ်ား၊ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံ၍ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ညွိႏႈိင္း ေပါင္းစပ္ ေဆြးေႏြးၾကရာ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမွ ေဒသခံမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္တင္ျပမႈမ်ားအေပၚ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ပါသည္။


          ထုိ႔ေနာက္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ႀကီးအုံ-ႀကီး၀ တမံအတြင္းရွိ ႀကီးအုံေက်းရြာသုိ႔ ေရာက္ရွိၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ တမံဧရိယာအတြင္းရွိ ေက်းရြာ(၁၈)ရြာမွ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံ၍ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ တမံအတြင္းရွိ ငါးသယံဇာတထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ား၊ ငါးထုတ္လုပ္မႈ ပုိမုိတုိးတက္ေစေရးအတြက္ ငါးေမြးျမဴေရး ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းရပ္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား တင္ျပမႈအေပၚ ျပန္လည္ညွိႏႈိင္း ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။

          ဆက္လက္၍ ဒုတိယ၀န္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ႀကီးအုံေက်းရြာ အစုအဖြဲ႔ပုိင္ ငါးေမြးျမဴထားရွိမႈမ်ားႏွင့္ ဧရာမင္း ငါးကုန္ထုတ္သမအဖြဲ႕မွ ေရလုပ္သား(၂၀၀)ဦးခန္႔ျဖင့္ အစုအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းကာ  ငါးကုန္ထုတ္လုပ္ေနမႈ မ်ားအား လုိက္လံၾကည့္ရႈအားေပးခဲ႔ပါသည္။

          အဆုိပါ ႀကီးအုံ-ႀကီး၀တမံအတြင္းမွ ေန႔စဥ္ ငါးပိႆာ(၃၀၀)ခန္႔ ထြက္ရွိၿပီး တမံအနီးေက်းရြာမ်ား၊ မေကြး၊မင္းဘူးႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အထိ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိသည္။ထုိ႔အျပင္ တမံအတြင္းမွထြက္ရွိေသာ ငါးလင္ဗန္း(ခ)ငါးေဟာက္၊ငါးေဂ်ာင္း၊ငါးဘတ္ စသည့္ ျပည္ပပုိ႔ကုန္ေရာင္းတန္၀င္ငါးမ်ားကုိ တစ္ပတ္လ်င္ (၂) ႀကိမ္၊ပိႆာ(၁၆၀)ခန္႔ကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ တင္ပုိ႔ေပးလ်က္ရွိသည္။တမံေရျပင္အတြင္း ေမြးျမဴေရးငါးမ်ားကုိ ပုိက္ေလွာင္အိမ္မ်ားျဖင့္ေမြးျမဴျခင္း၊လွ်ိဳလက္တံမ်ားအား ပိတ္ဆုိ႔၍ ေမြးျမဴေရးငါးမ်ား ေမြးျမဴျခင္းျဖင့္ ငါးထုတ္လုပ္မႈ ပုိမုိတုိးတက္လာေစရန္ အစုအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔၍ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ယခုအခါ ႀကီးအုံ-ႀကီး၀ တမံအတြင္းရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ ငါးထုတ္လုပ္မႈပုိမုိတုိးတက္ေစရန္ ေမြးျမဴေရးငါးမ်ား တစ္ပုိင္တစ္ႏုိင္ ေမြးျမဴျခင္းျဖင့္ ေဒသအတြင္း ငါးရိကၡာဖူလုံကာ မိသာစု၀င္ေငြ တုိးတက္ရရွိေစၿပီ စဥ္ဆက္မျပတ္ ငါးထုတ္လုပ္မႈ တုိးတက္လာေစရန္ ငါးေမြးျမဴႏုိင္မည့္ေနရာမ်ားတြင္ ငါးသားေဖာက္စခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာေၾကာင့္  တမံအတြင္း ေက်းလက္ေဒသမ်ား လူမႈစီးပြားဘ၀ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင့္သိရွိရသည္။
သူရထြန္း(မေကြး)


သတ္ပုံမ်ား စစ္ေဆးျပင္ဆင္ခ်ိန္္မရ၍ အမွားပါရင္သည္းခံဖတ္ရႈၾကရန္ ေတာင္းပန္ပါ၏။


ဓာတ္ပုံမ်ား မေပၚလွ်င္ ေအာက္မွ ဘေလာ့ ႏွင့္ ေဖ့စ္ဘုတ္မ်ားသုိ႔ ၀င္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။
http://magwaymedia.blogspot.com
www.winkyi.net
https://www.facebook.com/myaylatmedia
အစိုးရသတင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီသတင္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ကေလးသူငယ္မ်ား၊လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွသတင္းမ်ားႏွင့္ ေန႔စဥ္ထူးျခားျဖစ္စဥ္သတင္းမ်ားး ကို ေပးပို႔ၾကရန္ ေလးစားစြာျဖင့္ ဖိိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

စာမူမ်ားေပးပို႔လွ်င္ Word ဖိုင္ျဖင့္
ဓာတ္ပုံမ်ားပူးတြဲ၍ (ေဇာ္ဂ်ီ၀မ္း)ေဖာင့္ ဦးစားေပး၊ 
အျခားျမန္မာေဖာင့္မ်ားႏွင့္လည္းရို္က္၍
ေအာက္မွေမးလ္သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။
uwinkyi123@gmail.com

ေျမလတ္ေဒသ သတင္းစာ ႏွင့္ပတ္သက္၍ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို အႀကံျပဳစာမ်ားလည္း မည္သူမဆိုေပးပို႔ၾကပါရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

လူႀကီးမင္းတို႔၏ လက္ကိုင္တယ္လီဖုန္းမ်ား၌ Android (ေျမလတ္သတင္း မီဒီယာ) App  ေဆာ့၀ဲကို လက္ဆင့္ကမ္း၍ အသုံးျပဳေပးျခင္းျဖင့္ ေျမလတ္ေဒသ သတင္းစာကို အားေပးေတာ္မူၾကပါ။

uwinkyi123@gmail.com

သတင္းတာ၀န္ခံ
ေျမလတ္ေဒသသတင္းစာ 
သတင္းအသစ္မ်ားအျမန္ယူႏိုင္ရန္(ဖတ္ၿပီးသတင္းမ်ား ဖ်က္ေပးပါ


Penulis : shwelannwelanwinkyi ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi

 

0 comments: