ည ၇း၀၀ 🎈🎈🎈🎈 မုန္း ၃၅.၇ ေပ မန္း ၇.၅ ေပ စလင္း ၇.၆ ေပ ႀကီးအံုႀကီး၀ ၃၂.၄ ေပ ေရပိုလႊဲေပၚမွ ေရေက်ာ္လ်က္႐ွိပါသည္။

Ye Htut shared Soe Min Lwin's photo.မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။
2 hrs ·
ည ၇း၀၀
🎈🎈🎈🎈
မုန္း ၃၅.၇ ေပ
မန္း ၇.၅ ေပ
စလင္း ၇.၆ ေပ
ႀကီးအံုႀကီး၀ ၃၂.၄ ေပ
ေရပိုလႊဲေပၚမွ ေရေက်ာ္လ်က္႐ွိပါသည္။ မုန္းႏွင့္ စလင္းတမံတို႔၏ ၀င္ေရ အနည္းငယ္ေလ်ာ့လာပါေၾကာင္းႏွင့္ တမံအေဆာက္အဦးမ်ား၏ အေျခအေန ေကာင္းမြန္ေနပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္းေပးပို႔ တင္ျပအပ္ပါသည္။
 

0 comments: