အုိဘားမား၏ ျမန္မာအတြက္ သတင္းစကား

အုိဘားမား၏ ျမန္မာအတြက္ သတင္းစကား
==================================
နယူးေယာက္၊ ႏုိဝင္ဘာ ၁၁
အေမရိကန္သမၼတ ဘားရက္အုိဘား မားသည္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ သူ ၏သမိုင္းဝင္ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးစဥ္၌ တက္ၾကြ လန္းဆန္းေနခဲ့သည္။
လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ ၅ဝက အာဏာရွင္အုပ္စုိးေသာစနစ္မွ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ေျပာင္းလဲမႈ ဦးစြန္းထိပ္သို႔ေရာက္ေန သည့္ ႏုိင္ငံတစ္ခုသို႔ ပထမဆုံးေရာက္ခဲ့သည့္ သမၼတလည္း ျဖစ္သည္။
သို႔ရာတြင္ စစ္တပ္လႊမ္းမုိးသည့္ ေလး ပုံတစ္ပုံ အရပ္သားအစိုးရတက္ၿပီး ႏွစ္ႏွစ္ ၾကာၿပီးေသာအခါ အစိုးရသည္ ¤င္း၏ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အေမရိ ကန္ျပည္ေထာင္စုအား ေပးထားေသာကတိ မ်ားကို အလြန္ေႏွးေကြးစြာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။ ထုိအခ်ိန္ကအေမရိကန္-ျမန္မာ ႏွစ္ ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးအသစ္ျပဳလုပ္ရန္ သႏၷိ႒ာန္ ခ်ခဲ့ၾကသည္။
ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ စတင္မည့္ အုိဘားမား ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒုတိယခရီးစဥ္တြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ စိတ္ဓာတ္က်စရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအေျခအေနမ်ားကို ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္း မႈမ်ားကို သတိထားရမည္ဟုဆုိသည္။ ဒီကိစၥ မွာ အမွားကို ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ မွာတာဝန္ရွိသူမ်ားက ႐ႈျမင္သည္မွာ အေမရိ ကန္ႏွင့္ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ၏ အေရးႀကီးမႈမွာ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာဝုိင္း ပယ္မႈကို ဖယ္ရွားေရးျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

အိုဘားမားအေနျဖင့္ အခုိင္အမာေျပာ ၾကားသင့္သည္မွာ အေမရိကန္အစုိးရက အ ေရးယူမႈရပ္တန္႔ျခင္းအေပၚ လ်င္ျမန္ေအာင္ ျဖစ္ေစ ေႏွးေကြးေအာင္ျဖစ္ေစ လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္သည္ဆိုသည့္အခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသည္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြကို ေနာင္က်င္းပရမည္ျဖစ္ရာ ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အင္အားျဖင့္ဖိအားေပး ရမည့္အခ်ိန္ကို ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႐ုိ ဟင္ဂ်ာမူဆလင္မ်ားအေပၚ ႏွိပ္ကြက္မႈမ်ား ကိုလည္း အဆုံးသတ္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း တိုင္းမ္စ္သတင္းစာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ရန္ ကတိစကားမရွိေသးေပ။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ယခုႏွစ္အေစာပုိင္း၌ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသား မည္သူမဆို သမၼတေရြးေကာက္ ပဲြ၌ ဝင္ေရာက္ႏုိင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ သည္။

သို႔ရာတြင္ ဇြန္လထဲ၌ ပါလီမန္ေကာ္မ တီတစ္ခုက အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ႏုိဘယ္ ဆုရွင္ ေဒၚေဆာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေခါင္း ေဆာင္ခြင့္ ပိတ္ပင္မႈကို ႐ုပ္သိမ္းမည့္ ဖြဲ႕စည္း ပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို ကန္႔ကြက္ခဲ့ သည္။ သူမ၏သားႏွစ္ဦးမွာ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ သားခံယူထားသည္ဟု သက္ဆိုင္ရာ႐ုံးက ေျပာထားခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား သမၼတ ရာထူးေရြး၍ မရေအာင္လုပ္ေဆာင္ထားသည့္ အျပင္ အစိုးရအရာရွိမ်ားက ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္၏ ပါတီ (NLD)အား တားဆီး ရန္အတြက္ ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္ကို ျပင္ဆင္ ခဲ့ၾကသည္ဟုဆုိသည္။ NLD သည္ စစ္တပ္ ႏွင့္ လူမ်ဳိးစုကိုယ္စားလွယ္မ်ားကဲ့သို႔ အမတ္ အမ်ားစုရရွိထားျခင္း ျဖစ္သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ ႏုိင္ငံကို လုပ္ေဆာင္၊ လုပ္ေပးမႈအခ်ိန္တုိေတာင္းေသး သည္။ ထုိေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံကိုျပင္၍ ပါတီ အားလုံး အခြင့္အေရးအတူတူရွိမည္ဆိုသည့္ အပုိဒ္ကုိ ထည့္သြင္းႏုိင္သည္ ဟုဆိုသည္။

ယခုတစ္ဖန္ အာဏာပုိင္မ်ားက ႐ုိဟင္ ဂ်ာမ်ားအား ေသးသိမ္ေအာင္လုပ္ေနသည္။ ႏုိင္ငံသားျပဳမႈမွတစ္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္သြား မည္ဟုဆုိသည္။ သို႔ရာတြင္ အမ်ားစုခံစားခြင့္ မရၾကပါ။ ၄င္းတုိ႔၏ နည္းဗ်ဴဟာမွာ ႐ုိဟင္ ဂ်ာမ်ားကို ျပည္ေျပးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ျခင္းျဖစ္ သည္။ ယခုအခါ ႐ုိဟင္ဂ်ာ ၁ဝဝ,ဝဝဝ မွာ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္သည့္ ဆုိးရြားေသာ စခန္း မ်ား၌ ေနထုိင္လ်က္ရွိၾကရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအား လက္ငင္းခ်က္ခ်င္း ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံျဖစ္လာမည္ဟု မည္သူမွမေမွ်ာ္ လင့္ပါ။ မွတ္သားေလာက္သည့္ အေျပာင္း အလဲမ်ားရွိခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေရ အက်ဥ္းသား မ်ားလႊတ္ေပးျခင္း၊ ရက္စက္သည့္ လုံၿခံဳေရး တပ္မ်ားေလ်ာ့သြားျခင္း၊ မီဒီယာမ်ားဆင္ဆာ နည္းပါးသြားျခင္း၊ ဦးသိန္းစိန္က ၂ဝ၁၂ခုႏွစ္ အုိဘားမားလာစဥ္က ေပးထားခဲ့သည့္ ကတိ မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ အခ်ိန္လုိအပ္သည္ဟု ေျပာပါလိမ့္မည္။ တခ်ဳိ႕ကိစၥမ်ားျပဳျပင္ေျပာင္း လဲရန္ အခ်ိန္ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ၍ လုိအပ္သည္မွာ ယုတၱိတန္ေသာ္လည္း၊ တခ်ဳိ႕ကိစၥမ်ားက ယင္း သို႔မဟုတ္ပါဟု သတင္းကဆုိသည္။ မစၥတာ အုိဘားမားအေနျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးသိန္းစိန္က ျပင္ဆင္တင္ျပ လာခဲ့ပါက ကႏြဲ႕ကလ်စကားလုံးလွလွသုံး၍ ေျပာေနစရာမလိုအပ္ဟုလည္း သတင္းစာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
The New York Times
‪#‎Democracytoday‬

Penulis : shwelannwelanwinkyi ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi

Artikel အုိဘားမား၏ ျမန္မာအတြက္ သတင္းစကား ini dipublish oleh shwelannwelanwinkyi pada hari Wednesday, November 12, 2014. Semoga artikel ini dapat bermanfaat.Terimakasih atas kunjungan Anda silahkan tinggalkan komentar.sudah ada 0 komentar: di postingan အုိဘားမား၏ ျမန္မာအတြက္ သတင္းစကား
 

0 comments: