ေျမလတ္ေဒသ ေန႔စဥ္သတင္းစာ ကို မိမိတို႔၏ ဖုန္းထဲမွ အခမဲ႔ ဖတ္ရႈႏိုင္ရန္ ေဒါင္းလုပ္ဆြဲယူၾကပါ ။

ေျမလတ္မီဒီယာဂ်ာနယ္ မထုတ္မီ
ေျမလတ္ေဒသ ေန႔စဥ္သတင္းစာ APK ကို  စတင္ျဖန္႔ေ၀ခဲ့ပါသည္။

http://s3.kkloud.com.s3.amazonaws.com/gett/2tSmkqf1/com.myaylattmeddia.apk?response-content-disposition=attachment%3B&AWSAccessKeyId=AKIAI7XHZJPL62V2UOVA&Signature=8kFi5kKv%2FDc2jhnPs%2BZ9RuuA2Ys%3D&Expires=1433239507

ေျမလတ္မီဒီယာဂ်ာနယ္ ။
 

0 comments: