မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၂၀၁၄၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၀ -၂၄ ရက္အထိ ငါးရက္ (အခမဲ႔)စီမံခ်က္ျဖင့္ ငါးႏွစ္ေအာက္ ေမြးစာရင္းရက္သတၱပါတ္ ျပဳလုပ္ေပးမည္ သိရမေကြး၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္၊
         
မေကြးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအစည္းအေ၀းခမ္းမတြင္ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီခန္႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ်င္းႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔ အတြင္းရိွ ၄၄ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၀၁၄၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္မွ ၂၄အထိ ငါးရက္တြင္ အသက္ငါးႏွစ္ေအာက္ရိွ ေမြးစာရင္းမရိွေသာ ကေလးမ်ား အတြက္ စီမံခ်က္ျဖင့္ (အခမဲ႔) ေမြးစာရင္းရက္သတၱပါတ္ ျပဳလုပ္ေပးရန္၊ ညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေၾကာင္း ေျမလတ္မီဒီယာ က သတင္းရရိွသည္။


          အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ မေကြးၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးၪာဏ္မ်ဳိး၊ ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန မွ တာ၀န္ခံမ်ားႏွင့္ သားဖြားဆရာမမ်ား၊ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ လ.၀.က ဦးစီးမွဴးႏွင့္ တာ၀န္ရိွသူမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအေထာက္အကူအဖြဲ႔မ်ား အင္အား ၃၀၀ ဦးေက်ာ္ခန္႔တက္ေရာက္ ေၾကာင္း၊ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ လ.၀.က ဦးစီးမွဴး ဦးစိုးပိုင္မွ ေမြးစာရင္းျပဳလုပ္ရျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူမွာ ေမြးစာရင္း လက္မွတ္သည္ ကေလးတစ္ဦး၏ အသက္အရြယ္မွန္ကန္ေၾကာင္းသက္ေသျပႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အရြယ္မေရာက္ ခင္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၊ ကေလးလုပ္သားအျဖစ္ေစခို္င္းခံရျခင္း၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေခါင္းပုံျဖတ္ အျမတ္ထုတ္ခံရျခင္း၊ အရြယ္မေရာက္ေသးသည့္ကေလးသူငယ္မ်ားကို လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားအတြင္းသို႔ ေခၚယူ စုေဆာင္းခံရျခင္း၊ ျပစ္မႈတစ္စုံတစ္ရာ က်ဴးလြန္မိပါက အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူကဲ႔သို႔ တရားစြဲဆိုအျပစ္ေပးျခင္း  စတဲ့ အခ်က္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း၊ ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားမွာ ေမြးစာရင္းမွတ္ပုံတင္ျခင္းသည္ ကေလးတိုင္း အတြက္ အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဥပေဒအရ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို ရရိွႏိုင္ေသာ ပထမေျခ လွမ္းျဖစ္သည္၊ ေမြးစာရင္းလက္မွတ္ရိွျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံခြင့္ရျခင္း၊ အေမြဆက္ခံခြင့္ရရိွျခင္း  တည္ဆဲ ဥပေဒႏွင့္အညီ ကိုင္ေဆာင္လက္မွတ္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ အေထာက္အထားတစ္ခုျဖစ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားသို႔ သြား ေရာက္ေနထိုင္ ေက်ာင္းတက္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ အေထာက္အထားလက္မွတ္ျဖစ္ျခင္း စသည့္ရသင့္ရထိုက္ ေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို သိလိုလွ်င္ မိမိတို႔၏ ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ သားဖြားဆရာမမ်ားထံသို႔ သြားေရာက္ေမးျမန္ႏိုင္ေၾကာင္း ၎ပြဲတြင္ ဦးစိုးပိုင္ ကရွင္း ျပသည္။


``ေမြးစာရင္းလုပ္ရာမွာ လူမ်ဳိးျခားကို စာရင္းေကာက္ရမွာလား၊ ေမြးစာရင္းလုပ္ရင္ ၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန ေတြက ေငြေတာင္းခံၾကအုံးမွာလား? ။´´ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္စိုး(ျပည္ေတာ္သာ) မွ ေမးျမန္းသည္။ 


          ေမြးစာရင္းမွတ္ပုံတင္ျခင္း ရက္သတၱပါတ္စာရင္းေကာက္ျခင္းကို ေအာက္တိုဘာ ၂၀ မွ ၂၄ ရက္အထိ စီမံခ်က္အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ ၄၄ ၿမိဳ႕နယ္တို႔မွာ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ဤစီမံခ်က္ကို ယူနီဆက္အဖြဲ႔မွ အကူအညီေပးေဆာင္ရြက္၍ ေမြးစာရင္းသည္ တစ္ကမၻာလုံးအထိ အသက္၀င္၍ လူမ်ဳိးခြဲျခားမႈ မရိွပါေၾကာင္း၊ ယခင္ေခတ္ကာလမ်ား၌ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျပ၍ ေငြေတာင္းခံမႈမ်ားရိွခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ယခု ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရိွလာ၍ ေမြးစာရင္းလုပ္ရာတြင္ မည္သည့္အဖိုးအခေငြမွ် မေပးရဘဲ (အခမဲ႔) ျပဳလုပ္ေပးမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေငြေတာင္းခံလွ်င္ ေတာင္းခံသူ၏ အျပစ္သာျဖစ္ပါေၾကာင္း မေကြးၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနရုံးမွ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးကိုယ္စား က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းအဆင့္(၁) ဦးေဇာ္၀င္း က ၎ပြဲတြင္ အက်ယ္တစ္၀င့္ ရွင္းလင္းေၾကာင္း  ေျမလတ္မီဒီယာ က သတင္းရရိွသည္။

၀ိုင္းၾကည္ေအာင္
မေကြးၿမိဳ႕ ။ ဖုန္း ၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀
 

0 comments: