ယေန႔အင္တအမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဦးေသာင္းထြန္း ျငိိမ္းခ်မ္းေရး၊ ညီညြတ္ေရးနွင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ဘာသာေပါင္းစံုညီလာခံ

ယေန႔အင္တအမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဦးေသာင္းထြန္း  ျငိိမ္းခ်မ္းေရး၊ ညီညြတ္ေရးနွင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ဘာသာေပါင္းစံုညီလာခံ (Interfaith Diologue for Peace, Harmony and Security) တြင္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၅) ရက္ေန႔မွ (၆) ရက္ေန႔အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ သီတဂူ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဗုဒၶတကၠသိုလ္၌ ကမ႔ၻာ့ႏိုင္ငံအသီသီးမွ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ ပညာရွင္မ်ား ပါ၀င္သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ညီညြတ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ဘာသာေပါင္းစံုညီလာခံ (Interfaith Dialogue for Peace, Harmony and Security) ကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ အမ်ိဳးသား လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဦးေသာင္းထြန္း တက္ေရာက္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ သင့္ျမတ္သဟဇာတျဖစ္သည့္ ညီညြတ္ေရး အတြက္ ကိုးကြယ္ရာဘာသာျခားအခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြးမႈထားရွိၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကို ေျပာၾကားသြားပါသည္။

အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဦးေသာင္းထြန္းမွ ေျပာၾကားရာတြင္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္၊ ကုလသမဂၢအေထြေထြ ညီလာခံဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ကြဲျပားျခားနားသည့္ ကိုးကြယ္ရာဘာသာမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးဖလွယ္မႈမ်ားျဖင့္ တူညီသည့္ အယူအဆ တန္းဖိုးထားမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ အားေပးၾကရန္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားမွ ဆုံးျဖတ္အတည္ျပဳထားေၾကာင္း၊  သို႔ျဖစ္၍ ယေန႔ ေအးခ်မ္းမႈ၊ သင့္ျမတ္မႈ အတြက္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းသည္ သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု ယူဆ ပါေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဒဂုံၿမိဳ႕ဟု အမည္ေပး တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ကို ရန္အေပါင္းခ်ဳပ္ျငိမ္းသည္ဟု အဓိပၸာယ္ေဆာင္သည့္ “ရန္ကုန္” ဟု ေျပာင္းလဲေခၚေဝၚ အမည္ေပးခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခိုက္ရန္ဟူသမၽွ အၿပီးသတ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစၿပီး လူသားအားလုံးအတြက္ ဒုကၡကင္းေဝး ေအာင္ေဖာ္ေဆာင္ေရးသည္ မိမိတို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ပါသည္။

ကြဲျပားျခားနားသည့္ ဘာသာတရားကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈမ်ားအၾကား တူညီသည့္အခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ ေအးခ်မ္းသာယာမႈ ကို ပူးေပါင္းေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ကမၻာေပၚရွိ ဘာသာတရားတိုင္းသည္ ေလာက ေအးခ်မ္းသာယာ တည္ၿငိမ္ေရးကို ဦးတည္ခ်က္ ထားရွိေၾကာင္း၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး သည္းခံတတ္ ၾကရန္ ၊ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေရွာင္ရွားၾကရန္  သြန္သင္ေပးေၾကာင္း၊ မြန္ျမတ္သည့္ တရားဓမၼမ်ားတြင္ လူလူခ်င္း သင့္ျမတ္သဟဇာတျဖစ္သည့္ ညီညြတ္မႈရွိေရးကို ေဟာေျပာဆုံးမထားေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အားလုံး သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ မိတ္ေဆြသဂၤဟျဖစ္မႈ၊ ေလးစားမႈတို႔ကို လိုလားၾကေၾကာင္း၊ ဘာသာေရးအႀကီးအကဲမ်ားအေနျဖင့္ တပည့္တပန္းမ်ား အား အထက္ပါ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ “မူ” မ်ားကို ေဟာေျပာ သြန္သင္ ဆုံးမေပးျခင္းျဖင့္ မုန္းတီးသူမ်ား၏ ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္း ဝါဒျဖန္႔မႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္မည့္ လမ္းေၾကာင္းအမွန္ကို ျပသေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

          ဆက္လက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို အစဥ္တြန္းလွန္ ဆန္႔က်င္ လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံအတြင္း လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္မႈကိုလည္း အေလးထားေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားရာတြင္ မိမိတို႔၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအ‌ေျခခံဥပေဒတြင္ “ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ဘာသာသာသနာေရးတြင္ လြတ္လပ္စြာ ယူဆႏိုင္ေသာအခြင့္အေရး၊ လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ေဆာက္တည္ႏိုင္ ေသာအခြင့္အေရးကို အညီအမၽွရရွိေစရမည္” ဟု အတိအလင္ျပဌာန္းထားေၾကာင္း၊ ဒီဘာသာတရား လြတ္လပ္မႈကို ထိန္းသိမ္းေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ရွိထားသကဲ့သို႔ တစ္ဖက္၌လည္း ဆင္းရဲဒုကၡ ကင္းေဝးေစေရးအတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အခိုင္အမာရွိထားပါေၾကာင္း၊ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမၽွ အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို တြန္းလွန္တိုက္ခိုက္ေနေၾကာင္း၊ အမုန္းတရားမ်ား ျဖစ္ေပၚပြားမ်ားေစမည့္ မဟုတ္မမွန္ လိမ္လည္ လုပ္ဇာတ္မ်ားကိုလည္း ရင္ဆိုင္‌ေျဖရွင္းေနရေၾကာင္း၊ ထိုလိမ္လည္ဇာတ္လမ္းမ်ားသည္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ မည္သည့္ေနရာက ထြက္ရွိလာသည္ျဖစ္ေစ ဆိုးဝါးသည့္ျပႆနာကို ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ အေရာင္စုံ၊ အလႊာစုံေသာ လူ႕ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္း အတြင္း မရွိအပ္သည့္အရာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

 ထို႔ေနာက္ အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္အေနျဖင့္ ကြဲျပားျခားနားသည့္ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာမ်ားအခ်င္းခ်င္း  ေကာင္းမြန္သည့္ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၎၏ အခန္းက႑ကို ရွင္းလင္းရာတြင္ လံုၿခဳံေရးဟု ဆိုၾကရာတြင္ လူအမ်ားစုသည္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာလုံၿခဳံေရးကိုသာ ျမင္ေလ့ရွိေၾကာင္း၊ လူသားလုံၿခဳံေရးဟူသည္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာလုံၿခဳံေရးသာမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ယခု မိမိတို႔သည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ သင့္ျမတ္သဟဇာတ ျဖစ္ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ေနၾကသည့္ အေရွ႕မ်က္ႏွာစာတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယုံၾကည္ ကိုးကြယ္မႈမ်ားကို အေျခခံျပီး ေကာင္းမြန္သည့္ဆက္ဆံေရးကို ထူေထာင္ကာ ျငိမ္းခ်မ္းမႈကို မိမိတို႔ တည္ေဆာက္ေနေၾကာင္း၊ ဤနည္းျဖင့္ သင့္ျမတ္ ညီညြတ္ေရးကို ရွိေစေၾကာင္းႏွင့္ ဤနည္း ျဖင့္ လုံၿခဳံမႈကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေနေၾကာင္းေျပာၾကားပါသည္။
         
       သတင္းမီဒီယာေလာကမွ ထြက္ရွိလာသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပဋိပကၡကို ျဖစ္ေပၚေစ သည့္ တြန္းအားစုေတြဟာ ရာစုႏွစ္၊ ေထာင္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ရွိေနေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ယခု ေခတ္ကာလမွာ မိမိတို႔ ပူးေပါင္းေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ သင္ာနက္ကြန္ရက္သည္ နယ္စည္းမရွိ အစြန္းေရာက္သမား မ်ား၏ အမုန္းစကားမ်ားကို ေဝးလံက်ယ္ျပန္႔သည့္ ေနရာမ်ားအထိ ျဖန္႔ထုတ္ေပးေနေၾကာင္း၊ မဟုတ္မမွန္လိမ္လည္လုပ္ဇာတ္ စကားမ်ားကို လြယ္လင့္တကူ ျဖန္႔ေဝႏိုင္ေအာင္ အေထာက္အကူမ်ား ျဖစ္ေစေၾကာင္း၊ မဟုတ္မမွန္စကားမ်ားကို ဤနည္းျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ျဖန္႔ေဝၿပီး လက္နက္သဖြယ္ အသုံးျပဳလာသည့္အခါမွာ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ သင့္ျမတ္သဟဇာတျဖစ္မႈကို ပ်က္စီးေစၿပီး ပဋိပကၡကို ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း၊ အမွန္တရားႏွင့္ ျဖစ္ရပ္မွန္ဆိုသည့္ တန္ဖိုးသည္လည္း ကြယ္ေပ်ာက္ပ်က္စီးသြား ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေျပာၾကားသြားပါသည္။
 ေနျပည္ေတာ္
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၅) ရက္

 

0 comments: