ေျမလတ္ဂ်ာနယ္၊ ၂၀၁၇၊ ဇြန္လ(၁ - ၁၅)ရက္၊ အတြဲ(၃) အမွတ္(၆) ဂ်ာနယ္ကို ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔ ျဖန္႔ခ်ိပါမည္။

  ေျမလတ္ဂ်ာနယ္၊ ၂၀၁၇၊ ဇြန္လ(၁ - ၁၅)ရက္၊ အတြဲ(၃) အမွတ္(၆) ဂ်ာနယ္ကို ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔ ျဖန္႔ခ်ိပါမည္။
 

0 comments: