ေျမလတ္ဂ်ာနယ္၊ ၂၀၁၇၊ ဇြန္လ(၁၆ - ၃၀)ရက္၊ အတြဲ(၃) အမွတ္(၇) ဂ်ာနယ္ကို ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔ ျဖန္႔ခ်ိပါမည္။

ေျမလတ္ဂ်ာနယ္၊ ၂၀၁၇၊ ဇြန္လ(၁၆ - ၃၀)ရက္၊ အတြဲ(၃) အမွတ္(၇) ဂ်ာနယ္ကို ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔ ျဖန္႔ခ်ိပါမည္။