ႏို၀င္ဘာ(၅)ရက္ေန႔ တစည ပါတီမွၿမိဳ႕နယ္အတြင္း စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္ေရးလွည့္လည္ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္.

Bopyae Taungdwingyi added 3 new photos.မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။
20 hrs ·
ယေန႔ ႏို၀င္ဘာ(၅)ရက္ေန႔ တစည ပါတီမွၿမိဳ႕နယ္အတြင္း စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္ေရးလွည့္လည္ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္..
 

0 comments: