ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ အတြဲ(၂)၊ အမွတ္(၄) ၂၀၁၆၊ ဧၿပီ ၁-၁၅ ရက္ထုတ္ ဂ်ာနယ္ထြက္ပါၿပီ..ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ မထြက္ေသးဘူးလား..၊ မထြက္ေသးဘူးလား ေမးေနေသာ  စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးအတြက္ 
ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ အတြဲ(၂)၊ အမွတ္(၄) ၂၀၁၆၊ ဧၿပီ ၁-၁၅ ရက္ထုတ္ ဂ်ာနယ္ထြက္ပါၿပီ...။

ေျမလတ္ဂ်ာနယ္မွာ (၁၅)ရက္တစ္ႀကိမ္ မပ်က္မကြက္ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္။ အျခားဂ်ာနယ္မ်ားအတိုင္း သႀကၤန္္တြင္း တစ္ပတ္နားပါမည္။
 အတြဲ(၂)၊ အမွတ္(၅) ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ကို ေမ(၁)ရက္ေန႔မွာ ျပန္လည္ထုတ္ေ၀မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ႀကိဳတင္အသိေပး ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။
အမႈေဆာင္အယ္ဒီတာအဖြဲ႕

 

ေျမလတ္ဂ်ာနယ္မွ ေလးစားစြာ အသိေပးပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

ေျမလတ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ(၂)၊ အမ်တ္(၂)မွစ၍ အမွတ္(၃)၏ေနာက္ပိုင္း ပုံႏွိပ္မွတ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသူမ်ားသာ သတင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို တာ၀န္ေပးထားပါသည္။
သို႔ပါ၍ ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္သူမ်ား၊(ယခင္က သတင္းေထာက္ကတ္ထုတ္ေပးထားသူမ်ား)  အား ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ အမည္ျဖင့္ အသုံးမျပဳၾကရန္ ေလးစားစြာျဖင့္ အသိေပးပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

အမႈေဆာင္အယ္ဒီတာအဖြဲ႕
ေျမလတ္ဂ်ာနယ္။

 

ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ အတြဲ(၂) အမွတ္(၃) ၂၀၁၆၊ မတ္လ(၁၆-၃၁) ဂ်ာနယ္ထြက္ပါၿပီေျမလတ္ဂ်ာနယ္ အတြဲ(၂) အမွတ္(၃) ၂၀၁၆၊ မတ္လ(၁၆-၃၁) ဂ်ာနယ္ထြက္ပါၿပီ
သမၼတ သတင္းမ်ားကို ေစာင့္ဆိုင္းေနရလို႔ (၃)ရက္ႀကိဳတင္မထြက္ႏိုင္ျခင္းအား ေလးစားစြာေတာင္းပန္အပ္ ပါသည္။

အမႈေဆာင္အယ္ဒီတာအဖြဲ႕။

ေျမလတ္ဂ်ာနယ္။