ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေစ်း မီးေလာင္ျပင္အားၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ မေကြးခရိုင္အတြင္း ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း ေဆာင္္ရြက္မေကြး     ေဖေဖာ္၀ါရီ      ၁၇
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊသည္ ယေန႔ နံနက္ ၇ နာရီက တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၀င္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ေမြးျမဴေရး၀န္ႀကီးဦးေအာင္နိုင္၊တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္ဌာနဆိုင္   ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားလိုက္ပါ၍ ယေန႔ နံနက္ ၂း၃၀ နာရီက မီးေလာင္ကြ်မ္းခဲ႔သည့္ ေရနံေခ်ာင္ၿမိဳ႕စည္ပင္သာ ယာေစ်း မီးေလာင္ေနမႈအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးရာ တိုင္းေဒသႀကီး လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဗိုလ္မွဴး ႀကီးေဇာ္လင္းေအာင္၊တိုင္းေဒသႀကီးမီးသတ္ဦးစီးဌာနမွဴး၊စည္ပင္သာယာေရးညႊန္ၾကားေရးမွဴးတို႔မွမီးေလာင္      ေနမႈကိုထိန္းခ်ဳပ္နိုင္မႈ အေျခအေန၊မီးၾကြင္းမီးက်န္မ်ားအား ၿငိမ္းသတ္ေနမႈအေျခအေနနတို႔ကို တင္ျပရာ တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ မီးၾကြင္မီးက်န္မ်ားမွ ထပ္မံမီးမကူးဆက္ေရးအတြက္ စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ ထားရွိေရး၊လံုၿခံဳေရး၊မီးေလာင္ျပင္သန္႔ရွင္းေရး ေဆာင္ရြက္ေရးတို႔ကိုမွာၾကား၍ ေစ်းအတြင္းမီးေလာင္ေနမႈ ႏွင့္ မီးၾကြင္းမီးက်န္မ်ား ၿငိမ္းသတ္ေနမႈကို လိုက္လံၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့သည္။

          ၄င္းေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ရံုးခန္းမတြင္ တိုင္းအဆင့္ဌာနဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မ တီမ်ားအား ေတြ႕ဆံုကာ စည္ပင္သာယာေစ်းမီးေလာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ယာယီေစ်းဖြင့္လွစ္၍ ဆိုင္ခန္းမ်ား ေနရာခ်ထားေရး၊မီးေလာင္ဆံုးရံႈးမႈျဖစ္စဥ္ စတင္ေလာင္ကြ်မ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ေရး၊ေစ်းျပန္ လည္တည္ေဆာက္ေရး၊သန္႔ရွင္းေရးတို႔ကို မွာၾကားခဲ႔သည္။

          ဆက္လက္၍ တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ေရနံေခ်ားၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္တို႔ကို ဆက္သြယ္ေသာ ေရနံေခ်ာင္း-ေဂြးကုန္း-၀က္ခ်ဳပ္လမ္းအားစစ္ေဆးျပီး နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္သားမွ်ားေက်းရြာ ေျမနီလမ္း ေဖာက္လုပ္ေနမႈကို စစ္ေဆးကာ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္းျပီးစီးေရး ၊စံခ်ိန္စံညႊန္းကိုက္ညီေရး သက္ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီမ်ားမွ စစ္ေဆးေရးတိုု႔ကို မွာၾကားခဲ႔သည္။

          ထို႔ေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ဆားတဲေက်းရြာႏွင့္ေတာင္ တြင္းႀကီး-နတ္ေမာက္လမ္းသို႔ဆက္သြယ္ေသာ လမ္းခင္းေနမႈကိုၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျပီး ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ပရပ္ၾကယ္ေက်းရြာတြင္ စံျပစက္မႈလယ္ယာ ဧက(၂၀၀)လယ္ေဖာ္ထုတ္ေနမႈလုပ္ငန္းအား တိုင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ေမြးျမဴေရး၀န္ႀကီးဦးေအာင္နိုင္ႏွင့္ တိုင္းအဆင့္ဌာနဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားမွစက္မႈလယ္ယာမွ      လယ္ေဖာ္ထုတ္ေနမႈအေျခအေနကိုရွင္းလင္းတင္ျပရာ တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ တစ္စပ္တဆက္တည္း လယ္ယာေဖာ္ထုတ္နိုင္ေရးအတြက္ေဆာင္ရြက္ေရး၊လယ္သမားမ်ားအားစိတ္၀င္စားလာေအာင္ စည္ရံုးေရး၊ အဆင့္ျမင့္ လယ္ယာေျမမ်ားေဖာ္ထုတ္ျပီးပါက သိပၸံနည္းက် အထူးအထြက္တိုး စိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ ပညာေပးေဆာင္ရြက္ေရး၊ သက္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္းျပီးစီးေရး၊ အေလအလြင့္မရွိေရးတို႔ကို မွာၾကားျပီး လုပ္ငန္းခြင္ အခက္အခဲမ်ားအား တိုင္းေဒသႀကီးဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ေပါင္းစပ္ညွိနႈိင္းေပးခဲ႔သည္။

          ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ပရပ္ၾကယ္ေက်းရြာရွိ စံျပစက္မႈလယ္ယာ စီမံကိန္းသည္ တစ္ဆက္ တစ္စပ္တည္းရွိ လယ္ဧကမ်ားအား ဧက(၂၀၀)စက္မႈလယ္ယာေဖာ္ထုတ္လ်က္ရွိျပီး ကုန္ထုတ္လမ္း ေရသြင္းေျမာင္း၊ေရထုတ္ေျမာင္းစနစ္မ်ားပါရွိေသာ စကမႈလယ္ယာစနစ္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ စီမံကိန္းျပီးပါက မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိေတာင္သူမ်ားအား ေတာင္သူပညာေပးျပကြက္မ်ား၊ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ မ်ားကို ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေပးနိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

သန္းနိုင္ဦး(ငဖဲ)
 

0 comments: