``မေကြးၿမိဳ႕၌ တစ္ရက္တည္းက်င္းပမည့္ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒ(မူၾကမ္း)ဆိုင္ရာလူထုေဆြးေႏြးပြဲကို မေကြးတိုင္းလူငယ္ကြန္ရက္မွ သေဘာထားထုတ္ျပန္ ေတာင္းဆို´´မေကြး၊ ႏို၀င္ဘာ ၉၊
          မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလူငယ္ကြန္ရက္ကို  ၂၂ ၿမိဳ႕နယ္မွ လူငယ္ကို လူငယ္အသီးသီးျဖင့္၂၀၁၃ ေအာက္တို ဘာလ တြင္ စတင္ ဖြဲ႔စည္းထား ေသာကြန္ရက္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၄၊ ႏို၀င္ဘာ ၈/၉ ႏွစ္ရက္တြင္ မေကြးၿမိဳ႕၊ ရြာသစ္ရပ္ကြက္၊ မဲထီလမ္း၊ M ရုံး၌  လူငယ္ကြန္ယက္အဖြဲ႕အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊  ေျမယာခြဲေ၀ အသုံးခ်မႈ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ မွ ေရးဆြဲရွင္းလင္းမည့္ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒ(မူၾကမ္း) ဆိုင္ရာလူထုေဆြးေႏြးပြဲကို ႏို၀င္ဘာ (၁၆)ရက္ေန႔ တစ္ရက္တည္း မေကြးၿမိဳ႕ေတာ္ခမ္းမ၌ က်င္းပမည့္ကိစၥအား ၎အစည္းအေ၀း မွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ သေဘာထားထုတ္ျပန္စာျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာသို႔ ေတာင္းဆိုလိုက္ေၾကာင္း ေျမလတ္မီဒီယာ က သတင္းရရိွသည္။

·         အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒ(မူၾကမ္း)အား ျပည္သူကို ခ်ျပအၾကံဥာဏ္ေတာင္းခံသည့္ (Public Consultation ) အခ်ိန္အတိုင္းအတာျဖစ္သည့္ ၂ ပတ္တာအခ်ိန္ကာလ သည္ အလြန္အမင္း နည္းပါးသည့္အတြက္ လံုးဝ (လံုးဝ)ကန႔္ကြက္ပါသည္။
·         ထို႔အျပင္ တိုင္းေဒသၾကီး အတြင္းတြင္ ၁ ရက္ အခ်ိန္ျဖင့္ ၁ၾကိမ္ တစ္ေနရာသာ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ (Public Consulatation) အစီအစဥ္မွာ ျပည္သူမ်ားနားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ အတြက္ အခ်ိန္လံုေလာက္မႈ မရွိေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားရန္ ႏွင့္ ျပည္သူကို ခ်ျပအၾကံဥာဏ္ေတာင္းခံသည့္ အခ်ိန္ကာလကို ပိုမိုရယူေပးပါရန္ အေလးအနက္ ေတာင္းဆို လိုက္သည္။

 မေကြးတိုင္းလူငယ္ကြန္ရက္ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႕ ကိုဇင္မင္းထုိက္ ပါ ငါးဦးတို႔မွ ၎တို႔၏ သေဘာ ထားထုတ္ျပန္စာျဖင့္ ေျမလတ္မီဒီယာ ကို အတည္ျပဳေျပာၾကား၍ သတင္းရရိွသည္။

၀ိုင္းၾကည္ေအာင္
မေကြးၿမိဳ႕ ။ ဖုန္း ၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀
 

0 comments: