မိဘျပည္သူမ်ားႏွင့္ တစ္နိင္ငံလုံးရွိေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားသိရွိေစရန္ ေႀကျငာအပ္ပါသည္။

‪#‎နကသလက္မခံ‬
မိဘျပည္သူမ်ားႏွင့္ တစ္နိင္ငံလုံးရွိေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားသိရွိေစရန္ ေႀကျငာအပ္ပါသည္။
၂၅ရက္ ၅လ၂၀၁၆တြင့္အလ်င္စလို ဖြဲ ့စည္းလိုက္ေသာ နိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားသမဂၢအဖြဲ ံခ်ဳပ္သည္ တစ္နိုင္ငံလုံးရွိေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳ ျခင္းမရွိေႀကာင္းႏွင့္ အဆိုပါဖြဲ ့ ့စည္းမွဳအားမေကြးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢအေနျဖင့္ လုံးလ လက္ခံျခင္းမရွိေႀကာင္း။
နကသ ၏ တစ္နိုင္ငံလုံးေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားစုစည္းေပးမည္ဆိုေသာရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မိမိတို ့ကိုယ္မိမိ အထင္းႀကီးလြန္းျပီ အျခားသမဂၢမ်ား၏ သမဂၢစိတ္ဓါတ္မ်ားအေပၚ ဂရုမျပဳ ့ေစာ္ကားျခင္းျဖစ္သည္။
နကသ အေနျဖင့္ အလ်င္စလို ဖြဲ ့ ့စည္းျပီး ညီလာခံေခၚယူနိုင္ေရးဆိုေသာစိတ္ကူးေတြမွာ မိမိတို ့၏ အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ စိတ္ကူးမ်ားအေပၚအေျခခံကာေတြးေခၚလုပ္ေဆာင္မွဳ မွ်သာျဖစ္သည္။
ဗကသ ေျမလတ္ ၁၁ဦးေကာ္မတီသည္ ေျမလတ္ေဒသေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအကိုကိုယ္စား ျပဳျခင္းမရွိေႀကာင္းအသိေပးပါသည္။
အဆိုပါ၁၁ဦးသည္မိမိတို ့ဘာသာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါနကသအေနျဖင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္စုႀကည္ဦးေဆာင္ေသာ နိုင္ငံေတာ္အစိုးႏွင့္ ပညာေရးကိစၥမ်ားေဆြးေႏြးမည္ဆိုသည္မွာ စိတ္ကူယဥ္ဆန္ေသာအေတြးအေခၚမ်ားသာျဖစ္ျပီးလက္ရွိအစိုးရအေပၚမယုံႀကည္ေႀကာင္းကိုျပသျခင္းသာျဖစ္သည္။သမဂၢရုံးခန္းမ်ားရရွိေရးဆိုသည္မွာ လူႀကားေကာင္းေအာင္ေျပာထားေသာစကားမ်ားသာျဖစ္သည္။ မေကြးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢအေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ဦးေဆာင္ေသာအစိုးရကိုယုံႀကည္ေသာေႀကာင့္ သမဂၢရုံးခန္း ရရွိေရးႏွင့္ပညာေရးေျပာင္းလဲေရးကိစၥတို ့မွာ နိုင္ငံလုံးေက်ာင္းသားထုညီလာခံလုပ္ဖို ါလိုခုိုင္လုံတဲ့အေႀကာင္းျပခ်က္မ်ားမဟုတ္ပါ။ သို ့ပါေသာေႀကာင့္
ဗကသ ေျမလတ္၁၁ဦးႏွင့္
နကသ ဆိုေသာအဖြဲ ့မ်ားရဲ ့ယခုလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို မေကြးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢအေနျဖင့္ လုံးဝမေထာက္ခံေႀကာင္းႏွင့္ ကိုယ္စားျပဳ ့မွဳ မရွိေႀကာင္း သိေစအပ္ပါသည္။
အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ မေကြးတကၠသိုလ္ဦးေဆာင္ကေကာ္မတီ ၏ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္သည္။
မေကြးတကၠသိုလ္၏ကိုယ္စားျပဳ ့မွဳႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို မေကြးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢPAGE တြင္ ေလ့လာနိုင္ပါသည္။
ဥကၠဌ
မေကြးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ
မေကြးတကၠသိုလ္။
postတင္သူ
အတြင္းေရးမွဴး
 

0 comments: