ၿမဳိ႕သစ္ဇြန္(၈)ရက္္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္သီးႏွံထုပ္လုပ္မွဳ႕ဘဏ္ေခ်းေငြထုတ္ယူ ႊရန္ေတာင္သူမ်ားအခက္ေတြ႕ႀကဳံေနရ

၂၀၁၅ခုႏွစ္သီးႏွံထုပ္လုပ္မွဳ႕ဘဏ္ေခ်းေငြထုတ္ယူ
ႊရန္ေတာင္သူမ်ားအခက္ေတြ႕ႀကဳံေနရ

မေကြးခရုိင္ျမဳိ႕သစ္ျမဳိ႕တြင္လည္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင္႕ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကိးဌာနျမန္မာလယ္ယာဖြံ႔႔ျဖဳိးေရး
ဘဏ္မွ၂၀၁၅ခုႏွစ္မုိးရာသီသိးႏွံထုတ္လုပ္မွဳ႕ဘဏ္ေခ်းေငြမ်ားကုိထုတ္ယူရန္က်ေနာ္တုိ႕ေတာင္သူေတြ
အခက္ေတြေနတယ္ႏွစ္ေပါင္း  ၁၅ႏွစ္   ႏွစ္၂၀  ႏွစ္၃၀လယ္ေျမအျဖစ္လုပ္ကုိင္ခဲ႕တဲ႕လယ္ေတြကုိ
ပုံစံ(၇)မွာယာေပါ္တယ္ဆုိျပိးလယ္အျဖစ္မေခ်းဌားပဲ
ယာအတြက္ေျခးမွာဆုိေတာ႕တစ္ဧက ၂၀၀၀၀ိပဲရ
မွာအဆင္မေျပဘူးယခင္ႏွစ္ေတြကေတာ႕လယ္အ
ျဖစ္ေခ်းေပးေတာ႕အဆင္ေျပတယ္အခုႏွစ္က်ေတာ႕
စုိက္ပ်ဳိးစာရိတ္ေျခးေငြကုိျမန္မာဖြံ႔ျဖဳိးဘဏ္ရုံးခ်ဴပ္မွ
၁၁ ၅ ၂၀၁၅ ရက္စြဲပါစာအမွတ္-နစ-၁/၆၈၅(၂၀၁၅)
ညြန္ႀကားခ်က္အရဆုိျပိးပုံစံ(၇)ပါသတ္မွတ္ခ်က္အတုိင္းသာထုတ္ေခ်းမွာျဖစ္တယ္လုိ႕ျမဳိနယ္ဘဏ္မန္
ေနဂ်ာဦးတင္ေဌးေအာင္ကလည္းေတာင္သူေတြကုိ
ရွင္းျပပါတယ္ဟုဘုရားႀကိးရပ္ကြက္ေတာင္သူ
ကုိေဇာ္ဝင္းသိန္းကေျပားပါတယ္၊။
သိးပင္ေက်းရြာမွေတာင္သူကုိေမာင္သိန္းကေတာ
တစ္ျမဳိ႕နယ္လုံးေနာင္သူေတြကအခုမွလယ္ျဖစ္တာ
မဟုတ္ဘူး မဆလေခတ္မွာစပါးခြဲတမ္းေတြေပးရ
တယ္ေရခြန္ေျမခြန္ေပးရတယ္ နဝတ  နအဖ
မွာေတာင္ယာေတြကုိလယ္လုပ္ရမယ္မလုပ္ရင္
လယ္သိမ္းမယ္အေရးယူမယ္ဆုိလုိ႕ေနာက္ထပ္ယာ
ေတြလယ္လုပ္ရတယ္က်ေနာ္တုိႈလယ္ေတြဘာ
ေႀကာင္႕ပုံစံ ၇မွာဘာေႀကာင္႕ယာေပါေနတာလည္း
ဟုေျမစာရင္းကုိေမးေတာ႕(၂၀၁၀)ေျမပုံအရလုိ႕ေျဖ
တယ္တာဝန္ရွိလူႀကိးမင္းေတြေတာင္သူေတြဆင္းရဲမြဲေတမွဳ႕မျဖစ္ေအာင္အမွန္တစ္ကယ္ေျမျပင္ကြင္း
ဆင္းစစ္ေဆးျပီးလယ္သမားဘဝစာနာမွဳေပးကာ
ေခ်းေငြအျပည့္ေပးေစခ်င္ေႀကာင္းေျပာပါသည္
   ၄င္းကိစၥနွင့္ပတ္သပ္၍ေျမလတ္မီဒီယာမွၿမိဳ႕နယ္
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသို႕ဖုန္းျဖင္းဆက္သြယ္
ေမးျမန္းရာျမိဳ႕နယ္စိုက္ပ်ဳိးဘဏ္သို႕ဆက္သြယ္ေမး
ျမန္းရန္ျပန္လည္ေျဖႀကားျပီးစိုင္ပ်ဳိးဘဏ္မန္ေနဂ်ာ
ဦးတင္ေဌးေအာင္သို႕ထပ္မံေမးျမန္းရာယခုနွစ္တြင္
ညႊန္ႀကားခိက္အတိုင္းသာေခ်းငွားေပးမည္ျဖစ္
ေႀကာင္းေျမလတ္မီဒီယာသ္ို႕အတည္ျပဳေျပာႀကား
သည္။
ေအာင္ေက်ာ္(ျမိဳ႕သစ္)

 

0 comments: