မင္းဘူး ေလးပင္ေရေက်ာ္ေခ်ာင္းကလည္းဒီလုိပါခင္ဗ်ား။ မုိးရြာလ်င္ driver မ်ားသတိႏွင့္ထားျဖတ္သင့္ပါတယ္။

#‎မင္းဘူးေလးပင္ေရေက်ာ္‬
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
မင္းဘူးသတင္းသိရန္ added 5 new photos.မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။
2 hrs ·
မင္းဘူး ေလးပင္ေရေက်ာ္ေခ်ာင္းကလည္းဒီလုိပါခင္ဗ်ား။
မုိးရြာလ်င္ driver မ်ားသတိႏွင့္ထားျဖတ္သင့္ပါတယ္။
 

0 comments: