သရက္ျမိဳ႕နယ္ အုတ္ဖုိေက်းရြာ-တံခြန္တိုင္ေက်းရြာ မ်ား မေနာခါးေခ်ာင္း မိုးမ်ားေခ်ာင္း္ေရလ်ွံ ခဲ႔သည္။၁၁/၁၂.၁၀. ၂၀၁၅

Pauk Ka Lay added 19 new photos. မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။
1 hr · Edited ·
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး သရက္ျမိဳ႕နယ္
အုတ္ဖုိေက်းရြာ-တံခြန္တိုင္ေက်းရြာ
မ်ား မေနာခါးေခ်ာင္း မိုးမ်ားေခ်ာင္း္ေရလ်ွံ
ခဲ႔သည္။၁၁/၁၂.၁၀. ၂၀၁၅
လူ-ကြ်ဲႏြားအေသအေပ်ာက္မရွိခဲ႔ေႀကာင္း
သိရသည္
 

0 comments: