မဲစာရင္းေရတြက္ခ်ိန္တြင္ မီဒီယာမ်ား ဝင္ေရာက္၍ၾကည့္ခြင့္ရမည္ မဲ႐ံုအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ ဓာတ္ပံု ႐ိုက္ကူးခြင့္ ရရွိမည္မဟုတ္

ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ မဲစာရင္းမ်ားေရတြက္ခ်ိန္တြင္ မဲ႐ံုအတြင္းသို႔ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား ဝင္ေရာက္ ေစာင့္ၾကည့္ခြင့္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ သတင္း ရရွိသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သတင္း ယူမည့္ သတင္းသမားမ်ားအေနျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား မဲေပးသည့္အခ်ိန္တြင္ မဲ႐ံုအတြင္းသို႔ဝင္ေရာက္ သတင္းရယူခြင့္မရွိေသာ္လည္း မဲေပးခ်ိန္ၿပီးစီး၍ မဲမ်ားေရတြက္ခ်ိန္ တြင္မူ ေစာင့္ၾကည့္ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ဦး ဝင္းၾကည္က ေျပာသည္။
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ား၌ သတင္း သမားမ်ားကို မဲေရတြက္ခ်ိန္၌ ဝင္ေရာက္ေလ့လာခြင့္မရရွိဘဲ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္သာ ရရွိေၾကာင္း အဆိုပါေရြးေကာက္ပြဲ မ်ား၌ သတင္းယူခဲ့သည့္ သတင္းသမားမ်ားက ေျပာသည္။
မဲစာရင္းေရတြက္ခ်ိန္တြင္ ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက တာဝန္ေပး ထားသည့္ မဲ႐ံုကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ေရြးေကာက္ပြဲေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ အမ်ား ယံုၾကည္ရသူ ရပ္မိရပ္ဖ ၁၀ ဦးတို႔က အနီးကပ္ေလ့လာခြင့္ရ ည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မီဒီယာသမား မ်ားအတြက္ သီးသန္႔သတင္းယူႏုိင္သည့္ ေနရာသတ္မွတ္ေပးထား ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ဝင္ေရာက္ ေလ့လာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ ကုန္ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ ေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးျမတ္စိုးက ေျပာသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္ သ တင္းဌာနတစ္ခုက ခ႐ိုင္တစ္ခုလွ်င္ သတင္းသမား သံုးဦးႏႈန္းျဖင့္ ခ႐ိုင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲ၌ သတင္းယူခြင့္ေလွ်ာက္ထားၿပီး မဲ႐ံုပရိဝုဏ္အတြင္း သတင္းရယူ ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေကာ္မရွင္သို႔ ေလွ်ာက္မထားသည့္ အျခားသတင္းသမားမ်ားမွာ မဲ႐ံုပရဝုဏ္ အျပင္တြင္ အကန္႔အသတ္မရွိ သတင္းယူခြင့္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေျပာၾကားထားသည္။  
သို႔ေသာ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၄ရက္က ပုသိမ္ၿမိဳ႕ ဧရာေရႊ၀ါခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ တုိင္း၊ ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ေက်းေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရာ ျပန္ၾကားေရးဌာနမွ ႏုိင္ငံေတာ္မွတ္တမ္းမ်ား ႐ုိက္ကူး ရန္ မဲ႐ုံအတြင္း ၀င္ေရာက္ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ကူးခြင့္ျပဳရန္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္သို႔ စာျဖင့္ တရား၀င္ တင္ျပ ထားျခင္းအေပၚ ခြင့္ျပဳေပးရန္ သင့္၊ မသင့္သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အတြင္း ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္သူက ေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ မည္သည့္ မီဒီယာမဆုိ မဲ႐ုံအတြင္း ၀င္ေရာက္ ဓာတ္ပုံ ႐ုိက္ျခင္း၊ ဗီဒီယုိ႐ုိက္ကူးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲနည္းဥပေဒ ၄၈(ခ) ႏွင့္ ၿငိစြန္းေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး တာ၀န္ခံ ဦး၀င္းကိုက ေျဖၾကားခဲ့သည္။
ေရြးေကာက္ပြဲနည္းဥပေဒ  ၄၈အပုဒ္(ခ)အရ မဲ႐ုံအတြင္း၀င္ ေရာက္ခြင့္ရွိသူ ခုနစ္မ်ဳိးသတ္မွတ္ ထားၿပီး ထုိခုနစ္မ်ဳိးထဲတြင္လည္း မီဒီယာမပါ၀င္ဟုဆုိသည္။ ထုိနည္း အတူ ၀င္ေရာက္ခြင့္ရွိသူမ်ား သည္လည္း  မဲ႐ုံအတြင္းဓာတ္ပုံ၊ ဗီဒီယို ႐ုိက္ကူးခြင့္မရွိေၾကာင္း ဦး၀င္းကုိကေျပာသည္။

7 Day Daily
 

0 comments: