“ေျမႏုကၽြန္းျပႆနာ အျငင္းပြားမႈျဖစ္ေသာ ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္၊ လိပ္ကုန္းေက်းရြာႏွင့္ ပခုကၠၿမိဳ႕နယ္ ေရႊေခ်ာင္းေက်းရြာတို႔အား ႏွစ္ဖက္ၿမိဳ႕နယ္ အာဏာပိုင္မ်ားမွ လာေရာက္ေျဖရွင္းေပး၍ ႏွစ္ဖက္ေျပလည္”ပခုကၠဴ၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၄၊ 

          မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္၊ ကၽြဲတဲေက်းရြာအုပ္စု(ဧရာ၀တီျမစ္အလယ္) ေရႊေခ်ာင္းေက်းရြာ အပိုင္၊ ေရႊေခ်ာင္းကြင္း၌ ေတာင္သူ ဦးသန္းေဌး၏စိုက္ခင္းအား မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္၊ သာယာေအးေက်းရြာအုပ္စု၊ လိပ္ကုန္းေက်းရြာမွ ငထိုက္ပါ ရွစ္ဦးတို႔က ၂၀၁၄၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ၀င္ေရာက္ဖ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္း၊ ေရႊေခ်ာင္းရြာမွ ေတာင္သူ ၈၀ ဦးႏွင့္ လိပ္ကုန္းရြာေတာင္သူ ၈၀ ဦးတို႔ တုတ္၊ ဓားမ်ားျဖင့္ ႏွစ္ဖက္ ျပႆနာမႀကီးထြားခင္ သက္ဆိုင္ရာမ်ားမွ ၀င္ေရာက္ထိမ္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းေဖာ္ျပ ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

          ၎ ေျမႏုကၽြန္းျပႆနာ အျငင္းပြားမႈကို ၂၀၁၄၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္၊ နံနက္ ၁၀း၃၀ နာရီအခ်ိတြင္ အခင္းျဖစ္ပြားရာ ေျမႏုကၽြန္းေပၚသို႔ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္ တို႔မွ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းဦးစီးမွဴးမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းမွဴးမ်ား ၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔မ်ား၊ ေက်းရြာလယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္ မတီမ်ား ေတာင္သူမ်ား စုစုေပါင္း(၂၅)ဦးတို႔ေတြ႔ဆုံ ညိွႏႈိုင္းေျဖရွင္းၾကေၾကာင္း၊ လုံၿခဳံေရးအတြက္ ပခုကၠဴၿမ္ိဳ႕မ ရဲစခန္း ဒုရဲအုပ္ တင္ႏိုင္၀င္းႏွင့္ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက တာ၀န္ယူထားေၾကာင္း    သတင္းရရိွသည္။

အခင္းျဖစ္ရာ ေျမႏုကၽြန္းမ်ား၌  တစ္ႏွစ္ တစ္ရာသီ ယာယီလုပ္ပိုင္ခြင့္ နယ္ေျမလိုင္းမ်ားသတ္မွတ္ ေပးထားၿပီးေၾကာင္း၊ ႏွစ္ဘက္ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ က်ဴးေက်ာ္စိုက္ပ်ဳိးမႈမျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ စုိက္ပ်ဳိး ထားမႈမ်ားအတြက္ ေျပလည္မႈရရိွရန္ ႏွစ္ဖက္ၿမိဳ႕နယ္ တာ၀န္ရိွသူမ်ားမွ ပူးေပါင္းညိွႏိႈင္းေျဖရွင္း ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရိွတိုင္းတာမႈအေပၚတြင္ ေျပလည္ေအာင္ ညိွႏိႈင္းေျဖရွင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ဖက္ေဆြးေႏြးခဲ့ ေသာ ကၽြဲတဲရြာအုပ္စုကြင္း၊ အမွတ္(၃၄၁-က)၊ ေရႊေခ်ာင္းကြင္း အမွတ္(၈၂၇-က)၊ လိပ္ကုန္းအေနာက္ကြင္း၊ လုပ္ကြက္နယ္ျခား နယ္နိမိတ္အျဖစ္ ကၽြဲတဲေက်းရြာအုပ္စုကြင္း အမွတ္(၃၄၁-င) ဗုဒၶကုန္း ကၽြန္းကြင္းေပၚရိွ ေျမမွတ္တိုင္ အငွားငုတ္မွတ္တိုင္(E) မွေတာင္ဘက္သို႔ (၉၆)ေပအကြာ မွ ကၽြဲတဲ၊ ေရႊေခ်ာင္း၊ သာယာ ေအးေက်းရြာ(၃)နယ္စုံ အမွတ္အသားေက်ာက္တိုင္ကို အေမွ်ာ္လိုင္းသတ္မွတ္ေရး လုပ္ကြက္ျခားရန္ (ႏွစ္ဖက္ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းမွေဆာင္ရြက္ရန္) ၊ ယခုႏွစ္ စိုက္ပ်ဳိးရာသီအတြင္း စိုက္ပ်ဳိးထားသည့္ သီးႏွံမ်ားအား မည္သည့္ၿမိဳ႕နယ္ဘက္တြင္ပါသည္ျဖစ္ေစ စိုက္ပ်ဳိးခဲ့သူမွ ရိတ္သိမ္းရန္(ႏွစ္ဖက္ေတာင္သူမွ ေဆာင္ ရြက္ရန္)၊ ၂၀၁၅/၂၀၁၆ စိုက္ပ်ဳိးရာသီမွစ၍ အပိုဒ္(က)ပါ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း ႏွစ္ဖက္ေတာင္သူမ်ားမွ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊(ႏွစ္ဖက္ၿမိဳ႕နယ္/ေက်းရြာအုပ္စု လယ္/စီ ၊ ေတာင္သူမ်ားမွေဆာင္ရြက္ရန္)၊ ၂၀၁၅/၂၀၁၆ စိုက္ပ်ဳိးရာသီ မတိုင္မီ အေမွ်ာ္လိုင္းအား ဗဟိုျပဳ၍ တစ္ဖက္လွ်င္(၁၀)ေပစီ သတ္မွတ္ေပးၿပီး ႏွစ္ဖက္ေပါင္း ေပ(၂၀)အား နယ္ျခားလွည္းလမ္းသတ္မွတ္ေပးရန္၊  အဆိုပါ လွည္းလမ္းအား ႏွစ္ဖက္ေတာင္သူမ်ားမွ က်ဴးေက်ာ္ ၀င္ေရာက္စိုက္ပ်ဳိးျခင္းမျပဳရန္၊ (ႏွစ္ဖက္ၿမိဳ႕နယ္/ေက်းရြာအုပ္စု လယ္/စီ ေတာင္သူမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္) စသည္တို႔ကို ဆုံးျဖတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ႏွစ္ဖက္ၿမိဳ႕နယ္ ေျမစာရင္းမ်ားမွ လက္ရိွ အျငင္းပြားေျမအား တိုင္းတာ၍ ယာယီနယ္ျခားသတ္မွတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ႏွစ္ဖက္ ေတာင္သူမ်ားမွ ေျပလည္မႈရရိွခဲ့ေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန မွ အတည္ျပဳ သတင္း ထုတ္ျပန္၍ ေျမလတ္မီဒီယာ က သတင္းရရိွသည္။ 

၀ိုင္းၾကည္ေအာင္
မေကြးၿမိဳ႕ ။ ဖုန္း ၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀
 

0 comments: