ေျမလတ္ဂ်ာနယ္၊ ၂၀၁၆၊ ၾသဂုတ္လ(၁-၁၅)ရက္၊ အတြဲ(၂) အမွတ္(၁၁)၊ ဂ်ာနယ္ကို ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္ေန႔ ျဖန္႔ခ်ိပါမည္။

ေျမလတ္ဂ်ာနယ္၊ ၂၀၁၆၊ ၾသဂုတ္လ(၁-၁၅)ရက္၊ အတြဲ(၂) အမွတ္(၁၁)၊ ဂ်ာနယ္ကို ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္ေန႔ ျဖန္႔ခ်ိပါမည္။

ေျမလတ္ေဒသ သတင္းစာ / 5 hours ago

ေျမလတ္ဂ်ာနယ္၊ ၂၀၁၆၊ ၾသဂုတ္လ(၁-၁၅)ရက္၊ အတြဲ(၂) အမွတ္(၁၁)၊ ဂ်ာနယ္ကို ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္ေန႔ ျဖန္႔ခ်ိပါမည္။

          အပတ္စဥ္ ၀ယ္ယူအားေပးၾကေသာ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ေျမလတ္ဂ်ာနယ္သည္ နယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံသတင္းေထာက္(မန္ဘာ)မ်ား၏ အမွာစာ ေစာင္ေရအတိုင္းသာ ပုံမွန္ ရိုက္ႏွိပ္ျဖန္႔ခ်ိေပးပါသည္။

သို႔ပါ၍ နယ္ကိုယ္စားလွယ္အသစ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ ျဖန္႔ခ်ိလိုပါလွ်င္ ဂ်ာနယ္တိုက္ လိပ္စာႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိေရးတာ၀န္ခံ ဖုန္းနံပတ္မ်ားသုိ႔ အမွာစာ ေအာ္ဒါမ်ား ႀကိဳတင္ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။

ရုံး ။   ၀၆၃-၂၅၁၉၇ / ၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀ / ၇၉၄၅၇၅၀၇၀ /

ျဖန္႔ခ်ိေရး၊ ႏိုင္ယုေ၀- ၇၉၁၄၇၈၄၂၈ / ဧသုခ်ဳိ- ၄၃၀၁၀၅၀၆

အမႈေဆာင္အယ္ဒီတာအဖြဲ႕

ေျမလတ္ဂ်ာနယ္တိုက္

အမွတ္ ၅၊ ဟိႏၵဴဆိုင္တိုက္တန္း

ျပည္ေတာ္သာလမ္း၊ ရြာသစ္ရပ္ကြက္

မေကြးၿမိဳ႕ ။ ၀၆၃-၂၅၁၉၇