ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္ရံုး ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းဗဟိုေကာ္မတီမွရန္ပံုေငြသံုးစဲြၿခင္း ဆိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မ၇။ပုဒ္မခဲြ(ဃ)အရခြင့္ျပဳခဲ႕ေသာ က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္တိတိအားပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်ျပရွင္းလင္းျခင္း

ျမိဳ႕သစ္
ဒီဇင္ဘာ(၁၆)ရက

ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္ရံုး
ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းဗဟိုေကာ္မတီမွရန္ပံုေငြသံုးစဲြၿခင္း
ဆိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မ၇။ပုဒ္မခဲြ(ဃ)အရခြင့္ျပဳခဲ႕ေသာ
က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္တိတိအားပြင့္လင္းျမင္သာစြာ
ခ်ျပရွင္းလင္းျခင္း
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး။ျမိဳ႕သစ္ျမိဳ႕တြင္ေဒသတြင္းဖြ႕ံ
ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ရပ္ကြက္နွင့္ေက်းရြာအုပ္
စုမ်ားတြင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ေက်းလက္လမ္းတံတားလုပ္ငန္း(၁၆)ခုကက်ပ္သိန္း(၇၃၂)ျပည္သူလူထုအ
မွန္တကယ္လိုအပ္ေသာအျခားလုပ္ငန္း(၆)ခုက်ပ္သိန္း(၂၄၀.၂၈)အေထြေထြကုန္က်စရိတ္က်ပ္သိန္း၂၇'၇၂ျဖစ္ျပီးတည္ေဆာက္ေရးကာလမွာ၂၀၁၄ခုႏွစ္
ဒီဇင္ဘာ၁ရက္ေန႕မွ၂၀၁၅မတ္လ၃၁ရက္ေန႕အထိ
သတ္မွတ္၍ေဆာင္ရြက္မည့္အဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ပုဂၢဳိလ္
မ်ားကိုလုပ္ငန္းအပ္စနစ္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေစျပီးေဆြး
ေႏြးပဲြကိုနွစ္ပတ္နွစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ျပီးေဒသတြင္းဖြံ႕ၿဖိဳး
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ေစခဲ႕ပါသည္
၎ေဆြးေႏြးပဲြကိုျမိဳနယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးသိန္း
ေဇာ္ျပည္သူ႕လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးျမင့္သူ
အေထာက္အကူျပဳဥကၠဌဦးေက်ာ္ဝင္းစည္ပင္ဥကၠဌ
ဦးတင္ျမင့္ဆည္ေျမာင္ေအအီးဦးဝင္းလြင္ေဆာက္လုပ္ေရးအင္ဂ်င္နီယာေဒၚၿပံဳးႀကည္ေက်းလက္ဦးစီးနွင့္
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မည့္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားေဒသဆိုင္ရာလူငယ္ကြန္ရက္မ်ားသတင္းမီဒီယာမ်ားတက္ေရာက္ျပီးေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္အျပန္အလွန္ေမးျမန္း
ေဆြေႏြးႀကေႀကာင္းေျမလတ္မီဒီယာမွသတင္းရရိွ
သည္

ေအာင္ေက်ာ္
ျမိဳ႕သစ္
ေျမလတ္မီဒီယာ
Ph  256046562

 

0 comments: