ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ အတြဲ(၂)၊ အမွတ္ (၂) ၂၀၁၆၊ ေမလ(၁-၁၅) ကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိလိုက္ပါၿပီ...။

မွတ္ခ်က္။ စာၾကည့္တိုက္မ်ား၊ ပရဟိတအသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား  ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ ဖတ္ရႈလိုလွ်င္ ဂ်ာနယ္တိုက္သို႔ ဆက္သြယ္ စာရင္းေပးၾကပါ။ စာရင္းေပးပို႔သူမ်ားကို ဂ်ာနယ္မ်ား အပါတ္စဥ္ အခမဲ႔လက္ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

အမႈေဆာင္အယ္ဒီတာအဖြဲ႕
ေျမလတ္ဂ်ာနယ္။

 

0 comments: