မေကြး တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢအေနျဖင့္ (၁၈.၂.၂၀၁၅) ၇က္ေန႔တြင္ မေကြးတကၠသိုလ္အတြင္း

မေကြး တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢအေနျဖင့္
(၁၈.၂.၂၀၁၅) ၇က္ေန႔တြင္ မေကြးတကၠသိုလ္အတြင္း တစ္ႏိုင္ငံလံုးေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအပါအဝင္ ေလးပြင့္ဆိုင္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ မွ မူသေဘာ အ၇ လက္ခံထားေသာ အခ်က္ (၁၁)ခ်က္ ကိုျဖန္ေဝသြားမည္။
အတြင္းေ၇းမွဴး___ဗသိန္းတင္(09974578673)
ျပန္ၾကားေ၇း____သီဟေဇာ္(09796891383)
 

0 comments: