ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ တုိးတက္ျခင္း

ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ တုိးတက္ျခင္း
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ လူတုိင္းနီးပါးအသံုးျပဳေနသည့္ အရာမွာ လက္ကိုင္ ဖုန္းျဖစ္သည္။ လက္ကိုင္ဖုန္းကို လူတုိင္းအသံုးျပဳႏိုင္သျဖင့္ လူမႈဘဝအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားလာသည္။ လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ား အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ဆက္သြယ္ ေရးကြန္ရက္ကို က်ယ္ျပန္႔စြာ တည္ေဆာက္ရသည္။
ယခုအခါ လက္ကိုင္ဖုန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ စိုးရိမ္ပူပန္ဖြယ္အခ်ဳိ႕ေတြ႕ရွိရသည္။ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာမ်ားအတြင္း သို႔မဟုတ္ အနီးအနားတြင္ ဆက္သြယ္ေရးတာဝါတိုင္တည္ေဆာက္ျခင္းေၾကာင့္္ လူေနအိမ္ မ်ား ေဘးအႏၲရာယ္ သို႔မဟုတ္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္၏ ဆဲြအားေၾကာင့္ လူတို႔၏ က်န္္းမာ ေရးကို ထိခိုက္ေစျခင္း စသည္တုိ႔ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ေဝဖန္သံုးသပ္မႈအခ်ဳိ႕ ရွိလာသည္။ ထုိ႔အျပင္ လက္ကိုင္ဖုန္းအားသြင္းစဥ္၊ မိုးေလျပင္းထန္္စဥ္၊ ခႏၶာကိုယ္တြင္ ကပ္ထားစဥ္ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ျခင္းတုိ႔ ရွိခဲ့သည္ဟုဆိုထားသည္။
အမွန္တကယ္တြင္ လက္ကိုင္ဖုန္းကိုစနစ္တက်ကိုင္တြယ္ အသံုးျပဳမည္ဆိုလွ်င္ အႏၲရာယ္ရွိမည္မဟုတ္ေခ်။ လူတို႔ သတိမမူ မဆင္မျခင္အသံုးျပဳမိေသာေၾကာင့္ အႏၲရာယ္ႏွင့္ ႀကံဳရျခင္းျဖစ္သည္။လူေနရပ္ရြာမ်ား အနီးအပါးအတြင္း ဆက္သြယ္ေရး တာဝါတုိင္တည္ေဆာက္ထားျခင္းမွာလည္း ပတ္ဝန္းက်င္ေန အိမ္ မ်ားႏွင့္ လြတ္ကင္းပါက မည္သည့္ အႏၲရာယ္ မွ်ရွိမည္မဟုတ္ေခ်။
လူတုိ႔ေနအိမ္အနီးအပါးတြင္ တာဝါတုိင္စိုက္ထူျခင္းျဖင့္ အသံ၊ အခ်က္ အလက္ေကာင္းမြန္ေစၿပီး ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္လ်င္ျမန္ သြက္လက္ႏုိင္ သည္ဟု သက္ဆုိင္ရာကြၽမ္းက်င္ သူပညာရွင္တို႔က ဆိုထားသည္။ ဆက္သြယ္ေရးကြၽမ္းက်င္ သူမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္ စက္ကြင္းဆုိင္ရာ သုေတသနပညာရွင္ မ်ား၊ မိုဘိုင္းေအာ္ပေရတာမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စစ္တမ္း မ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ မိုဘုိင္း ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္မ်ား သည္ ႏုိင္ငံတကာက သတ္မွတ္ထားသည့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံၫႊန္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိၿပီး မိုဘိုင္း ကြန္ရက္မ်ား ၏ ေရဒီယို လႈိင္းႏႈန္းမ်ားသည္ လူတုိ႔၏က်န္းမာေရး အေပၚထိခိုက္မႈရွိႏုိင္သည့္ အေထာက္အထား မ်ား မေတြ႕ ရေၾကာင္း ဆုိထားသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ဆက္သြယ္ေရးအင္တင္နာမ်ားအနီးတစ္ဝိုက္တြင္ ေနထိုင္ျခင္း၊ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ က်န္းမာေရး ထိခိုက္မည္ကို စိုးရိမ္ဖြယ္ မရွိေခ်။ တာဝါတိုင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား တာဝါတိုင္ႀကံ့ခုိင္ မႈ၊ စက္သံဆူညံမႈ၊ က်န္းမာေရးစိုးရိမ္ပူပန္ေနမႈတုိ႔ကို ကြင္းဆင္း အသိပညာေပးျခင္း၊ ေရဒီယို၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္သတင္းစာမ်ား မွ အသိေပးျခင္း မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ ျဖစ္သည္။
ထုိသို႔ေဆာင္ရြက္သြားျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူမ်ားမိုဘိုင္းဖုန္း ကိုင္တြယ္ အသံုးျပဳျခင္း ကို ပိုမိုသိရွိနားလည္လာၿပီး မိုဘိုင္းဖုန္း ကြန္ရက္ဆက္သြယ္မႈ အေပၚ နားလည္ယံုၾကည္မႈရွိလာ မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ ။

Penulis : shwelannwelanwinkyi ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi

Artikel ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ တုိးတက္ျခင္း ini dipublish oleh shwelannwelanwinkyi pada hari Wednesday, May 4, 2016. Semoga artikel ini dapat bermanfaat.Terimakasih atas kunjungan Anda silahkan tinggalkan komentar.sudah ada 0 komentar: di postingan ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ တုိးတက္ျခင္း
 

0 comments: