``ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္္း ၂၀၁၅ ရာျပည့္ႏွစ္သဘင္ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ ပန္းရဲ႕လမ္း ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲကားျဖင့္ ေျမလတ္ေဒသ မွာ (၇)ရက္ လွည့္လည္အလွဴခံေငြက်ပ္(၁၁၉)သိန္းေက်ာ္ရ´´မေကြး၊ ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္ ။
၂၀၁၅၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ရက္မွ ၁၃ ရက္ေန႔အထိ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕ ရာျပည့္ကြင္း၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္္း ရာျပည့္ႏွစ္သဘင္ ခမ္းနားသိုက္ၿမဳိက္စြာ ဆင္ယင္က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ ေအာက္တို ဘာ ၁ ရက္မွ ၇  ရက္ေန႔ အထိ ေတာင္တြင္းႀကီးမွ စတင္၍ မေကြး၊ မင္းဘူး၊စကု၊ ေရနံေခ်ာင္း၊ ေခ်ာက္၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း၊ ၿမိဳ႕သစ္၊ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ပန္းရဲ႕လမ္းလူမႈကြန္ယက္ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲကားျဖင့္ လွည့္လည္ေဖ်ာ္ေျဖ၍ အလွဴခံခဲ့ေၾကာင္း၊ အလွဴခံရရိွေငြေပါင္း(၁၁၉)သိန္းေက်ာ္ခန္႔ရရိွေၾကာင္း ရံပုံေငြရွာေဖႊေရး ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ NLD ပါတီမွ စာရင္းထုတ္ျပန္ေၾကာင္း မေကြးၿမိဳ႕နယ္NLDပါတီ ဥကၠ႒ ဦးစိုးမိုးက ေျမလတ္မီဒီယာကို ေျပာ၍ သတင္း ရရိွသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္ေန႔ ေတာင္တြင္းႀကီးမွ အလွဴခံရရိွေငြက်ပ္ (၁၈၅၀၀၀၀) တစ္ဆယ့္ရွစ္သိန္း ငါေသာင္းရရိွေၾကာင္း၊ ဆက္လက္၍ ေအာက္တုိဘာ ၂ ရက္ေန႔ မေကြးၿမိဳ႕မွ(၁၇၈၁၆၀၀ိ) တစ္ဆယ့္ခုႏွစ္သိန္း ရွစ္ေသာင္းတစ္ေထာင့္ေျခာက္ရာက်ပ္ ၊ ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္ေန႔ မင္းဘူးၿမိဳ႕ႏွင့္စကုၿမိဳ႕မွ (၁၃၇၅၀၀၀) တစ္ဆယ့္သုံး သိန္းခုႏွစ္ေသာင္းငါးေထာင္က်ပ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၄ ရက္ေန႔ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕မွ (၁၇၅၉၉၉၀) တစ္ဆယ့္ခုႏွစ္သိန္းငါေသာင္းကိုးေထာင္ကိုးရာကိုးဆယ္က်ပ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၅ ရက္ေန႔ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕မွ (၂၁၁၀၀၀၀) ႏွစ္ဆယ္တစ္သိန္း တစ္ေသာင္းက်ပ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္ေန႔ ေက်ာက္ပန္္းေတာင္ၿမိဳ႕မွ (၁၀၀၀၀၀၀) ဆယ္သိန္းေက်ာ္ခန႔္၊ ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္း ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕မွ (၉၀၀၀၀၀)သိန္းခန္႔ ႏွင့္ ေန႔လည္ပိုင္း နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕မွ (၁၉၀၀၀၀၀) တစ္ဆယ့္ကိုးသိန္းခန္႔ အသီးသီးရရိွ၍ စုစုေပါင္း(၁၂၆၇၆၅၉၀) တစ္ရာႏွစ္ဆယ့္ေျခာက္သိန္းခုႏွစ္ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ငါးရာကိုးဆယ္က်ပ္ မွ အသားတင္က်န္ေသာ အလွဴခံရရိွ ေငြက်ပ္ေပါင္း (၁၁၉)သိန္းေက်ာ္ခန္႔ရရိွေၾကာင္း မေကြးၿမိဳ႕နယ္NLDပါတီ ဥကၠ႒ ဦးစိုးမိုးက ေျမလတ္မီဒီယာ ကို ေျပာ၍ သတင္းရရိွသည္။
သတင္းစဥ္
ေျမလတ္မီဒီယာ
 

0 comments: