ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ အတြြဲ(၃)၊ အမွတ္(၁၂)၊ ၂၀၁၇ ၊ စက္တင္ဘာလ(၁-၁၅)ရက္ထြက္ ဂ်ာနယ္ကို ၾသဂုတ္(၂၉)ရက္ေန႔ မွာ ႀကိဳတင္၍ျဖန္႔ခ်ိပါမည္။ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ အတြြဲ(၃)၊ အမွတ္(၁၂)၊ ၂၀၁၇ ၊ စက္တင္ဘာလ(၁-၁၅)ရက္ထြက္ ဂ်ာနယ္ကို ၾသဂုတ္(၂၉)ရက္ေန႔ မွာ ႀကိဳတင္၍ျဖန္႔ခ်ိပါမည္။


မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၂၅ ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ေနျပည္ေတာ္ ႏွင့္ အျခားနယ္ပို႔မ်ားသို႔ မေရာက္လွ်င္ (၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀)ဖုန္းသို႔ အေၾကာင္းၾကားေပးေစလိုပါသည္။

အယ္ဒီတာအဖြဲ႕
ေျမလတ္ဂ်ာနယ္။

 

ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ အတြြဲ(၃)၊ အမွတ္(၁၁)၊ ၂၀၁၇ ၊ ၾသဂုတ္လ(၁၆-၃၁)ရက္ထြက္ ဂ်ာနယ္ကို ၾသဂုတ္(၁၄)ရက္ေန႔ ျဖန္႔ခ်ိပါမည္။

ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ အတြြဲ(၃)၊ အမွတ္(၁၁)၊ ၂၀၁၇ ၊ ၾသဂုတ္လ(၁၆-၃၁)ရက္ထြက္ ဂ်ာနယ္ကို ၾသဂုတ္(၁၄)ရက္ေန႔ ျဖန္႔ခ်ိပါမည္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၂၅ ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ေနျပည္ေတာ္ ႏွင့္ အျခားနယ္ပို႔မ်ားသို႔ မေရာက္လွ်င္ (၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀)ဖုန္းသို႔ အေၾကာင္းၾကားေပးေစလိုပါသည္။

အယ္ဒီတာအဖြဲ႕
ေျမလတ္ဂ်ာနယ္။
 

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ဝမ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိသံုးစြဲမႈအေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္းႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ဝမ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိသံုးစြဲမႈအေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္၊ (ေျမတိုင္ကန္ေက်းရြာ၊ ဝမ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး)

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အလယ္ပိုင္းေဒသ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး၊ ဝမ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာတစ္ရြာ သို႕ သြားေရာက္၍ မၾကာမီကာလက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုင္း သြယ္တန္းျဖန္႕ျဖဴးကာ အျပည့္အဝေပးခဲ့သည့္အတြက္ ေက်းလက္ေဒသျပည္သူတို႕၏ ေနထိုင္မႈဘဝအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ ေလ့လာေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

ထို႕ျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ၂၁ ရာစုပင္လံု ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ တိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူမ်ားအားလံုးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာေသာ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ေက်းလက္ျပည္သူမ်ားၿငိမ္းခ်မ္းရး စကားဝိုင္းကိုလည္း က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဝမ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေျမတိုင္ကန္ေက်းရြာသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႕မွစတင္၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႕ျဖဴးမႈကို အျပည့္အဝ ရရွိခဲ့ပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၄ လ တာကာလအတြင္း စက္ယကၠန္းရံု ၁၀ ရံုတြင္ လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားသံုး ယကၠန္းစင္ ၅၉ ခုႏွင့္ ယင္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ စက္ယႏၱရား ၄ ခုကို တပ္ဆင္ၿပီးလည္ပတ္ႏိုင္ခဲ့၍ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားကို လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အျပည့္အဝ ရရွိလည္ပတ္ေစျခင္းျဖင့္ အနည္းဆံုး က်ြမ္းက်င္လုပ္သား ၅၉ ဦးေက်ာ္အတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားအသံုးျပဳ၍ ေဒသခံရြာသားမ်ားသည္ အဝီစိတြင္းမ်ားမွ ေသာက္သံုးေရမ်ား ထုတ္ယူသံုးစြဲႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ၎တို႕၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ပိုမိုျမင့္မားလာေစသည့္အျပင္ ဆန္စက္ႏွင့္ ဆီစက္မ်ား တည္ေထာင္ႏိုင္ခဲ့သည့္ ေျမတိုင္ကန္ေက်းရြာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိသံုးစြဲ၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ စံျပေက်းရြာတစ္ရြာ ျဖစ္လာပါမည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရိပ္ရိပ္ျမင့္တက္လာသည့္ စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရးကို ရည္မွန္းခ်က္ထား၍ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႕ျဖဴးေပးႏုိင္ေရးကို ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အျပည့္အဝျဖည့္တင္းတပ္ဆင္ေပးႏိုင္ေရး ရည္မွန္းခ်က္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားအနက္ အေရးၾကီးဆံုး ဦးစားေပးရည္မွန္းခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ျပီး၊ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈျမွင့္တင္ေပးနိုင္ေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္ေရးအတြက္ အေထာက္ အကူျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ အိမ္ေထာင္စု ၅၀၀,၀၀၀ သို႕မဟုတ္ ၄.၅% ကို လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အား တိုးျမွင့္ျဖန္႕ျဖဴးေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊ လက္ရွိ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအရ စုစုေပါင္း အိမ္ေထာင္စု၏ ၃၈.၅၄ % မွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိသံုးစြဲႏိုင္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

လာမည့္ ၅ ႏွစ္တာကာလအတြင္း အစိုးရအေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္ အိမ္ေထာင္စု ၁.၅ သန္းအထိ လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အား သံုးစြဲႏိုင္ေစရန္ ရည္မွန္းထားပါသည္။ ယင္း ရည္မွန္းခ်က္သည္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသံုးစြဲႏိုင္မႈ ၅၀% ၊ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္တြင္ ၇၅% ႏွင့္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၁၀၀% လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားသံုးစြဲႏိုင္ရန္ အဆင့္ဆင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္  အမ်ိဳးသားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားပးေရးစီမံကိန္းကို ျပည့္မီေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ ခရီးစဥ္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူ၊ သမၼတရံုးဝန္ႀကီး ဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးမင္းသူ၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးမွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ား လိုက္ပါသြား ခဲ့ပါသည္။
 

ယေန႔အင္တအမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဦးေသာင္းထြန္း ျငိိမ္းခ်မ္းေရး၊ ညီညြတ္ေရးနွင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ဘာသာေပါင္းစံုညီလာခံ

ယေန႔အင္တအမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဦးေသာင္းထြန္း  ျငိိမ္းခ်မ္းေရး၊ ညီညြတ္ေရးနွင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ဘာသာေပါင္းစံုညီလာခံ (Interfaith Diologue for Peace, Harmony and Security) တြင္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၅) ရက္ေန႔မွ (၆) ရက္ေန႔အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ သီတဂူ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဗုဒၶတကၠသိုလ္၌ ကမ႔ၻာ့ႏိုင္ငံအသီသီးမွ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ ပညာရွင္မ်ား ပါ၀င္သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ညီညြတ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ဘာသာေပါင္းစံုညီလာခံ (Interfaith Dialogue for Peace, Harmony and Security) ကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ အမ်ိဳးသား လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဦးေသာင္းထြန္း တက္ေရာက္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ သင့္ျမတ္သဟဇာတျဖစ္သည့္ ညီညြတ္ေရး အတြက္ ကိုးကြယ္ရာဘာသာျခားအခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြးမႈထားရွိၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကို ေျပာၾကားသြားပါသည္။

အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဦးေသာင္းထြန္းမွ ေျပာၾကားရာတြင္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္၊ ကုလသမဂၢအေထြေထြ ညီလာခံဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ကြဲျပားျခားနားသည့္ ကိုးကြယ္ရာဘာသာမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးဖလွယ္မႈမ်ားျဖင့္ တူညီသည့္ အယူအဆ တန္းဖိုးထားမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ အားေပးၾကရန္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားမွ ဆုံးျဖတ္အတည္ျပဳထားေၾကာင္း၊  သို႔ျဖစ္၍ ယေန႔ ေအးခ်မ္းမႈ၊ သင့္ျမတ္မႈ အတြက္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းသည္ သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု ယူဆ ပါေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဒဂုံၿမိဳ႕ဟု အမည္ေပး တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ကို ရန္အေပါင္းခ်ဳပ္ျငိမ္းသည္ဟု အဓိပၸာယ္ေဆာင္သည့္ “ရန္ကုန္” ဟု ေျပာင္းလဲေခၚေဝၚ အမည္ေပးခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခိုက္ရန္ဟူသမၽွ အၿပီးသတ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစၿပီး လူသားအားလုံးအတြက္ ဒုကၡကင္းေဝး ေအာင္ေဖာ္ေဆာင္ေရးသည္ မိမိတို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ပါသည္။

ကြဲျပားျခားနားသည့္ ဘာသာတရားကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈမ်ားအၾကား တူညီသည့္အခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ ေအးခ်မ္းသာယာမႈ ကို ပူးေပါင္းေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ကမၻာေပၚရွိ ဘာသာတရားတိုင္းသည္ ေလာက ေအးခ်မ္းသာယာ တည္ၿငိမ္ေရးကို ဦးတည္ခ်က္ ထားရွိေၾကာင္း၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး သည္းခံတတ္ ၾကရန္ ၊ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေရွာင္ရွားၾကရန္  သြန္သင္ေပးေၾကာင္း၊ မြန္ျမတ္သည့္ တရားဓမၼမ်ားတြင္ လူလူခ်င္း သင့္ျမတ္သဟဇာတျဖစ္သည့္ ညီညြတ္မႈရွိေရးကို ေဟာေျပာဆုံးမထားေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အားလုံး သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ မိတ္ေဆြသဂၤဟျဖစ္မႈ၊ ေလးစားမႈတို႔ကို လိုလားၾကေၾကာင္း၊ ဘာသာေရးအႀကီးအကဲမ်ားအေနျဖင့္ တပည့္တပန္းမ်ား အား အထက္ပါ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ “မူ” မ်ားကို ေဟာေျပာ သြန္သင္ ဆုံးမေပးျခင္းျဖင့္ မုန္းတီးသူမ်ား၏ ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္း ဝါဒျဖန္႔မႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္မည့္ လမ္းေၾကာင္းအမွန္ကို ျပသေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

          ဆက္လက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို အစဥ္တြန္းလွန္ ဆန္႔က်င္ လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံအတြင္း လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္မႈကိုလည္း အေလးထားေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားရာတြင္ မိမိတို႔၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအ‌ေျခခံဥပေဒတြင္ “ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ဘာသာသာသနာေရးတြင္ လြတ္လပ္စြာ ယူဆႏိုင္ေသာအခြင့္အေရး၊ လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ေဆာက္တည္ႏိုင္ ေသာအခြင့္အေရးကို အညီအမၽွရရွိေစရမည္” ဟု အတိအလင္ျပဌာန္းထားေၾကာင္း၊ ဒီဘာသာတရား လြတ္လပ္မႈကို ထိန္းသိမ္းေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ရွိထားသကဲ့သို႔ တစ္ဖက္၌လည္း ဆင္းရဲဒုကၡ ကင္းေဝးေစေရးအတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အခိုင္အမာရွိထားပါေၾကာင္း၊ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမၽွ အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို တြန္းလွန္တိုက္ခိုက္ေနေၾကာင္း၊ အမုန္းတရားမ်ား ျဖစ္ေပၚပြားမ်ားေစမည့္ မဟုတ္မမွန္ လိမ္လည္ လုပ္ဇာတ္မ်ားကိုလည္း ရင္ဆိုင္‌ေျဖရွင္းေနရေၾကာင္း၊ ထိုလိမ္လည္ဇာတ္လမ္းမ်ားသည္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ မည္သည့္ေနရာက ထြက္ရွိလာသည္ျဖစ္ေစ ဆိုးဝါးသည့္ျပႆနာကို ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ အေရာင္စုံ၊ အလႊာစုံေသာ လူ႕ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္း အတြင္း မရွိအပ္သည့္အရာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

 ထို႔ေနာက္ အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္အေနျဖင့္ ကြဲျပားျခားနားသည့္ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာမ်ားအခ်င္းခ်င္း  ေကာင္းမြန္သည့္ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၎၏ အခန္းက႑ကို ရွင္းလင္းရာတြင္ လံုၿခဳံေရးဟု ဆိုၾကရာတြင္ လူအမ်ားစုသည္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာလုံၿခဳံေရးကိုသာ ျမင္ေလ့ရွိေၾကာင္း၊ လူသားလုံၿခဳံေရးဟူသည္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာလုံၿခဳံေရးသာမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ယခု မိမိတို႔သည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ သင့္ျမတ္သဟဇာတ ျဖစ္ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ေနၾကသည့္ အေရွ႕မ်က္ႏွာစာတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယုံၾကည္ ကိုးကြယ္မႈမ်ားကို အေျခခံျပီး ေကာင္းမြန္သည့္ဆက္ဆံေရးကို ထူေထာင္ကာ ျငိမ္းခ်မ္းမႈကို မိမိတို႔ တည္ေဆာက္ေနေၾကာင္း၊ ဤနည္းျဖင့္ သင့္ျမတ္ ညီညြတ္ေရးကို ရွိေစေၾကာင္းႏွင့္ ဤနည္း ျဖင့္ လုံၿခဳံမႈကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေနေၾကာင္းေျပာၾကားပါသည္။
         
       သတင္းမီဒီယာေလာကမွ ထြက္ရွိလာသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပဋိပကၡကို ျဖစ္ေပၚေစ သည့္ တြန္းအားစုေတြဟာ ရာစုႏွစ္၊ ေထာင္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ရွိေနေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ယခု ေခတ္ကာလမွာ မိမိတို႔ ပူးေပါင္းေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ သင္ာနက္ကြန္ရက္သည္ နယ္စည္းမရွိ အစြန္းေရာက္သမား မ်ား၏ အမုန္းစကားမ်ားကို ေဝးလံက်ယ္ျပန္႔သည့္ ေနရာမ်ားအထိ ျဖန္႔ထုတ္ေပးေနေၾကာင္း၊ မဟုတ္မမွန္လိမ္လည္လုပ္ဇာတ္ စကားမ်ားကို လြယ္လင့္တကူ ျဖန္႔ေဝႏိုင္ေအာင္ အေထာက္အကူမ်ား ျဖစ္ေစေၾကာင္း၊ မဟုတ္မမွန္စကားမ်ားကို ဤနည္းျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ျဖန္႔ေဝၿပီး လက္နက္သဖြယ္ အသုံးျပဳလာသည့္အခါမွာ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ သင့္ျမတ္သဟဇာတျဖစ္မႈကို ပ်က္စီးေစၿပီး ပဋိပကၡကို ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း၊ အမွန္တရားႏွင့္ ျဖစ္ရပ္မွန္ဆိုသည့္ တန္ဖိုးသည္လည္း ကြယ္ေပ်ာက္ပ်က္စီးသြား ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေျပာၾကားသြားပါသည္။
 ေနျပည္ေတာ္
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၅) ရက္