ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ အတြဲ(၂)၊ အမွတ္(၁) အား အခက္အခဲမ်ားၾကားမွ၂၀၁၆၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၁၄)ရက္ေန႔က ထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ ၏ ဒုတိယႏွစ္ အတြဲ(၂) အမွတ္(၁)ကို  အခက္အခဲမ်ားၾကားမွ၂၀၁၆၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၁၄)ရက္ေန႔က ထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
ဂ်ာနယ္ထုတ္ေ၀စဥ္ကႀကိဳတင္ၿပီး မေၾကညာႏိုင္ျခင္းအား ေလးစားစြာေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။

ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ တစ္ႏွစ္သားျပည့္ေျမာက္ၿပီး ဒုတိယႏွစ္ ဒုတိယေျခလွမ္းကို အမႈေဆာင္အယ္ဒီတာ အသစ္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းၿပီး ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ပါေၾကာင္း ၊ ယခင္အတိုင္း (၁၅)ရက္တစ္ႀကိမ္ႏႈန္း၊ အဂၤလိပ္လ  ၁ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၁၆ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ လစဥ္ပုံမွန္ ဆက္လက္ ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စာဖတ္ပရိသတ္ အား ေလးစားစြာအသိေပးအပ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ စာၾကည့္တိုက္မ်ားႏွင့္ ပရဟိတအသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား  ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ဖတ္ရႈလိုလွ်င္ ဂ်ာနယ္တိုက္သို႔  စာရင္းေပးၾကပါ။ စာရင္းေပးပို႔သူမ်ားကို ဂ်ာနယ္မ်ား အပါတ္စဥ္ အခမဲ႔လက္ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

အမႈေဆာင္အယ္ဒီတာအဖြဲ႕
ေျမလတ္ဂ်ာနယ္။

 

0 comments: