အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ "ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သူရဲေဘာေၾကာင္သတဲ့လား" By ဧရာ၀တီ | May 12, 2016 |

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
"ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
သူရဲေဘာေၾကာင္သတဲ့လား"
By ဧရာ၀တီ | May 12, 2016 |
အေမရိကန္ ထိပ္တန္းသတင္းစာ နယူးေယာက္တိုင္းမ္ (The New York Times) က လတ္တေလာ ေခါင္းႀကီးပိုင္းတခု တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေၾကာင္း ေရးသားရာ “႐ိုဟင္ဂ်ာအေရးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သူရဲေဘာေၾကာင္ေသာ ရပ္တည္ခ်က္” ဟု ေခါင္းတပ္ ေရးသားခဲ့သည္။ ယင္းသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးစီးသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဌာနအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡမ်ား ပိုမိုႀကီးထြားမလာေစေရး အေမရိကန္သံ႐ုံးအား “႐ိုဟင္ဂ်ာ” ဟူ ေသာ အသုံးအႏႈန္းကို ေရွာင္ၾကဥ္သုံးစြဲေစေရး ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ျခင္းအေပၚ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ သတင္းစာမ်ားက ေနာက္ဆက္တြဲ ေဝဖန္ေရးသားမႈ ျဖစ္သည္။
နယူးေယာက္တိုင္းမ္ သတင္းစာက လူ႔အခြင့္အေရး အေျခခံ စံႏႈန္းမ်ားအတြက္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာ ခုခံ ေတာ္လွန္ခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယခုအခါ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ အ႐ုပ္ဆိုး အက်ည္းတန္ၿပီး လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ မရွိေသာ မူဝါဒမ်ားကို လက္ခံက်င့္သုံးေနသည္ဟု စြပ္စြဲလိုက္ေသာ ေကာက္ယူ သုံးသပ္ခ်က္မွာ မွားယြင္းပါသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡမီးမ်ား ေတာက္ေလာင္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စ၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏိုင္ရခဲ့ေသာ ၂၀၁၅ ႏိုဝင္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေနာက္ပိုင္း အစိုးရသစ္ အာဏာလႊဲေျပာင္းရယူၿပီးသည့္အခ်ိန္တိုင္ ျမန္မာျပည္တြင္းတြင္ အနီးကပ္ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးကို ဧရာဝတီအေနျဖင့္ သတင္းယူေနရာ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး ခြဲျခားျခင္းအေပၚ အသုံးျပဳ၍ NLD အား မဟုတ္တန္းတရား စြပ္စြဲ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား မည္မွ် ႀကီးမားနက္႐ိႈင္းေၾကာင္း သိရွိေနပါသည္။
NLD အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း လူမ်ိဳး ဘာသာ ကြဲျပားသူမ်ားအၾကား ပဋိပကၡသာမက ႐ုတ္တရက္ ျဖစ္ပြားလာေနေသာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ပုန္ကန္မႈမ်ားကိုလည္း ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေနရသည့္အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ကတိကဝတ္ျဖစ္ေသာ ျပည္တြင္းစစ္ လုံးဝ ရပ္စဲေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ တႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္ကိုလည္း ျမင္ေတြ႔ေနရပါသည္။ ထို႔အျပင္ ႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္ၾကာ ခြၽတ္ၿခံဳက် ပ်က္စီးခဲ့ရေသာ ႏိုင္ငံ့စီးပြားႏွင့္ အင္စတီက်ဴရွင္းမ်ားအား ျပန္လည္ ထူေထာင္ရမည့္ ႀကီးစြာေသာ တာဝန္ထမ္းပိုးကို ထမ္းေနရေၾကာင္းလည္း ျမင္သိေနပါသည္။
ဤအေနအထားတြင္ ႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္ ႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္စိုးမိုးလာ႐ံုမွ်မက ယခုထက္ထိ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးတို႔တြင္ နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကို အလိုရွိသျဖင့္ NLD အစိုးရသစ္မွ ဆြဲေဆာင္ စည္း႐ုံးေနရသည္ကို စစ္တပ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းသြားၿပီး စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ မူဝါဒေဟာင္းကို ဆက္လက္ က်င့္သုံးေနသည္ဟု အဆင္ျခင္မဲ့ အဓိပၸာယ္ ေကာက္ယူလိုက္ျခင္းမွာ ဥာဏ္ပညာ ကင္းမဲ့လြန္းပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေပၚထြန္းစ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ တိုင္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး လမ္းစေပၚတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD အစိုးရ မည္သို႔ စခန္းသြားေနရသည္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္သစ္ မစၥတာ စေကာ့ မာစီရယ္လ္ သေဘာေပါက္ပါသည္။
မီဒီယာႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔က ေတြ႕ဆံုၿပီး အေမရိကန္အစိုးရ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ သေဘာထားကို ရွင္းလင္းတင္ျပရာတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေခၚဆိုရျခင္းမွာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေျခခံသေဘာအရ ကိုယ္ပိုင္ေခၚဆိုလိုေသာ အမည္နာမတခုကို ေလးစားသမႈျဖင့္ လိုက္လံေခၚဆိုျခင္းဟု ကာကြယ္ ေျပာဆိုေသာ္လည္း မိန္႔ခြန္းႏွင့္ အေမးအေျဖ ေျပာၾကားမႈ တေလွ်ာက္လုံး ယင္းအသုံးအႏႈန္းကို သတိထား ေရွာင္ရွားၿပီး ေခၚေဝါသုံးစြဲျခင္း မျပဳခဲ့ပါ။
ဤသည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ယခင္အစိုးရမ်ား လက္ထက္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမရွိ၊ ဘဂၤါလီ မ်ားသာ ရွိသည္ဟု ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ရပ္တည္ခ်က္မ်ိဳး မထားရွိေတာ့ဘဲ ျမန္မာႏွင့္ ဘားမားကို ႀကိဳက္သလို ေခၚဆိုႏိုင္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာခဲ့သလို ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ မူဝါဒတခု ျဖစ္လာေနသည့္အေပၚ အေနာက္ႏိုင္ငံ သတင္းစာမ်ားက မီးေမာင္းထိုး မျပေသာ္လည္း သံတမန္မ်ားက သတိမူပံုေပၚပါသည္။
ဧရာဝတီ အေနျဖင့္လည္း ပဋိပကၡေျဖရွင္းရာတြင္ ျပႆနာ ပိုမိုႀကီးထြားေစမည့္ အေခၚအေဝၚ အသုံးအစြဲမ်ားအေပၚ ျငင္းခံုေနျခင္းထက္ လက္ေတြ႔ခံစားေနရေသာ နိစၥဓူဝ လူမႈဒုကၡမ်ားကို ေလ်ာ့က်သြားေစမည့္ ႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ ေတြ႔ဆံုၫႇိႏိႈင္း သေဘာတူ ေျခလွမ္းမ်ား စတင္ႏိုင္ေရးက ပိုအေရးႀကီးသည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။
NLD အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ ျပဳလုပ္ရန္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးဆိုင္ရာ “၂၁ ရာစု ပင္လံု” ညီလာခံႀကီးတြင္ တိုင္းျပည္တြင္းရွိ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားသာမက လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ ဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး သက္ဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ တင္ျပ ေဆြးေႏြးခြင့္ေပးရန္ လိုပါသည္။ သို႔မွသာ မတူကြဲျပားျခားနားေသာ ႏိုင္ငံသားတိုင္းၾကား အျပန္အလွန္ နားလည္မႈကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံသား အားလုံး ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရး တန္းတူညီမွ်စြာ ခံစားခြင့္ရွိမွ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ ျဖစ္တည္လာပါလိမ့္မည္။ ယင္း စုစည္းညီညြတ္မႈျဖင့္ တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရး ဦးတည္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။
တခ်ိန္တည္းတြင္ ၁၉၈၂ ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ မရွိေသးေသာ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားကို လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားမႈ ရွိေၾကာင္းလည္း ျပသရန္ လိုအပ္သည္။ ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမ်ားႏွင့္ လက္တြဲကာ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္းရွိ ကြဲျပားျခားနားေနေသာ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရး ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ က်န္းမာေရး ကုသမႈ အလြယ္တကူ လက္လွမ္းမီႏိုင္ေရးႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား ပညာသင္ၾကားေရး စသည့္ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို အာမခံျခင္း၊ ကြဲျပားျခားနားေနေသာ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားၾကား အက်ိဳးတူ လူမႈစီးပြား ျဖစ္ထြန္းလာေစေရးတို႔အတြက္ စီမံကိန္းခ် လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။
သို႔မွသာ ကုလသမဂၢအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာက ေျပာၾကားေနသကဲ့သို႔ “လူမ်ိဳးတုန္း ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ကန္႔သတ္ ခြဲျခားမႈ” တကယ္မရွိဘဲ NLD အစိုးရသစ္သည္ ယခင္အစိုးရမ်ားကဲ့သို႕ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း ကြဲျပားျခားနားေသာ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း မ်ားၾကား ပဋိပကၡ၏ အစိတ္အပိုင္း (Part of the problem) မျဖစ္ေတာ့ဘဲ အေျဖရွာေဖြမႈ၏ အစိတ္အပိုင္း (Part of the solution) ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
ယင္းသို႔ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ႏွစ္ဖက္အစြန္းေရာက္ အျမင္ရွိသူမ်ားႏွင့္လည္း ရဲရဲ ရင္ဆိုင္ေစခ်င္ပါသည္။ အစြန္းေရာက္ အျမင္ရွိသူမ်ားအား ျပည္သူလူထုက လုံးဝ လက္မခံေၾကာင္း ၂၀၁၅ ႏိုဝင္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD အား မဲပံုေပး လိုက္ျခင္းက သက္ေသျပၿပီးျဖစ္သည္။
အေခၚအေဝၚ အသုံးအစြဲမ်ားအေပၚ ျငင္းခံုေနျခင္းထက္ လက္ေတြ႔ခံစားေနရေသာ နိစၥဓူဝ လူမႈဒုကၡမ်ားကို ေလ်ာ့က်သြားေစမည့္ ႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ ေတြ႔ဆံုၫႇိႏိႈင္း သေဘာတူ ေျခလွမ္းမ်ား စတင္ႏိုင္ေရးက ပိုအေရးႀကီးသည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္
mobile.irrawaddy.com

Penulis : shwelannwelanwinkyi ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi

 

0 comments: