မီးေဘး  အႏၲရာယ္  ကာကြယ္ေရး ပစၥည္း မ်ား   လိုက္လံ   စစ္ေဆး

ၿမိဳ႕သစ္      ဒီဇင္ဘာ     ၁၆

         ပြင့္လင္းရာသီ   ေရာက္ရွိလာျပီျဖစ္  ၍
မီးေဘး  အႏၲရာယ္  ၾကိဳတင္ ကာကြယ္ေရး
ပစၥည္း မ်ား  တအိမ္ ဝင္  တအိမ္ထြက္ စစ္
ေဆး ျခင္း  လုပ္ငန္းမ်ားကို ( ၁၆ . ၁၂ . ၀၁၄)
ရက္ေန႕ က  လယ္ျပင္ ရပ္ကြက္  တြင္း   ၌
စစ္ေဆးေဆာင္  ရြက္  ခ့ဲ  သည္   ။

           မီးေဘး  အႏၲရာယ္  ကာကြယ္ေရး
ပစၥည္းမ်ားစစ္ေဆး ရာ ျမိဳ႕ နယ္မီးသတ္ဦးစီး
ဌာနမွ   တပ္ၾကပ္ၾကီး   တင္ေထြး  ႏွင့္အ တူ
လယ္ျပင္ရပ္ကြက္ အရံ  မီးသတ္  တပ္ဖဲြ႕ဝင္
မ်ား ဆယ္အိမ္မဴွးမ်ားႏွင့္  လယ္ျပင္ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမဴွး ဦးထင္လင္းေက်ာ္
တို႕  က   လိုက္  ပါ  ကူညီ    ေဆာင္  ရြက္
ေပး  ခ့ဲ  ၾက  ေၾကာင္း  သိရသည္    ။

               သန္းဝင္းထြန္း  ( ျမိဳ႕သစ္  )

Penulis : shwelannwelanwinkyi ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi

Artikel မီးေဘး  အႏၲရာယ္  ကာကြယ္ေရး ပစၥည္း မ်ား   လိုက္လံ   စစ္ေဆး ini dipublish oleh shwelannwelanwinkyi pada hari Tuesday, December 16, 2014. Semoga artikel ini dapat bermanfaat.Terimakasih atas kunjungan Anda silahkan tinggalkan komentar.sudah ada 0 komentar: di postingan မီးေဘး  အႏၲရာယ္  ကာကြယ္ေရး ပစၥည္း မ်ား   လိုက္လံ   စစ္ေဆး
 

0 comments: