ေျမလတ္ ေရနံေျမ အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္း ( မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး ) ဖြဲ႔စည္းရန္

Thant Sin shared Shwe Yenanthar's post. မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။
12 mins ·
Shwe Yenanthar added 3 new photos.
5 hrs ·
ေျမလတ္ ေရနံေျမ အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္း
( မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး ) ဖြဲ႔စည္းရန္
- ေရႊေရနံ႔သာ အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္း ေရနံေခ်ာင္း ေရနံေျမ
- G.P အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္း
ေရနံေခ်ာင္း ေရနံေျမ
- ဖိုးလွၾကီး အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္း ေခ်ာက္ေရနံေျမ မွ အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္း မ်ား ေရႊေရာင္မ်ိဳးဆက္ အလုပ္သမား အဖြဲ႔ အစည္း ေထာက္ရွာပင္ ေရနံေျမ
ေရႊမန္းသာယာ အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္း မန္းေရနံေျမ အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္း မ်ား ႏွင့္ေတြဆံု ေဆြးေႏြးရန္ အတြက္ အသြား မေကြး ျမသလြန္ ဘုရားဖူးျပီး ခရီးတစ္ေထာက္နားစဥ္ အမွတ္တရ။

Penulis : shwelannwelanwinkyi ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi

 

0 comments: